Συνοδική ἀπόφαση τῆς 28-8-2008. (Ἀρ. Πρωτ. 2581/3-9-2008). Ἐπιστροφή αἰτήματος του ὡς ἀπαράδεκτου λόγω ἀντικανονικῆς ὑπογραφῆς

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ