Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Σκάλας Ναυπάκτου: Συνοδική Απόφαση περί Ακοινωνησίας

Συνοδική Απόφαση περί Ακοινωνησίας στον πρ. Ηγούμενο, στα μέλη και τον γραμματέα του Ηγουμενοσυμβουλίου

της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Σκάλας Ναυπάκτου

Μετά από τις επανειλημμένες αναφορές (από το έτος 1998 μέχρι σήμερα) προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, και την έκδοση πάνω από τριάντα Συνοδικών Αποφάσεων, και μετά τις κανονικές και νόμιμες διαδικασίες για την διερεύνηση και εκδίκαση των κανονικών παραπτωμάτων του Ιερομονάχου Σπυρίδωνος Λογοθέτου, οι οποίες διήρκησαν περίπου έξι (6) χρόνια, το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον εν λόγω Ιερομόναχο και του επέβαλε την ποινή της εκπτώσεως από την θέση του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου.

Ο π. Σπυρίδων και άλλα μέλη της Ιεράς Μονής προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αποφάσεως αυτής του Συνοδικού Δικαστηρίου, και η επιτροπή Αναστολών του Σ.τ.Ε. απέρριψε την αίτησή τους με το σκεπτικό ότι υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος να απομακρυνθή ο συγκεκριμένος Ιερομόναχος από την διοίκηση της Μονής.

Δυστυχώς, ο Ιερομόναχος και η περί αυτόν Αδελφότητα δεν εφήρμοσαν την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου και «επανεξέλεξαν» ως Ηγούμενο τον ήδη καταδικασθέντα, που εστερείτο του δικαιώματος εκλογής, διότι η ποινή του Δικαστηρίου έχει και κανονικές συνέπειες.

Έτσι, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου ε.ε. επέβαλε στον πρ. Ηγούμενο, στα μέλη και τον γραμματέα του Ηγουμενοσυμβουλίου το επιτίμιο της αποκοπής από την εκκλησιαστική κοινωνία, ήτοι το επιτίμιο της ακοινωνησίας.

Είναι λυπηρό το γεγονός, διότι η Εκκλησία φρόντισε, με μεγάλη ποιμαντική υπευθυνότητα, να δοθούν στους τελικώς επιτιμηθέντες όλες οι ευκαιρίες και οι προϋποθέσεις για να μη φθάσουμε σε μια τόσο δύσκολη απόφαση. Αυτό φαίνεται και από τις κατά καιρούς Συνοδικές Επιτροπές που συνεστήθησαν για να μελετήσουν τα θέματα και να επιλύσουν τα προβλήματα. Όμως η ποιμαντική αυτή μέριμνα της Εκκλησίας δεν έγινε αποδεκτή στην πράξη από τους υπευθύνους της Ιεράς Μονής. Έτσι, μετά από μακρές κανονικές διαδικασίες φθάσαμε στο σημείο αυτό, που μπορούσε να είχε αποφευχθή.

Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 3519/6-9-2007 Συνοδική απόφαση έχει ως εξής:

*

«Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τους Οσιολογιωτάτους Ιερομονάχους: 1. κ. Σπυρίδωνα Λογοθέτην, 2. κ. Ιερώνυμον Δελημάρην, 3. κ. Νεκτάριον Γκολιόπουλον, 4. κ. Ιγνάτιον Σταυρόπουλον, Αδελφούς της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου.

Οσιολογιώτατοι,

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την Συνεδρίαν Αυτής της 4ης μηνός Σεπτεμβρίου ε.ε., έχουσα υπ' όψει: α) αναφοράν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, β) την κοινοποίησιν της από 30.8.2007 επιστολής της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, δι’ ης γνωρίζεται Αυτή η επανεκλογή εις την θέσιν του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, του καταδικασθέντος δια της υπ' αριθμ. 9/2006 Αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους και Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου, εις την ποινήν της εκπτώσεως εκ του Ηγουμενικού αξιώματος, Οσιολογιωτάτου Ιερομονάχου κ. Σπυρίδωνος Λογοθέτου, ήχθη ομοφώνως εις την Απόφασιν όπως επιβάλη υμίν το επιτίμιον της αποκοπής εκ της εκκλησιαστικής Κοινωνίας, ήτοι το επιτίμιον της ακοινωνησίας, επί καταφρονήσει της υπ' αριθμ. 9/2006 τελεσιδίκου και αμετακλήτου Αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου και του οικείου υμών Επισκόπου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, ανυπακοή και απειθαρχία εις την κανονικήν και εκκλησιαστικήν τάξιν και δεοντολογίαν.

Κατά την περίοδον ταύτην του επιτιμίου, στερείσθε της δυνατότητος ίνα τελήτε την Θείαν Λειτουργίαν και οιανδήποτε ιεροπραξίαν και τελετήν και μετέχητε του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Πας δε μεθ’ υμών συμπράττων, εκκλησιαστικώς τε και λειτουργικώς, υπόκειται εις το αυτό επιτίμιον, κατά την θεμελιώδη κανονικήν αρχήν «ο ακοινωνήτω κοινωνών ακοινώνητος έσται».

Προς δε τούτοις, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θεωρεί αντικανονικήν την γενομένην επανεκλογήν του Οσιολογιωτάτου Ιερομονάχου κ. Σπυρίδωνος Λογοθέτου εις την θέσιν του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και την κατόπιν αυτής συγκρότησιν του Ηγουμενοσυμβουλίου της ως είρηται Ιεράς Μονής. Ωσαύτως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εντέλλεται τη Μοναστική Αδελφότητι της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, όπως προβή εις την εκλογήν νέου Ηγουμενοσυμβουλίου κατά τας υποδείξεις του οικείου υμών Ποιμενάρχου και τας διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», άνευ του δικαιώματος επανεκλογής των υποβληθέντων εις το επιτίμιον της ακοινωνησίας αδελφών της Ιεράς Μονής.

Το επιβληθέν εις υμάς υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου επιτίμιον της ακοινωνησίας, δια λόγους κανονικής τάξεως και ευταξίας αρθήσεται άμα τη εφαρμογή της τελεσιδίκου και αμετακλήτου Αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου και τη εκλογή νέου Ηγουμενοσυμβουλίου. Η εν τοις πράγμασι μετάνοια υμών θέλει αποκαταστήσει υμάς εις την Κοινωνίαν μετά του πληρώματος της καθ’ όλου Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επαναλαμβάνουσα τους λόγους του Αποστόλου Παύλου: «Πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε• αυτοί γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υμών ως λόγον αποδώσοντες ίνα μετά χαράς τούτο ποιώσι και μη στενάζοντες• αλυσιτελές γαρ τούτο» (Εβρ. ιγ , 17) εύχεται ο Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών τον ποιμένα των προβάτων τον μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τον Κύριον ημών Ιησούν, καταρτίσαι υμάς εν παντί έργω αγαθώ (Εβρ. ιγ 20-21).

Του Μακαριωτάτου Προέδρου απουσιάζοντος

+ Ο Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Προεδρεύων

Ο Αρχιγραμματεύς, + Αρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης»