Ἡ συγκρότηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους

Μετά τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἡ Α΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου, τήν 1η Ἰανουαρίου 1822 κήρυξε «τήν πολιτικήν αὐτοῦ (τοῦ Ἔθνους) ὕπαρξιν καί ἀνεξαρτησίαν» καί θέσπισε τό πρῶτο Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, μέ τό ὁποῖο καθιερώθηκε τό «προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος». Ὅμως, οἱ τότε Μεγάλες Δυνάμεις (Μ. Βρεττανία, Γαλλία καί Ρωσία) δέν ἀναγνώρισαν τό καθεστώς αὐτό στήν Ἑλλάδα.

Ὅμως, τό 1827 οἱ Μεγάλες Δυνάμεις συμφώνησαν στήν σύσταση τῆς αὐτονομίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Μέ τήν Γ´ Ἐθνοσυνέλευση στήν Τροιζήνα τό 1827 τό «Ἑλληνικόν Ἔθνος» κήρυξε «τήν πολιτικήν αὐτοῦ ὕπαρξιν καί ἀνεξαρτησίαν» καί σύστησε μέ τό Σύνταγμα «τάς θεμελιώδεις ἀρχάς τοῦ πολιτεύματός» του. Ἐξελέγη πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος ἔφθασε στό Ναύπλιο τόν Ἰανουάριο τοῦ 1828. Τό 1830 μέ τό Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου ἀναγνωρίσθηκε ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ὁ Καποδίστριας μετά ἀπό τρία χρόνια, τό 1831, δολοφονήθηκε. Καί τό 1833 ἐπελέγη ὡς βασιλεύς ὁ Ὄθων.

Ἐν τῷ μεταξύ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, μαζί μέ τήν Τουρκία διαμόρφωσαν τό Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὅσοι εἶναι κάτοικοι τῆς ἀπελευθερωμένης Ἑλλάδος καί ὅσοι ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἀπελευθέρωσή της θά λέγωνται Ἕλληνες, ἐνῶ ὅσοι βρίσκονται ἐκτός τῶν ἐπαναστατημένων περιοχῶν θά λέγωνται Ρωμαῖοι - Γραικοί.

Μέ τίς συζητήσεις πού ἔγιναν στίς πρῶτες Ἐθνοσυνελεύσεις, ὁ Ἕλληνας πού κατοικοῦσε στό Ἑλληνικό Κράτος πού δημιουργήθηκε δέν εἶναι Ρωμηός, σύμφωνα μέ τά Πρωτόκολλα πού ὑπεγράφησαν, εἶναι Ἕλληνας καί γι’ αὐτό δέχθηκε ἡ Τουρκία τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Ναυπάκτου Ἱεροθέου: Πατερική καί Σχολαστική θεολογία καί τό περιβάλλον τους

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ