Μητροπολίτου Πατρών Κ. Νικοδήμου: “Ἐπικήδειον Προσφώνημα”

Την 15 Σεπτεμβρίου 1997 εκοιμήθη εν Κυρίω μετά από πολυχρόνιο ασθένεια η θεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Παρασκευή Καραγιάννη.

Η εξόδιος Ακολουθία έγινε την 16 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ζωγράφου, εν μέσω πλήθους πιστών, συγγενών και μελών της Αδελφότητος “Ταβιθά” της οποίας ήταν μέλος και η οποία την διακόνησε ιδίως κατά τον καιρό της ασθενείας της με αυταπάρνηση.

Ο Σεβασμιώτατος κατά την εξόδιο Ακολουθία διάβασε το κατωτέρω “Επικήδειον Προσφώνημα” του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Κ. Νικοδήμου.

“Πρό 50 ετών (1946-47) εγνώρισα την Παρασκευήν Καραγιάννη, όταν ήμουν Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

Ήτο ευσεβής και πιστή εις τον Σωτήρα Χριστόν. Προσήρχετο τακτικώς εις το Εξομολογητήριόν μου και εδέχετο την δέουσαν πνευματικήν καθοδήγησιν. Είχε τακτικήν μυστηριακήν ζωήν. Και εσημείωνε εμφανή πνευματικήν πρόοδον και κατάρτισιν.

Ενωρίς κατεφάνη ότι είχε ζήλον ένθεον και διάθεσιν αφιερώσεως εις το έργον του Κυρίου. Εζήτησε δε παρ’ εμού να την κατευθύνω εις το Αγρίνιον, δια να ενταχθή εις το νοσηλευτικόν προσωπικόν της εκεί νοσοκομιακής μονάδος, της οποίας την πνευματικήν επιστασίαν είχεν η Χριστιανική Ένωσις Αγρινίου. Και όντως την προώθησα εις το έργον τούτο.

Ο Κύριος κατ’ αρχάς την εδοκίμασε με τρεις αλλεπαλήλους προσβολάς της υγείας της. Η Χάρις του όμως και η πάνσοφος πρόνοιά Του μετέτρεψε τας δύο πρώτας φάσεις των σωματικών ασθενειών εις ευεργετικήν επίδρασιν εις τον σωματικόν της οργανισμόν, δια να αντέξη την τρίτην κρίσιμον φάσιν. Και όχι απλώς ιάθη· αλλά και εξειλίχθη εις το νοσηλευτικόν έργον μέχρι του βαθμού της Προϊσταμένης. Και προσέφερεν ικανάς υπηρεσίας και δη και πνευματικήν καλλιέργειαν εις τους ασθενείς επί μακράν σειράν ετών.

Παρηκολούθησα την πρόοδόν της. Και ως χρηματίσας πνευματικός της πατήρ εμάνθανα μετά χαράς την διπλήν επίδοσίν της ως νοσηλευτρίας και ως πνευματικής συμπαραστάτιδος εις τους εν ασθενεία κατακειμένους.

Ο Κύριος επέτρεψε να δοκιμασθή και πάλιν εις τας δυσμάς του βίου της με ασθενείας οδυνηράς και μακροχρονίους. Έδειξεν όμως εις αυτάς την δέουσαν χριστιανικήν υπομονήν, περί της οποίας ο λόγος του Θεού παραγγέλλει· “η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω”.

Επιφυλάσσει δια τούτο προς αυτήν ο Σωτήρ τον στέφανον της ζωής, κατά τον βέβαιον λόγον Του· “γίνου πιστός άχρι θανάτου· και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής”.

Ως ταπεινός επίσκοπος και Ιεράρχης θα αναπέμψω τας ευχάς μου υπέρ αυτής προς Κύριον, “συναγωνιζόμενος εν ταις προσευχαίς” μετά του αδελφού και συλλειτουργού μου - και ανεψιού της μεταστάσης - Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου. Ο Κύριος δε και νυμφίος Χριστός, τον Οποίον ηγάπησε και υπηρέτησεν εν τω προσώπω των αδελφών Του των ελαχίστων, “εν τη ασθενεία αυτών”, εύχομαι να την δεχθή εν χώρα ζώντων εν τη βασιλεία Του.

† Ο Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος”