Συνοδική ἀπόφαση τῆς 15-3-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 1238/28-3-2011). Ἐπιτίμηση καί ἀποδοκιμασία τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἱερομονάχου, ἐπιβεβαίωση καί ἐπίρρωση τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας του.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ