Για τον Μέγα Κωνσταντίνο

Για τον Μέγα Κωνσταντίνο“...Επεκύρωσε δε και τους όρους οι οποίοι ψηφίσθηκαν στις Συνόδους, ώστε να μη μπορούν οι κυβερνήτες των επαρχιών να ακυρώνουν τις αποφάσεις. Διότι φρονούσε ότι οι Αρχιερείς είναι δοκιμώτεροι από κάθε διοικητή.

Πολυάριθμα μέτρα έλαβε υπέρ των υπηκόων του... Τί χρειάζεται τώρα να διηγηθούμε πώς, ως υπηρέτης προσκολλημένος στον ύψιστο Θεό, ησχολείτο από πρωΐας έως εσπέρας με το ποίους ανθρώπους να ευεργετήση και πώς να κατανείμη τις καλωσύνες ισοδικαίως και κοινώς;

Στις Εκκλησίες δε του Θεού παρείχε ιδιαιτέρως πολλές δωρεές, προσφέροντας αλλού μεν αγρούς αλλού δε σιτάρι για διανομή σε πτωχούς άνδρες, ορφανά, παιδιά και χήρες γυναίκες. Προνοούσε ακόμη με πολλή φροντίδα για την εξασφάλιση ενδυμάτων για τους γυμνούς και ρακένδυτους.

Κατ’ εξοχήν δε τιμούσε εκείνους οι οποίοι είχαν αφιερώσει την ζωή τους στην κατά Θεό φιλοσοφία. Τον χορό μάλιστα των παρθένων σχεδόν ελάτρευε, πεπεισμένος ότι στις ψυχές αυτών των προσώπων κατοικεί ο ίδιος ο Θεός στον οποίο αφιερώθηκαν.

Αυτός δε ο ίδιος, καλλιεργώντας την διάνοιά του με τους ενθέους λόγους, περνούσε τις νυχτερινές ώρες άγρυπνος, συντάσσοντας δε λόγους ανέτως εμφανιζόταν συχνά προς εκφώνησή τους, φρονώντας ότι αρμόζει να κυβερνά τους πολίτες με παιδευτικό λόγο και να καταστήση όλη την βασιλεία του λογική...

Κάποτε, παραλαμβάνοντας έναν από τους αξιωματούχους του, του είπε: "μέχρις ποιού σημείου, ω εσύ, θα προωθήσουμε την απληστία;". Έπειτα αφού χάραξε στο έδαφος με το δόρυ που κρατούσε στα χέρια του τα μέτρα του αναστήματος ανδρός, είπε: "καί όλο τον πλούτο του κόσμου αν κερδίσης και ολόκληρη την γη αν αποκτήσης, δεν θα παραλάβης μαζί σου τίποτε περισσότερο από αυτό το κομμάτι γης, αν το επιτύχης και αυτό"”.

Ευσεβείου Καισαρείας, Εις τον βίον Κωνσταντίνου Βασιλέως.

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ