Η Γέννηση καί η Βάπτιση τού Χριστού

Όταν ομιλούμε γιά γέννηση τού Χριστού, κάνουμε λόγο γιά δύο γεννήσεις. Η μία είναι η προαιώνια γέννηση τού Λόγου από τόν Πατέρα, κατά τήν θεία φύση, καί η άλλη είναι η εν χρόνω γέννηση από τήν Παναγία, κατά τήν ανθρώπινη φύση...

«Αυτό πού έχει σημασία είναι ότι αυτός ο Λόγος, πρό τής κατά σάρκα γεννήσεώς Του, είναι κατά πάντα όμοιος μέ τόν Θεό, δέν είναι εκ τού μηδενός. Γιατί ο Λόγος έχει δύο γεννήσεις. Η μία γέννηση πρό τών αιώνων καί η άλλη γέννηση εν χρόνω, πού είναι ως ανθρώπου γέννηση, η ενσάρκωση».

Αυτή η θεολογική αλήθεια είναι αποκαλυπτική καί κυρίως είναι εμπειρική, αφού η θεωθείσα σάρκα τού Χριστού γίνεται πηγή ζωής στά μέλη τής Εκκλησίας, κυρίως στούς αγίους.

«Δέν είναι μόνο η Παλαιά καί η Καινή Διαθήκη πού διδάσκουν καθαρά τό γεγονός ότι ο Λόγος, ο Κύριος τής Δόξης, ο οποίος είναι φύσει Θεός καί ομοούσιος μέ τόν Πατέρα, αληθινά σαρκώθηκε καί γεννήθηκε στήν κανονική δική Του καί ξεχωριστή ανθρωπότητα από τήν Παρθένο Μαρία –η οποία είναι κατά γράμμα καί ως γεγονός καί εν αληθεία Θεοτόκος ή Μητέρα τού Θεού– ... Αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται καθαρά σ’ όλους εκείνους οι οποίοι έχουν φθάσει στήν θέωση, από τήν οποία μαθαίνουν εμπειρικά ότι ο Χριστός είναι ο Λόγος καί φύσει Θεός καί φύσει άνθρωπος καί φύσει η πηγή τής δόξας, μεταδίδοντας στήν ανθρώπινη φύση Του τήν ύπαρξη τής πηγής τής δόξας, διά τής οποίας η ίδια η σάρκα τού Λόγου γίνεται πηγή τής ζωής μας καί ζωοδότρια...».

(Εμπειρική Δογματική, Τόμος Β')

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ