Συμπαράσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την Κύπρο

Σε μιά πολύ κρίσιμη καμπή βρίσκεται το πρόβλημα της Κύπρου, η οποία εξαναγκάζεται να δεχθή ένα σχέδιο που αναγνωρίζη ως τετελεσμένο γεγονός την πολεμική κατάκτηση.

Στίς 19 Νοεμβρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος, μαζί με τον Σεβ. Μητροπολίτη Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο, μετέβησαν στην Κύπρο, απεσταλμένοι της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου, προκειμένου να ενημερωθούν από την Ιερά Σύνοδο της Κύπρου για το όλο ζήτημα.

Στίς 20 Νοεμβρίου ενημέρωσαν, μαζί με τούς Κύπριους Ιεράρχες Πάφου κ. Χρυσόστομο και Κυρηνείας κ. Παύλο, την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία εξέδωσε το εξής Ανακοινωθέν:

Εν Αθήναις τή 20ή Νοεμβρίου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η Εκκλησία της Ελλάδος συμπαρίσταται εις τούς Κυπρίους αδελφούς μας, αφ' ής ετέθη θέμα απελευθερώσεώς των. Η συμπαράστασις αύτη δεν είχε ποτέ πολιτικήν διάστασιν, διότι δι' όλους τούς Έλληνας, όπου γής, το Κυπριακόν είναι όχι πολιτικόν αλλ' εθνικόν θέμα. Τάς στιγμάς αυτάς, κατά τάς οποίας δοκιμάζονται αι διεθνείς δικαιακαί αρχαί, οι διεθνείς θεσμοί και η αξιοπιστία των αποφάσεών των, ανακαλούμεν εις την μνήμην μας με σεβασμόν και δέος τάς θυσίας και τούς αγώνας δεκαετιών του μαρτυρικού Κυπριακού Ελληνισμού.

Η Εκκλησία της Ελλάδος σημειοί με ικανοποίησιν ότι η Κύπρος καλείται, ως φαίνεται, να εισέλθη εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν. Αναμένομεν ότι εις την Σύνοδον της Κοπεγχάγης, η πολιτική ηγεσία της Ενώσεως θα επιβεβαιώση την απόφασίν της, αποδεικνύουσα ότι εμμένει εις την ευρωπαϊκήν παράδοσιν, η οποία και εδημιούργησε το Διεθνές Δίκαιον αντιτάσσοντάς το εις το θράσος του ισχυροτέρου.

Η Εκκλησία της Ελλάδος σημειοί επίσης με ικανοποίησιν την απόφασιν του Γενικού Γραμματέως του Ο.Η.Ε. να αναλάβη την πρωτοβουλίαν διά την επίλυσιν του Κυπριακού. Διαπιστώνει εν τούτοις ότι το προταθέν σχέδιον λύσεως του Γενικού Γραμματέως δεν εμμένει, ως θα ώφειλε, εις τάς αποφάσεις του Οργανισμού τον οποίον εκπροσωπεί. Διαπιστώνει επίσης ότι το υποβληθέν σχέδιον δεν έχει ως πολικόν αστέρα του το δίκαιον της Ενωμένης Ευρώπης, εις την οποίαν θα κληθή η Κυπριακή Δημοκρατία να εισέλθη και να προοδεύση. Υποκρύπτει, αντιθέτως, παρά τάς επικλήσεις των συγκυριών και των ισορροπιών, σαφή τα ενδεχόμενα μακροχρονίου δοκιμασίας και εμπλοκών, θύματα των οποίων θα είναι διά μίαν ακόμη φοράν, δυστυχώς, αμφότεραι αι κοινότητες της Κύπρου. Τούτων δοθέντων, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν συγχαίρει τον Γενικόν Γραμματέα του Ο.Η.Ε., διά το σχέδιον και δεν θεωρεί ότι είναι σχέδιον πράγματι λύσεως του Κυπριακού.

Αληθές είναι ότι αι συγκυρίαι και αι πιέσεις του ρεαλισμού εξαναγκάζουν. Η λογική, όμως, και αι συνειδήσεις ανθίστανται. Ο μέσος δρόμος του μέτρου, αλλ' όχι και του ενδοτισμού, υποχρεώνει την ένοχον γενεάν των λαθών, δηλαδή όλους ημάς, να σκεφθώμεν το αύριον των νέων της Κύπρου και να προσφέρωμεν εις αυτούς, την ελπίδα και την προοπτικήν της ειρηνικής συμβιώσεως, της αξιοπρεπείας και της προκοπής.

Η Εκκλησία της Ελλάδος επικαλείται τον φωτισμόν του Θεού επί την ηγεσίαν της Πατρίδος μας, και τιμά σύνολον τον πολιτικόν κόσμον, δεομένη υπέρ αυτού εις Κύριον. Η Εκκλησία έχουσα επίγνωσιν του ρόλου της, δεν δίδει κατευθύνσεις εις την πολιτικήν Ηγεσίαν. Έχει όμως την υποχρέωσιν να καταθέτη την μαρτυρίαν της, είτε “πόνος τε καq αγών πατρίδος πρόκειται”, είτε “περq σωτηρίας προκειμένου”, ως τούτο έπραξεν η Αγιωτάτη Εκκλησία της Κύπρου. Ώστε η Εκκλησία έχει υποχρέωσιν να στηρίζη το πάσχον γένος όσον και τον πάσχοντα άνθρωπον. Τούτου καλώς νοουμένου, απευθύνει έκκλησιν προς την πολιτικήν Ηγεσίαν του Ελληνισμού, να παραμείνη σταθερά και αταλάντευτος εις τάς αξίας και τάς αρχάς τάς οποίας το γένος των Ελλήνων επί αιώνας σώζει και δι' αυτών σώζεται. Προτάσεις και σχέδια είναι υπό διαπραγμάτευσιν. Αι αρχαί όμως και αι αξίαι δεν είναι διαπραγματεύσιμοι. Υπερτάτη δέ αξία του Ελληνισμού εις την ιστορικήν του πορείαν είναι η Ελευθερία. Ο υπέρ αυτής αγών είναι αδιαπραγμάτευτος, παρά τάς περιστάσεις, παρά τάς συνθήκας, παρά τάς προτάσεις.

Η Εκκλησία της Ελλάδος θα προσεύχεται ώστε να επικρατήση δι' όλα τα μέρη το δίκαιον και υπόσχεται να στηρίξη τάς καλάς προθέσεις απ' όπου και αν αύται προέρχονται, προκειμένου να γίνουν σεβασταί αι προσδοκίαι όλων των Κυπρίων.

Εκ της Ιεράς Συνόδου.