Γράφτηκε στις .

Επιστολή Μητροπολίτου Ισπανίας Προς την Ευγενεστάτην κυρίαν Διονυσίαν Χατζή

Σεβ. Μητροπολίτου Ισπανίας και Πορτογαλίας Πολυκάρπου

Προς την Ευγενεστάτην

κυρίαν Διονυσίαν Χατζή

(δια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου)

Εις Ναύπακτον Αιτωλίας

Ευγενεστάτη κυρία Χατζή,

Πληροφορηθείς την προς Κύριον εκδημίαν της πολυαγαπημένης θυγατρός Σας Αικατερίνης, της γνωστής εις όλους τους Ναυπακτίους Κατερίνας μας, πλήρης αισθημάτων χαρμολύπης, δια της παρούσης, εκφράζω προς την Ευγένειάν Σας, καθώς και προς τον υιόν Σας και αγαπητόν μου φίλον εξ Ιταλίας κ. Λεωνίδαν Χατζήν, τα πλέον ειλικρινή συλλυπητήριά μου, διαβεβαιών Σας δια την συμμετοχήν μου εις το χαροποιόν πένθος Σας.

Λέγω «μετ’ αισθημάτων χαρμολύπης» και ομιλώ δια «χαροποιόν πένθος», διότι η κοινωνία και η Εκκλησία της Ναυπάκτου απώλεσεν ένα σύμβολον, η καλύτερον, έναν επίγειον άγγελον, ο οποίος, τώρα, από την θριαμβεύουσαν εν ουρανοίς Εκκλησίαν θα προσεύχηται δι’ όλους εμάς «τους παραλειπομένους».

Η Κατερίνα θα μας λείψη με την χαρακτηριστική, γεμάτη καλωσύνη και αγάπη, έκφραση του προσώπου της, και το καροτσάκι της δεν θα το είδωμεν πλέον να κυκλοφορή εις τους δρόμους της Ναυπάκτου και να μας διδάσκη με την επιβάτην του και την καθοδηγούσα αυτό και αυτήν, πάντοτε χαμογελαστήν και καλωσυνάτην, κυρίαν Σίαν.

Τον πολυσέβαστονν Μητροπολίτην μας και Πρόεδρον των Ναυπακτίων κ.κ. Ιερόθεον, τον τόσον πλησίον πάντοτε ευρισκόμενον εις την Κατερίναν μας και την ηρωϊκήν Οικογένειάν της, όπως άλλωστε και αυτοί πλησίον Αυτού, παρακαλώ θερμώς όπως επιδώση την παρούσαν επιστολήν προς την ευγενεστάτην και συμπαθεστάτην Αγάπην Σας.

Εύχομαι και προσεύχομαι όπως ο Κύριος της ζωής και του θανάτου Σας χαρίζη πολλά έτη ακόμη, ώστε να ενθυμήσθε την πολυαγαπημένην θυγατέρα και αδελφήν Σας, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι να ενθυμούμεθα και να συνεχίσωμεν να διδασκώμεθα, από αυτό το μέγα σύμβολον και παράδειγμα και ζώσαν διδασκαλίαν της συγχρόνου Ναυπάκτου και πρώην επίγειον και από τώρα ουράνιον άγγελον της πόλεώς μας.

Αιωνία αυτής η μνήμη!

Ας έχωμεν την εξ ουρανού προσευχήν της!

Επί δε τούτοις, διατελώ μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης, τιμής εξιδιασμένης και ενθυμήσεως αγαθοτάτης.

Εν Μαδρίτη τη 11η Ιουνίου 2008

Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Ο Μητροπολίτης

† Ο Ισπανίας και Πορτογαλίας Πολύκαρπος