Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως

Τον Ιούλιο του 2004 η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος της Μητροπόλεώς μας απέστειλε αναφορά στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος εναντίον του Μητροπολίτου μας, υπογραφόμενη από τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου και τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, για ζητήματα για τα οποία ήδη είχε προσφύγει και σε πολιτικά Δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Πατρών).

Η αναφορά αυτή των υπευθύνων της Μονής ήταν η αιτία η Ιερά Σύνοδος να αναθέση στον Σεβ. Μητροπολίτη Καισαριανής κ. Δανιήλ την διενέργεια ενόρκου εξετάσεως για την όλη στάση του Ηγουμένου της Μονής Μεταμορφώσεως έναντι των Εκκλησιαστικών θεσμών.

Τελικά, ύστερα από την σχετική έρευνα, την κατάθεση του εξεταστικού πορίσματος και την σχετική εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής Αρχιγραμματείας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέληξε ομοφώνως στην από 7-12-2004 απόφασή της, με την οποία διέγραψε τον Ηγούμενο από τον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων, διότι “ο δι’ όν ο λόγος Ιερομόναχος απώλεσε το ουσιαστικόν προσόν "να διακρίνηται επί συνέσει"”.

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια των 25 περίπου αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου εναντίον της Μονής.

Την απόφαση απέστειλε η Ιερά Σύνοδος στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου δια του υπ' αριθμ. Πρωτ. 4257/17-12-2004 εγγράφου της, το οποίο και δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος προς ενημέρωση των αναγνωστών μας.

* * *

Προς

Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον

Εις Ναύπακτον

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, συνωδά ταις διατάξεσι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Νόμου 590/1977 “Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος” οριζουσών ότι:

“1. Ο εγγεγραμμένος είς τον κατάλογον των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων διαγράφεται οποτεδήποτε δι’ ητιολογημένης αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εφ’ όσον ήθελε διαπιστωθή ότι ούτος απώλεσεν οιοδήποτε εκ των κατά νόμον απαιτουμένων προς εγγραφήν προσόντων ή ότι εστερείτό τινος τούτων κατά τον χρόνον της εγγραφής αυτού.

2. Εις περιπτώσεις καθ’ ας κατά την κρίσιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου απαιτείται εξακρίβωσις των λόγων, οίτινες επιβάλλουν την διαγραφήν τινος έκ του Καταλόγου των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων, αύτη αναθέτει δι’ Αποφάσεώς Της εις Μητροπολίτην την διενέργειαν ενόρκου εξετάσεως, μετά το πέρας της οποίας, λαμβάνουσα υπ’ όψιν το σχετικόν πόρισμα ως και πάντα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, αποφασίζει μετ’ εισήγησιν του Προέδρου της επί της Αρχιγραμματείας Συνοδικής Επιτροπής, δια πλειονοψηφίας των παρόντων, περί διαγραφής ή μή, εν καταφατική δε περιπτώσει προβαίνει εις την δέουσαν τροποποίησιν του καταλόγου”, ανέθεσεν εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ δια της υπ’ αριθμ. 2703/1507/27.8.2004 Εντολής Αυτής την διενέργειαν Ενόρκου Εξετάσεως, περί της εξακριβώσεως λόγων διαγραφής εκ του Καταλόγου των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, του Οσιολογιωτάτου Ιερομονάχου κ. Σπυρίδωνος Λογοθέτου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, Κληρικού της καθ’ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Κατόπιν της διενεργηθείσης Ενόρκου Εξετάσεως, η Ιερά Σύνοδος εν τη Συνεδρία Αυτής της 7ης υπερμεσούντος μηνός Δεκεμβρίου ε.έ., συνδιασκεψαμένη λαβούσα δ’ υπ’ όψει : α) την υπ’ αριθμ. 4/26.11.2004 Εισήγησιν της Συνοδικής Επιτροπής Αρχιγραμματείας και β) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ3/1/1997/18.11.2004 Πόρισμα της Ενόρκου Εξετάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, έκρινεν ότι προκύπτουν λόγοι, οίτινες επιβάλλουν την διαγραφήν του ως είρηται Κληρικού εκ του Καταλόγου των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, διότι ο δι’ όν ο λόγος Ιερομόναχος απώλεσε το ουσιαστικόν προσόν “να διακρίνηται επί συνέσει”, ως απαιτεί η παράγραφος 1 του άρθρου 18 περίπτωσις α΄ του Νόμου 590/1977 “Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος”, το οποίον αναφέρει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του υποψηφίου δια την εγγραφήν αυτού εις τον Κατάλογον των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων και ειδικώτερον δια τους ως κάτωθι λόγους:

    Επειδή έχει έλθει από μακρού χρόνου εις προστριβάς μετά των διατελεσάντων Μητροπολιτών Ναυπάκτου ιδία δε μετά του νυν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, αίτινες εδίχασαν τον ευσεβή λαόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

    Επειδή εις τα υπογραφέντα υπ’ αυτού ως Ηγουμένου έγγραφα του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς αυτού Μονής, προς τε τον οικείον Ιεράρχην και την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, χρησιμοποιεί ανοίκειον ύφος και απρεπείς εκφράσεις, αίτινες απάδουν εις Κληρικόν, απευθυνόμενον προς τον οικείον αυτού Επίσκοπον και Μητροπολίτην και προς την Ιεράν Σύνοδον, την Ανωτάτην Εκκλησιαστικήν Αρχήν της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεικνύουν έλλειψιν εκκλησιαστικού ήθους και φρονήματος.

    Επειδή ως Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου επέδειξε κατά συρροήν απείθειαν και ανυπακοήν προς τας Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου τας διατυπωθείσας δια πλειάδος Συνοδικών Εγγράφων, δια των οποίων συνιστάται αυτώ ο σεβασμός και η αναγνώρισις του προσώπου του οικείου Ιεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και η τήρησις των Αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου.

    Επειδή η εν γένει συμπεριφορά αυτού χαρακτηρίζεται υπό δικομανίας και φιλοδικίας έναντι των Εκκλησιαστικών Αρχών αυτού, εκφρασθείσα δια των επανειλημμένων προσφυγών ενώπιον της κοσμικής δικαιοσύνης και του Εισαγγελέως, δια ζητήματα αμιγώς πνευματικής φύσεως ως η αφαίρεσις οφφικίου και η τέλεσις χειροτονίας και διαπνέεται υπό πλήρους κοσμικού και ορθολογικού πνεύματος, στερείται δε συνέσεως, εκκλησιαστικού φρονήματος και υπακοής εις την εκκλησιαστικήν τάξιν και δεοντολογίαν, ήτις αρμόζει εις κληρικόν και δη και Ιερομόναχον, υποψήφιον μάλιστα ίνα αναλάβη την υψηλήν και υπεύθυνον διακονίαν της Αρχιερωσύνης.

    Επειδή το υποβληθέν υπ’ αυτού Υπόμνημα δεν δικαιολογεί το ανοίκειον και απρεπές ύφος των εγγράφων καθώς και η αιτηθείσα συγγνώμη, ήτις σημειωτέον υπεβλήθη και υπεγράφη δια πληρεξουσίου Δικηγόρου και ουχί υπό του ιδίου, κατά την κρίσιν της Ιεράς Συνόδου δεν τυγχάνει ειλικρινής μεταμέλεια, αλλά εμπαιγμός Αυτής, διότι, ως ούτος δηλοί, ανακαλεί “τας κατά την κρίσιν της Ιεράς Συνόδου ανοικείους εκφράσεις”, καθ’ ότι ο ίδιος δεν θεωρεί αυτάς ανοικείους, ήχθη εις την Απόφασιν όπως διαγράψη τον Ιερομόναχον Σπυρίδωνα Λογοθέτην, Κληρικόν της καθ’ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως εκ του Καταλόγου των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί τω λόγω ότι ούτος απώλεσε κατά τα ανωτέρω το ουσιαστικόν προσόν “να διακρίνηται επί συνέσει”.

Ταύτα γνωρίζοντες τη υμετέρα Σεβασμιότητι και κατασπαζόμενοι αυτήν εν Κυρίω διατελούμεν μετ’ αγάπης.

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αρχιγραμματεύς

Αρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας

* * *

Η κατάληξη των προσφυγών της Μονής στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον πράξεων του Μητροπολίτου για θέματα χειροτονιών, διορισμών και διενέργειας ελέγχου

Όσον αφορά την εξέλιξη της υποθέσεως της προσφυγής της Μονής ή μελών της –αδεία και ευλογία του Ηγουμένου τους– ενώπιον του Σ.τ.Ε. για ζητήματα διορισμών, χειροτονιών και τρόπου διεξαγωγής ελέγχου νομιμότητος, ενημερώνουμε τους αναγνώστες πως στις 16 Δεκεμβρίου 2004 είχε καθορισθή από το Σ.τ.Ε. να συζητηθούν και να κριθούν οι τελευταίες προσφυγές της Ιεράς Μονής που αφορούσαν:

  1. Την μη προσκόμιση από την Μονή των παραστατικών στοιχείων και διαχειριστικών βιβλίων για τον έλεγχο της νομιμότητος της διαχειρίσεώς της (είχε ήδη απορριφθή η αίτηση αναστολής).
  2. Την απαίτηση χειροτονιών εις Διάκονον δύο μοναχών και εις Πρεσβύτερον δύο Ιεροδιακόνων της Μονής.
  3. Την απαίτηση διορισμού στην θέση του Εφημερίου Ιεροκήρυκος δύο Ιερομονάχων της Μονής.

Την παραμονή της εκδίκασης των υποθέσεων, κατατέθηκαν στην Γραμματεία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου οι αντίστοιχες εισηγήσεις του αρμοδίου Εισηγητού. Οι εισηγήσεις ήταν αρνητικές για την Μονή και απορριπτικές των αιτημάτων της. Τις εισηγήσεις ζήτησε και ανέγνωσε ο νομικός Σύμβουλος της Μητροπόλεως κ. Διονύσιος Πελέκης, και προφανώς το ίδιο έπραξαν και οι δικηγόροι της Μονής.

Με δεδομένες, λοιπόν, τις αρνητικές εισηγήσεις και ενώπιον της απορριπτικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, την ημέρα της εκδικάσεως, παρουσιάσθηκαν οι δικηγόροι της Μονής ενώπιον του Δικαστηρίου και δήλωσαν ότι η Μονή παραιτείται των αιτημάτων της!

Αν αναλογιστούμε όλα τα παρεπόμενα των προσφυγών της Μονής στα πολιτικά Δικαστήρια, δεν είναι δύσκολο να συμπεράνουμε πως η τακτική αυτή των υπευθύνων της Μονής αποτελεί παράδειγμα υπολογισμένης προσεκτικά –έστω και δαπανηρής– τακτικής καταταλαιπωρήσεως της Τοπικής Εκκλησίας.–