Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Όσιος Βενέδικτος, 14 Μαρτίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Ὅ Ἅγιος ΒενέδικτοςΟ όσιος Βενέδικτος γεννήθηκε τό 480 μ.Χ. στήν επαρχία Νουρσίας τής Ουμβρίας στά Απέννινα Όρη τής Ιταλίας από γονείς πλουσίους καί ευσεβείς. Τό όνομά του στά λατινικά σημαίνει ευλογημένος. Θεωρείται ο θεμελιωτής τού ορθοδόξου μοναχισμού στήν Δύση. Συνέταξε τόν καταστατικό χάρτη τού Δυτικού Μοναχισμού μέ βάση τά έργα τού Μεγάλου Βασιλείου καί τών οσίων Παχωμίου καί Κασσιανού τού Ρωμαίου. Σέ ηλικία 20 ετών έγινε μοναχός καί ασκήτευσε σέ μία σπηλιά, σέ υψόμετρο 600 μέτρων, γιά τρία χρόνια. Αφιερώθηκε στήν άσκηση, τήν προσευχή καί τήν μελέτη καί έγινε εκλεκτό δοχείο τών χαρισμάτων τού Αγίου Πνεύματος. Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα καί οι μοναχοί τής Ιεράς Μονής τού Βικοβάρο τόν παρεκάλεσαν νά γίνη ηγούμενός τους. Ο όσιος κάμφθηκε στίς παρακλήσεις τους, αλλά πολύ σύντομα αναγκάσθηκε νά εγκαταλείψη τό Μοναστήρι, αφού αυτοί πού τόν εξέλεξαν τόν θεώρησαν αυστηρό, τόν φθόνησαν καί θέλησαν νά τόν δηλητηριάσουν. Ό όσιος σώθηκε θαυματουργικά καί επέστρεψε στήν αγαπημένη του ησυχία. Αργότερα συνάχθηκαν κοντά του πολλοί μαθητές του, οι οποίοι θέλησαν νά γίνουν μοναχοί κάτω από τήν εμπνευσμένη καθοδήγησή του. Τούς δέχθηκε καί ίδρυσε Κοινόβιο, στό οποίο εφαρμόσθηκε ο μοναχικός «κανόνας» του. Εδώ αξίζει νά σημειωθή ότι ο όσιος τό Κοινόβιο τό ονομάζει «Σχολή», στήν οποία, όπως έλεγε, «διδασκόμαστε νά υπηρετούμε τόν Κύριο». Γιά τήν καλύτερη καθοδήγηση τών μοναχών ίδρυσε 12 μικρές κοιβονιακές Αδελφότητες. Η κάθε μία από αυτές είχε έναν προϊστάμενο καί άλλους 11 μοναχούς, αλλά ο ίδιος ήταν ο πνευματικός πατέρας όλων.

Ο όσιος Βενέδικτος φθονήθηκε καί πάλι καί συκοφαντήθηκε από κάποιον ιερέα. Καί γιά νά μή δημιουργήση πρόβλημα στίς Αδελφότητες καί τούς μοναχούς αναχώρησε καί πάλι στήν αγαπημένη του ερημία, όπου καί παρέμεινε μέχρι τό τέλος τού επιγείου βίου του (553-557 μ.Χ.). Ήταν ανεξίκακος, γεμάτος αγάπη καί καθώς ήταν προικισμένος μέ τό χάρισμα τής θαυματουργίας ευεργετούσε συνεχώς όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις. Ο όσιος Γρηγόριος ο Διάλογος, στό βιβλίο του πού φέρει τόν τίτλο «Διάλογοι», αναφέρεται στόν βίο καί τά θαύματα τού οσίου Βενεδίκτου.  Τά τέλη τής ζωής του ήσαν ειρηνικά.

Ο βίος καί η πολιτεία του μάς δίνουν τήν αφορμή νά τονίσουμε τά ακόλουθα:

Πρώτον. Στήν Δύση εξακολουθεί νά τιμάται η μνήμη τού οσίου Βενεδίκτου καί μάλιστα ο Πάπας, ο οποίος παραιτήθηκε πρίν λίγο καιρό, μετά τήν εκλογή του έλαβε τό όνομα τού οσίου. Όμως, άν καί τιμάται ο όσιος Βενέδικτος στήν Δύση, εν τούτοις παραθεωρείται η πίστη του καί η διδασκαλία του. Αυτό, ασφαλώς, αποτελεί σχήμα οξύμωρο, επειδή δέν είναι δυνατόν νά λέγη κανείς ότι τιμά έναν άγιο καί ταυτόχρονα νά μήν αποδέχεται τήν διδασκαλία του, η οποία έχει άμεση σχέση μέ τόν τρόπο τής ζωής του, αφού η πίστη δέν είναι θεωρητική διδασκαλία, αλλά τρόπος ζωής. Η ανάβαση τού οσίου Βενεδίκτου στό ύψος τής αρετής καί τής τελειότητας έγινε διά τής βιώσεως τής Ορθοδόξου πίστεως, καί αυτήν τήν Ορθόδοξη πίστη ο όσιος Βενέδικτος τήν μετέδωσε εμπειρικά καί στούς μαθητές του, οδηγώντας τους στήν ευθεία οδό τών εντολών τού Χριστού. Αλλά καί δι’ αυτής τής πίστεως αξιώθηκε νά θαυματουργή καί νά θεραπεύη ψυχικές καί σωματικές ασθένειες. Οποιαδήποτε αλλοίωση αυτής τής πίστεως οδηγεί στό ξεστράτισμα από τήν ευθεία οδό τών εντολών τού Χριστού, καθώς καί στήν απώλεια τής πνευματικής θεραπείας καί τής σωτηρίας. Ο ιερός Χρυσόστομος λέγει χαρακτηριστικά ότι «τιμή αγίου, μίμησις αγίου». Αυτό σημαίνει ότι όποιος τιμά πραγματικά έναν άγιο, αυτός αγωνίζεται νά μιμηθή καί τόν τρόπο τής ζωής του, ο οποίος αποτελεί πρακτική εφαρμογή τής πίστης του καί τής διδασκαλίας του. Μέ άλλα λόγια, θά πρέπει νά αποδέχεται τήν πίστη τού αγίου καί νά αγωνίζεται νά προσαρμόζη τόν τρόπο τής ζωής του σύμφωνα μέ τόν δικό του τρόπο ζωής, επειδή έτσι θά φθάση στήν προσωπική του αναγέννηση καί σωτηρία.

Δεύτερον. Ένα από τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών αγίων είναι καί τό ότι δέν αντιδικούν καί δέν μαλώνουν μέ κανέναν. Αναπτύσσουν τήν διδασκαλία τους, τήν οποία επαληθεύoυν μέ τόν τρόπο τής ζωής τους, αλλά δέν επιθυμούν νά τήν επιβάλουν, επειδή σέβονται τήν ελευθερία τών άλλων. Δέν χρησιμοποιούν ποτέ βία, καί όταν τούς αμφισβητούν, επειδή δέν μπορούν νά τούς καταλάβουν, καί τούς διώχνουν, αυτοί αποχωρούν ειρηνικά.

Στό σημείο αυτό θά πρέπει νά τονισθή ότι άγιοι, ήτοι αληθινοί άνθρωποι, υπάρχουν καί σήμερα, όπως άλλωστε θά υπάρχουν πάντοτε σέ όλες τίς εποχές μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία τού Χριστού. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς δέν είναι μοναχοί σέ κοινόβια μοναστήρια ή ασκητές στήν έρημο, αλλά είναι έγγαμοι, οικογενειάρχες, ζούν καί κινούνται ανάμεσά μας, χωρίς όμως νά γίνονται αντιληπτοί από τούς πολλούς, επειδή η εσωτερική τους ζωή «κέκρυπται σύν τώ Χριστώ εν τώ Θεώ», αλλά καί επειδή τούς αγίους τούς καταλαβαίνουν μόνον οι άγιοι, οι οποίοι βαδίζουν τήν ίδια οδό καί έχουν τίς ίδιες εμπειρίες. Όπως π.χ. τούς επιστήμονες τούς καταλαβαίνουν οι επιστήμονες, τούς ζωγράφους οι ζωγράφοι, τούς μουσικούς οι μουσικοί κ.ο.κ., γιατί αυτοί είναι σέ θέση νά αντιληφθούν καί νά εκτιμήσουν τήν γνώση, τήν αξία καί τό έργο τους.

Εξωτερικά οι άγιοι είναι σάν όλους τούς ανθρώπους, μέ τίς καθημερινές ασχολίες τους, τίς χαρές καί τίς λύπες τους, τούς πειρασμούς καί τά προβλήματά τους. Εσωτερικά όμως είναι πνευματικά ηφαίστεια, πού όταν εκρήγνυνται σκορπούν γύρω τους τήν λάβα τής αγάπης τους, πού δέν κατακαίει, αλλά δροσίζει, καί τόν πύρινο ποταμό τής καλωσύνης τους, πού ποτίζει εσωτερικά τίς ψυχές τών συνανθρώπων τους, δηλαδή τίς παρηγορεί αληθινά καί τίς στηρίζει. Είναι υπάρξεις πού αποτελούν πραγματική ευλογία γιά τό οικογενειακό καί τό κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά καί γιά ολόκληρη τήν οικουμένη. Έχουν μέσα τους βαθειά ειρήνη καί γι’ αυτό ειρηνεύουν μέ όλους. Δέν δημιουργούν προβλήματα, αλλά αντίθετα μέ τήν διακριτικότητα καί τήν υπομονή τους λύνουν κατά τόν καλύτερο τρόπο καί όσα προβλήματα παρουσιάζονται καθημερινά.

Θά ήθελα νά τελειώσω μέ τήν προτροπή τού οσίου: «Νά χαίρεσαι όταν αδικείσαι, νά ευφραίνεσαι στήν εφαρμογή τών θείων εντολών, νά αισθάνεσαι κάθε μέρα ότι λογοδοτείς γιά όλα μπροστά στόν Κριτή».

Ετικέτες: ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

  • Προβολές: 1342

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance