Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου: «Ἡ Θεολογία στὴν ζωή μας» Ρ/Σ 89,5 ἐκπομπές 2020-2021 «Ἡ πίστη τῶν Ἁγίων»

1. Δόγμα καὶ Ὅροι
2. Τὸ Δόγμα ὡς Μυστήριο καὶ ὡς διατύπωση τοῦ Μυστηρίου
3. Δόγμα καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ζωή
4. Δόγμα καὶ φιλοσοφία
5. Δόγμα καὶ Ἠθικὴ
6.  Ἐμπειρία τῆς Ἀποκαλύψεως 
7.  Οἱ θεούμενοι εἶναι φορεῖς τῆς Ἀποκαλύψεως   
8.  Ἡ ἐνότητα μεταξὺ Προφητῶν Ἀποστόλων καὶ Πατέρων 
9. Προφῆτες καὶ Ἀπόστολοι
10. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
11. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
12. Ἄρρητα καὶ κτιστὰ ρήματα
13. Ἀποκάλυψη καὶ Ἁγία Γραφή
14. Σχέση μεταξὺ Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης
15. Ἱερὰ Παράδοση καὶ Παραδόσεις
16. Ἡ Ἑρμηνεία τῆς Παραδόσεως
17. Ἡ Θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος
18. Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη
19. Πρόσωπα Οὐσία καὶ Ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ
20. Ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὁμοούσια μὲ τὸν Πατέρα
21. Τὸ Ἄκτιστο καὶ τὸ κτιστὸ
22. Ἡ Δημιουργία τῆς κτίσεως
23. Οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ δαίμονες
24. Ἡ Δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
25. Νοερὰ καὶ Λογικὴ Ἐνέργεια τῆς Ψυχῆς
26. Νοερὰ καὶ Λογικὴ λατρεία
27. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου
28. Τὸ Προπατορικὸ Ἁμάρτημα
29. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ
30. Ἡ γέννηση καὶ ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ
31. Τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
32. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ καὶ Κοινωνία Θεώσεως
33. Ἡ μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία