Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Προφήτης Ιωήλ 19 Οκτωβρίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Προφήτης ΙωήλΟ Προφήτης Ιωήλ καταγόταν από τήν φυλή τού Ρουβήμ καί ήταν γιός τού Βαθουήλ. Έζησε τόν 9ο αιώνα π.Χ. καί προφήτευσε όταν βασιλεύς στήν φυλή τού Ιούδα ήταν ο Ιωάς. Ανήκει στόν χορό τών λεγομένων δώδεκα μικρών Προφητών. Τό προφητικό του βιβλίο είναι μικρό αποτελείται μόνον από τέσσερα κεφάλαια, αλλά έχει χαρακτηρισθή ποιητικότατο, περίκομψο καί κόσμημα τής εβραϊκής φιλολογίας.

Κήρυξε μετάνοια στόν λαό καί επιστροφή του στόν Θεό τών Πατέρων του, λέγοντάς του: «καί νύν λέγει Κύριος ο Θεός υμών επιστράφητε πρός με εξ όλης τής καρδίας υμών... καί διαρρήξατε τάς καρδίας υμών καί μή τά ιμάτια υμών καί επιστράφητε πρός Κύριον τόν Θεόν υμών, ότι ελεήμων καί οικτίρμων εστί, μακρό­θυμος καί πολυέ­λεος». Δέν παρέλειψε όμως, στήν συνέχεια, νά εκφράση καί τήν ευαρέσκεια τού Θεού γιά τήν μετάνοια τού λαού, εφ’ όσον αυτή πραγματοποιηθή, καθώς καί τήν υπόσχεσή Του ότι θά είναι συνεχώς μαζί Tου γιά νά τόν προστατεύη: «Καί εζήλωσε Κύριος τήν γήν αυτού καί εφείσατο τού λαού αυτού... καί επιγνώ­σεσθε ότι εν μέσω τού Ισραήλ εγώ ειμι... καί ου μή καταισχυνθώσιν έτι ο λαός μου εις τόν αιώνα».

Προφήτευσε τήν έλευση τού Αγίου Πνεύματος στούς Αποστόλους τήν ημέρα τής Πεντηκοστής, γι’ αυτό καί χαρακτηρίσθηκε ως ο Προφήτης τής Πεντη­κοστής: «Καί έσται μετά ταύτα καί εκχεώ από τού πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, καί προφητεύσουσιν οι υιοί υμών καί αι θυγατέρες υμών, καί οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθή­σονται, καί οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται καί επί τούς δούλους μου καί επί τάς δούλας μου εν ταίς ημέραις εκείναις εκχεώ από τού πνεύματός μου». Επίσης, προφήτευσε τήν σάρκωση τού Υιού καί Λόγου τού Θεού, τού Χριστού, καθώς καί τήν Δευτέρα Παρουσία Του.

Ο βίος καί η πολιτεία του μάς δίνουν τήν αφορμή νά τονίσουμε τά ακόλουθα:
Πρώτον. Πολλές από τίς προφητείες τής Παλαιάς Διαθήκης πού αναφέρονται στό σχέδιο τής Οικονομίας τού Θεού γιά τήν σωτηρία τών ανθρώπων, ήτοι στήν ενανθρώπηση τού Λόγου τού Θεού, στά θαύματα πού επιτέλεσε, στά εκούσια Πάθη Του, τήν Ανάσταση καί τήν Ανάληψή Του καί τήν Πεντηκοστή -δηλαδή σέ γεγονότα τά οποία πραγματοποιήθηκαν πολλούς αιώνες μετά τήν εξαγγελία τους- είναι αινιγματώδεις καί δύσκολες στήν κατανόησή τους. Γιά τόν λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η μελέτη τών κειμένων τών αγίων Πατέρων, οι οποίοι είναι θεόπτες καί γι’ αυτό αλάνθαστοι ερμηνευτές τής Αγίας Γραφής, καθώς επίσης καί τών υμνολογικών κειμένων τής Εκκλησίας, στά οποία περιέχεται, μέ έμμετρο λόγο, όλη η θεολογία τής Εκκλησίας, αφού καί οι ιεροί υμνογράφοι είναι θεολόγοι-θεόπτες.

Στό τρίτο κεφάλαιο τού βιβλίου τού Προφήτου Ιωήλ, είναι γραμμένα μεταξύ τών άλλων καί τά εξής: «καί δώσω τέρατα εν ουρανώ καί επί τής γής, αίμα καί πύρ καί ατμίδα καπνού». Σύμφωνα μέ τήν ερμηνεία τών αγίων Πατέρων, ο Προφήτης αναφέρεται στήν σάρκωση τού Δευτέρου Προσώπου τής Αγίας Τριάδος, τού Υιού καί Λόγου τού Θεού, ο οποίος «δι’ ημάς τούς ανθρώπους καί διά τήν ημετέραν σωτηρίαν» καταδέχθηκε νά σαρκωθή «εκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας τής Παρθένου». Ο ιερός υμνογράφος αποδίδει αυτήν τήν ερμηνεία μέ θαυμάσιο ποιητικό λόγο, στό «Δοξαστικό» πού ψάλλεται στούς Ιερούς Ναούς τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν γέννηση τού Χριστού». Γράφει: «Αίμα καί πύρ καί ατμίδα καπνού, τέρατα γής ά προείδεν Ιωήλ αίμα τήν σάρκωσιν, πύρ τήν θεότητα, ατμίδα δέ καπνού τό Πνεύμα τό Άγιον, τώ εν τή Παρθένω τού Λόγου κτίσαν τήν σάρκωσιν καί κόσμον ευωδιάσαν...». Δηλαδή, τό αίμα δηλώνει τήν ενανθρώπηση τού Χριστού καί τό πύρ φανερώνει τήν θεότητά Του. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός καί τέλειος άνθρωπος. Η ατμίδα καπνού δηλώνει τό Άγιον Πνεύμα, διά τού οποίου έγινε η σάρκωση τού Θεού Λόγου, σύμφωνα καί μέ τόν λόγο τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ πρός τήν Θεοτόκο: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σέ καί δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό καί τό γεννώμενον άγιον, κληθήσεται υιός Θεού».

Επομένως, όταν μελετά κανείς τήν Αγία Γραφή δέν πρέπει νά αποπειράται νά τήν ερμηνεύη μόνος του, μέ τόν στοχασμό του, όπως κάνουν οι Προτεστάντες, επειδή παραμονεύει ο κίνδυνος τής πλάνης. Θά πρέπει νά συμβου­λεύεται τήν πατερική διδασκαλία καί τά υμνολογικά κείμενα τής Εκκλησίας, η μελέτη τών οποίων δέν παρέχει απλώς κάποιες γνώσεις, αλλά τρέφει καί στηρίζει πνευματικά, καθώς επίσης οπλίζει τόν πνευματικό οργανισμό μέ ισχυρά πνευματικά αντισώματα.

Δεύτερον. Μετά τήν έλευση τού Αγίου Πνεύματος στούς Αποστόλους τήν ημέρα τής Πεντηκο­στής, οι Απόστολοι κήρυξαν στόν λαό τόν λόγο τού Θεού. Τό ακροα­τή­ριό τους αποτελείτο από ανθρώπους πού ανήκαν σέ διάφορες φυλές, μέ διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα. Δηλαδή, ήσαν «Πάρθοι καί Μήδοι καί Ελαμίται, καί οι κατοικούντες τήν Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαν τε καί Καππαδοκίαν, Πόντον καί τήν Ασίαν, Φρυγίαν τε καί Παμφυλίαν, Αίγυπτον καί τά μέρη τής Λιβύης τής κατά Κυρήνην... Ρωμαίοι, Ιουδαίοί τε καί προσήλυτοι, Κρήτες καί Άραβες», καί όμως όλοι αυτοί άκουαν καί καταλάβαιναν τόν λόγο ο καθένας στήν δική του γλώσσα. Αυτό, βέβαια, δέν σημαίνει ότι οι Απόστολοι, οι οποίοι ήσαν Γαλιλαίοι, κήρυτταν ταυτοχρόνως σέ πολλές γλώσσες, αλλά κήρυτταν μόνον σέ μία, ήτοι στήν δική τους γλώσσα. Οι ακροατές, όμως, άκουαν τόν λόγο ο καθένας στήν δική του γλώσσα καί έτσι μπορούσαν νά τόν καταλάβουν. Αυτό, ασφαλώς, γινόταν μέ τήν Χάρη τού Αγίου Πνεύματος. Καί αυτό τό παράδοξο γεγονός, δηλαδή τό νά ομιλούν κάποιοι άνθρωποι διαφορετικές γλώσσες καί όμως μέ τήν Χάρη τού Αγίου Πνεύματος νά μπορούν νά συνεννοηθούν, δέν συνέβη μόνον τότε, τήν ημέρα τής Πεντηκοστής, αλλά επαναλήφθηκε καί στήν ζωή πολλών αγίων, παλαιών καί συγχρόνων. Καί υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Αντίθετα, μεταξύ τών εμπαθών ανθρώπων η συνεννόηση είναι από δύσκολη έως αδύνατη, έστω κι άν χρησιμο­ποιείται από όλους η ίδια γλώσσα.

Ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εσωτερική καθαρότητα καί επομένως ενεργεί μέσα του τό Άγιο Πνεύμα, αποτελεί αστείρευτη πηγή ευωδίας, ευλογίας, ειρήνης, καί παρηγοριάς, γιά όλους εκείνους οι οποίοι έρχονται σέ επικοινωνία μαζί του, όταν, βεβαίως, είναι σέ θέση νά οσφρανθούν, νά αισθανθούν καί νά καταλάβουν.–

Ετικέτες: ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ