Μαθητικός Διαγωνισμός γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

 

Πληροφορίες γιὰ τὸν Μαθητικό Διαγωνισμό γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, θέλοντας νά τιμήση τούς Προστάτες τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, καί νά παρακινήση καί βοηθήση τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης τῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου νά ἔρθουν σέ μεγαλύτερη ἐπαφή μέ τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί νά ἀναδιφήσουν στό σπουδαῖο θεολογικό, συγγραφικό, ἀνθρωπιστικό, κοινωνικό ἔργο τους, προκήρυξε μαθητικό Διαγωνισμό, σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Μέσης Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας, μέ θέμα «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (Μέγας Βασίλειος -Γρηγόριος Θεολόγος - Ἰωάννης Χρυσόστομος) καί ἡ οἰκογένεια». Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι καρποί οἰκογενειῶν πού ἀνέδειξαν πολλούς ἁγίους καί οἱ ἴδιοι μίλησαν γιά τόν ρόλο τῆς οἰκογένειας στήν ψυχολογική καί πνευματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν. 

Ὁ Διαγωνισμός ἀπευθύνεται στούς μαθητές-μαθήτριες ὅλων τῶν τάξεων τῶν Λυκείων καί τῶν Γυμνασίων τῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου, καί σέ ὅσους κατοικοῦν στήν Μητρόπολη μας ἀλλά φοιτοῦν σέ σχολεῖα ἐκτός αὐτῆς οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά ἐργασθοῦν ἀτομικά ἢ σέ ὁμάδες.

Τό θέμα τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι κοινό, ἀλλά θά ἀξιολογηθοῦν ξεχωριστά οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου ἀπό τούς μαθητές τοῦ Λυκείου καί βεβαίως θά ὑπάρχουν ξεχωριστά βραβεία γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο).

Ὁ κάθε διαγωνιζόμενος μπορεῖ νά δημιουργήση ἕνα πεζό κείμενο (δοκίμιο, διήγημα, χρονογράφημα) ἤ ἕνα ποίημα.

Τά ἔργα τῶν διαγωνιζομένων θά τά ἀξιολογήση εἰδική ἑπταμελής Ἐπιτροπή, ἀπό θεολόγους καί φιλόλογους.
Θά δοθοῦν τρία ἔπαθλα (ἔπαινος, εἰκόνα, βιβλίο καί χρηματικό ποσό) γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο). Θά δοθοῦν ἀκόμη ἔπαινοι, κατά τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς, καί σέ ἄλλα ἔργα πού θά διακριθοῦν, ἐνῶ καί σέ κάθε διαγωνιζόμενο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπίδοσή του, θά δοθῆ ἀναμνηστικό συμμετοχῆς.

Ὁ Διαγωνισμός λήγει στίς 22 Ἰανουαρίου 2016 καί ἡ βράβευση θά γίνη στίς 29 Ἰανουαρίου, μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἀναλυτικά οἱ ὅροι τοῦ Διαγωνισμοῦ, καθώς καί βοηθητικά στοιχεῖα γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, εἶναι ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως www.parembasis.gr.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, για τον Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Οι Τρείς Ιεράρχες (Μέγας Βασίλειος - Γρηγόριος Θεολόγος - Ιωάννης Χρυσόστομος) και η οικογένεια» η Ιερά Μητρόπολη ανακοινώνει ότι, κατόπιν παρακλήσεως εκπαιδευτικών, η προθεσμία για την κατάθεση των εργασιών των διαγωνιζομένων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου ε.έ.

Έτσι, ο όρος (5) του Διαγωνισμού τροποποιείται ως εξής:

5. Τα έργα θα παραδοθούν στην Ιερά Μητρόπολη, δια μέσου της Διεύθυνσης του κάθε Σχολείου ή απευθείας στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016.


Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 1830

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance