Skip to main content

Ἐπιστολὲς Ἀναγνωστῶν γιὰ τὰ 100 φύλλα τῆς “Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης”

Ἱερὰ Μονὴ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Σεβασμιώτατε,

Προσκυνοῦμε καὶ ἀσπαζόμαστε τὴ σεπτὴ Δεξιὰ Σας.

Ἐκφράζουμε τὰ εὐγνώμονα αἰσθήματά μας διότι ἐνθυμεῖσθε τὴν Ἀδελφότητά μας καὶ μᾶς ἀποστέλλετε τὴν ἐξαίρετη ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Σᾶς "Παρέμβαση".

Τὸ περιεχόμενό της βαθιὰ πνευματικό. Κείμενα διαποτισμένα ἀπὸ τὸ γνήσιο ΄Ὀρθόδοξο πνεῦμα καὶ τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς μεταγγίζουν τὴ δρόσο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐνημέρωση σὲ καίρια θέματα τῆς ἐποχῆς μας μὲ θέσεις σύμφωνες πρὸς τήν ΄Ὀρθόδοξη Παράδοση ποὺ ἀναπαύει τὴν καρδιά μας.

Εὐχαριστοῦμε, Σεβασμιώτατε. Νὰ Σᾶς χαρίζη ὁ Θεὸς πλουσία ὑγεία, γιὰ νὰ μᾶς ὑποδεικνύετε διὰ τοῦ ἐμπνευσμένου λόγου Σᾶς τὴν ὁδὸ πρὸς τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴ θέωση.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ

δι΄ ἁγίων εὐχῶν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας, π. Ε.

Ἡ Ἡγουμένη Ε. Μοναχή

καὶ οἱ ἀδελφὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

***

Σεβασμιώτατε, Πάτερ καὶ Γέροντα, Εὐλογεῖτε

Αἰτούμενος πάντα τὶς πατρικὲς Σᾶς εὐλογίες καὶ εὐχὲς θὰ ἤθελα θερμὰ νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς νέας ἐφημερίδας τῆς Μητροπόλεώς Σᾶς "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ".

Ἡ πρωτοβουλία Σᾶς αὐτή, πρωτοβουλία ἑνὸς λογίου καὶ εὐαίσθητου περὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἐπικοινωνίας ζητήματα, ἀποτελεῖ καὶ εἶναι ἕνα θετικὸ βῆμα μέσα στὸ χῶρο τῆς ΄Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπου ὁ ἐπιθυμῶν νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τὸ πλήρωμα χρειάζεται κατὰ πρῶτον νὰ βαδίζη τὴν ὁδὸν τῆς μεσότητος, σχοινοβατῶντας πάντα μήπως καὶ βρεθῇ ἀπὸ τὴ μιὰ ἢ τὴν ἄλλη μεριά, στὶς ἀκρότητες, ὅπου ἐλλοχεύει ἡ αἵρεση -παντοίου εἴδους- ἐσωτερική, ὡς σχισματικὴ κατάσταση ομαδοποίησης καὶ αὐτόνομης πορείας ἢ ἐξωτερική, ὡς τελεία ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία.

Καλοτάξιδη, λοιπόν, ἡ νέας Σᾶς ἐφημερίδα· εὐλογημένη καὶ στερεωμένη· αὐτὸ εὐχόμαστε.

Ἀσπάζομαι τὴ σεπτὴ ἁγία δεξιὰ Σᾶς

αἰτούμενος τὶς πατρικὲς εὐλογίες καὶ εὐχές...

π. Κ. Κ.

***

Σεβαστὲ πάτερ Ἀθανάσιε, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Ἀρχικῶς ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσωμε τὰς θερμὰς εὐχαριστίας μας καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην μας διὰ τὴν ἀποστολὴν εἰς ἡμᾶς τῆς "Ἐκκλησιαστικῆς Παρεμβάσεως". Συγχαίρομεν διότι τὸ δελτίον αὐτὸ διακρίνεται διὰ τὴν σοβαρότητα καὶ τὸ ὀρθόδοξον θεολογικόν του ἐπίπεδον. "Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση" εἶναι πράγματι μία παρηγορία εἰς μίαν ἐποχὴν πληθώρας σχετικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐντύπων καὶ ἕν ὑπόδειγμα.

Αὐτὸ τιμᾶ τὸν Σεβασμιώτατον Ἅγιον Ναυπάκτου, τοὺς συνεργάτες Τοῦ καὶ γενικῶς τὴν Ἱεράν σας Μητρόπολιν. Εὐχόμεθα ἐκθύμως την παρὰ τοῦ Παναγάθου Θεοῦ πλουσίαν εὐλογίαν καὶ βοήθειαν εἰς τὴν προσφορὰν καὶ διακονίαν σας αὐτήν.Η Κυρία Θεοτόκος νὰ σᾶς σκέπη καὶ ἐνδυναμώνη. Εὔχεσθε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν.

Διατελοῦμεν εὐγνωμόνως καὶ φιλαδέλφως

Ὁ ἐν Μοναχοῖς καὶ Ἱερεῦσι ἀνάξιος, Α.

***

Σεβασμιώτατε,

Θέλω νὰ Σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν πολὺ ὡραία ἐφημερίδα ποὺ ἐκδίδετε. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἆθλο, ἂν λάβη κανεὶς ὑπόψη του ἀφ΄ ἑνὸς μὲν τὶς οἰκονομικὲς δυνατότητες τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ἀφ΄ ἑτέρου δὲ τὸν φόρτο ἐργασίας τῶν δημοσιογραφούντων σ΄ αὐτήν.

Νὰ γνωρίζετε ὅμως, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἡ "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση" διαβάζεται προσεκτικὰ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες της καὶ χαίρει μεγάλης ἐκτιμήσεως μεταξὺ τῶν θεολόγων καὶ τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τοὐλάχιστον γιὰ ὅσους γνωρίζω καὶ μπορῶ νὰ βεβαιώσω. Πολλὰ παιδιά, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἐγώ, τὴν κρατοῦμε στὸ ἀρχεῖο μας, γιατί τὰ διάφορα ἄρθρα, σχόλια κ.λ.π. δὲν βρίσκονται εὔκολα ἀλλοῦ...

Ἐξαιτούμενος τὶς εὐχὲς Σᾶς διατελῶ

Λ. Δ. Γ.

***

Ἀγαπητὴ "Παρέμβαση",

Παρακολουθῶ μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ τὴν πορεία σου. Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ σὲ συγχαρῶ γιὰ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀρθρογραφίας σου.

Ἰδιαίτερα ἀπευθύνομαι στοὺς ὑπεύθυνους τῆς σύνταξης καὶ κυρίως στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεο, ἀφοῦ ἡ εὐθύνη τῆς σύνταξης καὶ τῆς κυκλοφορίας ἀνήκει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.

Ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος δὲν μᾶς ἐκπλήσσει μὲ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῶν ἄρθρων του, ἀπὸ ἄποψη γλωσσικὴ καὶ θεματική. Εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους ἡ λαμπρὴ πνευματικὴ παρουσία του στὸ χῶρο τοῦ βιβλίου, τοῦ ραδιοφώνου καὶ τοῦ τύπου γενικότερα.

Ἡ "Παρέμβαση" ὅμως φαίνεται νὰ εἶναι συνισταμένη πολλῶν καὶ σκληρῶν πνευματικῶν διεργασιῶν, ποὺ διενεργοῦνται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ὑπὸ τὴν φωτισμένη καθοδήγησή του.

Συγκινητικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ σεμνοῦ αὐτοῦ ἔργου εἶναι ὁ σεβασμὸς στὴν παράδοση, ἡ βαθιὰ θεολογικὴ κατάρτιση, ἡ γνώση καὶ ἡ σωστὴ χρήση τοῦ Ἑλληνικοῦ λόγου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, ἔμπειρος Μοναχός, Θεολόγος καὶ Ποιμένας ψυχῶν, διεμόρφωσε ἕνα Περιοδικὸ λαμπρῆς παρουσίας στὸν ὑποτονικὸ σύγχρονο τύπο. Σεμνό, αἰσθητικὰ χαριτωμένο καὶ θεολογικὰ πάνοπλο, τὸ Περιοδικὸ "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση" εἶναι παραμυθία τῶν ἀναγνωστῶν σᾶς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ καύχημα τῶν πιστῶν.

Ταπεινὰ εὔχομαι πλούσια καρποφορία τῶν "Παρεμβάσεων" στὶς ψυχὲς καὶ στὶς συνειδήσεις ὅλων μας. Εὔχομαι ταπεινὰ ἐπίσης δύναμη καὶ μακροημέρευση στὸν ἀνδρεῖο ὁμολογητὴ Ἐπίσκοπο Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεο, γιὰ νὰ μακροημερεύη καὶ νὰ χαίρη καὶ ἡ "Παρέμβαση".

Μετὰ τιμῆς

Χ. Ν.-Κ.

***

Πρός

Τὴν ἐφημερίδα "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Εἶμαι τακτικὸς ἀναγνώστης τῆς "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ". Ἀναμφισβήτητα, πρόκειται γιὰ ἕνα ἔντυπο θαυμάσιο, ἄψογο καὶ πλῆρες ἀπὸ κάθε πλευρά. Ἡ ποικιλία τῆς ὕλης, ἡ ἄριστη ἐπιλογὴ τῶν δημοσιευμάτων καὶ ἡ γλωσσικὴ διατύπωση συναρπάζουν τὸν ἀναγνώστη, τοῦ παρέχουν ἄριστη πληροφόρηση γιὰ τὰ ζητήματα τοῦ τόπου μας καὶ τὸν βοηθοῦν στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ὑπαρξιακῆς αὐτογνωσίας του καὶ τῆς μεταφυσικῆς ἄγωνίάς του, ὥστε νὰ νοιώθη ψυχικὰ καὶ πνευματικὰ ἰσορροπημένος καὶ διαρκῶς ἀνανεούμενος. Ἡ σαφήνεια καὶ ἡ πληρότητα τῶν θιγομένων θεολογικῶν ζητημάτων συντελοῦν τὰ μέγιστα στὴν ἠθικὴ ἐξύψωση τοῦ ἀναγνώστη, δεδομένου ὅτι τοῦ παρέχουν Ἑλληνορθόδοξη παιδεία -ποῦ δυστυχῶς στὶς μέρες μας εἶναι ἐλλειματική- καθὼς καὶ γενικώτερη μάθηση, μόρφωση, ἀγωγὴ καὶ παιδεία, στοιχεῖα ἀπόλυτα ἀπαραίτητα γιὰ τὴ δημιουργία ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Περαιτέρω, ἡ πυκνὴ ἀναφορὰ ἐπὶ τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων καὶ τῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτιστικῶν παραδόσεων τοῦ τόπου μας βοηθοῦν τοὺς συμπατριῶτες μας, ὥστε νὰ εἶναι ἄρρηκτα δεμένοι μὲ τὶς "ρίζες" τους καὶ νὰ μὴν ξεχνοῦν καί -τὸ σπουδαοιότερο- νὰ μὴν χάνουν τὴν παραδοσιακή τους ταυτότητα.

Πρόκειται γιὰ πολύτιμη προσφορὰ τῆς ἀγαπημένης μας, πλέον, ἐφημερίδας στὰ ἄτομα, στὶς οἰκογένειες καὶ στὴν κοινωνία γενικότερα.

Ὅλα αὐτὰ μὲ κάνουν νὰ νοιώθω ὑπερήφανος, ὡς Ναυπάκτιος, καὶ νὰ αἰσθάνομαι ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ὁποίας ἐκδίδεται ἡ πολὺ καλὴ ἐφημερίδα, πρὸς τὸ Ἐπιτελεῖο της (ἐκδότης, διευθυντής, συντάκτες κ.λ.π.) ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλους ὅσους συμβάλλουν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο στὴν τόσο ἐπιτυχημένη προσπάθεια.

Ἐπὶ πλέον, ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἐκφράσω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου καὶ τὶς θερμὲς εὐχές μου γιὰ δυναμικὴ συνέχιση τὴ ὡραίας, γόνιμης, ἀποτελεσματικῆς καὶ θεάρεστης αὐτῆς προσπάθειας, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι, στὰ πλάϊσια τῶν μικρῶν μου δυνατοτήτων, θὰ δώσω καὶ ἐγὼ τὴν ταπεινή μου προσφορὰ στὴν προσπάθειά σας αὐτή.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βαθέων

Εἰλικρινέστατα

Γ.Σ.Τρ.

***

Χρονογράφημα Ν. Α. Σιδηρόπουλου στὴν Ἐδεσσαϊκὴ (21-9-2002)

Γιὰ τὴν ἐφημερίδα "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση"

Μιὰ μηνιαία ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ποὺ ἔχει ἀναγνῶστες καὶ στὴν Ἔδεσσα, εἶναι ἀπὸ τὶς ἀξιόλογες ἐπαρχιακὲς ἐφημερίδες. Τίτλος τῆς "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση", τακτικὸς ἀρθρογράφος ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, ἱερεῖς καὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι τῆς πόλεως.

Πολλὰ καὶ σπουδαία γράφει πάντα ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος σ΄ αὐτὸ τὸ ἔντυπο, ὁ γνωστὸς καὶ ἐξαιρετικὰ ἀγαπητὸς στοὺς Ἐδεσσαίους ἀπὸ τὴν πολύχρονη ὑπηρεσία του στὴ δική μας Μητρόπολη. Πολλὰ προσέφερε τότε μὲ τὴν ἐκκλησιαστική του δράση ὡς Πρωτοσύγγελος καὶ ὡς συγγραφέας.

Θὰ κάνω μιὰ σύντομη παρουσίαση τοῦ τελευταίου τεύχους, μὲ ἀριθμὸ 79. Στὴν πρώτη σελίδα, στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο: "Ἡσυχία καὶ Ἱεραποστολή", ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἰερόθεος γράφει μεταξὺ ἄλλων: "Ὁ Ἱεραπόστολος δὲν κηρύσσει μόνον, δὲν εἶναι, δηλαδή, ἕνας θεωρητικὸς διδάσκαλος, ἀλλὰ ὁ πατέρας ποὺ μεταδίδει τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ, ποὺ αὐτὸς ἀπέκτησε προηγουμένως καὶ γεννᾶ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ..."

Πρωτότυπο καὶ τὸ θέμα: "Μιὰ συζήτηση στὸ Ὑπερῶον", ὅπου παρουσιάζεται μιὰ συνέντευξη μὲ νέους ποὺ ἔζησαν σὲ Κατασκήνωση, παρμένη ἀπὸ τὸν πατέρα Θωμᾶ Βαμβίνη. Πολλὰ τὰ ἐνδιαφέροντα σημεῖα στὸ ἄρθρο τοῦ ἰδίου ἱερέως μὲ θέμα: "Μείωση τῆς ἕλξης" Ἀνάμεσα σὲ πολλὰ ἄλλα σημαντικὰ διαβάζει κανείς: "Ὁρισμένοι σύγχρονοι τρόποι προσέγγισης τῶν νέων, ποὺ εἶναι προσαρμοσμένοι στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ σύγχρονου φιλοθεάμονος κοινοῦ, ἀφήνουν πεινασμένο τὸν κόσμο ποὺ θέλει τὴν ποιότητα....."

Ἐξαιρετικὰ διδακτικὸ τὸ δημοσίευμα τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα γιὰ τὸν Ὅσιο Μωϋσὴ τὸν Αἰθίοπα. Καὶ τὸ ὕφος ἁπλὸ καὶ ἡ γλῶσσα κατανοητὴ ἀπὸ ὅλους καὶ εὐχάριστη. Ἀντιγράφω τὴν ἀρχή: "Ὁ Ἁγιος Μωϋσὴς ὁ Αἰθίοπας εἶναι δημιούργημα τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας. Παραστρατημένος ἀπὸ μικρὸς καὶ ὕστερα ἀρχηγὸς συμμορίας λῃστῶν γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ἦλθε σὲ συναίσθηση, μετενόησε γιὰ τὰ ἐγκλήματά του καὶ τελικῶς βρῆκε τὸν δρόμο τῆς ἁγιότητος......"

Σπουδαία συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴ λαογραφία τῆς Ναυπάκτου ἀποτελοῦν ὅσα γράφει στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο: "Ἀπὸ τὸν παλαιότερο Ἔπαχτο" ὁ Γιάννης Βαρδακουλάς.

Ἰδιαίτερη ἐπιστημονικὴ βαρύτητα ἔχει τὸ ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεροθέου ποὺ ἔχει τίτλο: "Ἡ ΄Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς παράγοντας ἀγωγῆς στοὺς νέους".

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα δημοσιεύματα, σημειώματα καὶ εἰδήσεις ποὺ ἐκφράζουν τὴ ζωὴ καὶ τὸν παλμὸ τῆς Ναυπάκτου, τῆς ἱστορικῆς καὶ ὄμορφης πολιτείας τῆς δυτικῆς Στερεᾶς.

Μὲ τὴν πόλη αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη της, μᾶς συνδέει καὶ ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ναυπάκτιος συγγραφέας καὶ λόγιος, ὁ γνωστὸς Σταμάτιος Σταματίου (Στάμ-Στάμ), ποὺ διετέλεσε στὸν Μεσοπόλεμο Νομάρχης Πέλλης κι ἔζησε κατόπιν ἀρκετὰ χρόνια στὴν Ἔδεσσα.

Ἔχουμε τοὺς λόγους μας, λοιπόν, νὰ ἀγαποῦμε τὴ Ναύπακτο, ποὺ τὸ παλιό της ὄνομα ἦταν Ἔπαχτος καὶ τὸ βενετσιάνικο Λεπάντο.-

***

Πρὸς ἐνίσχυσή σας γιὰ συνέχιση...

Πολὺ σημαντικὴ παρέμβαση, γιατί εἶναι ὄντως Ἐκκλησιαστική. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸν κόπο, τὴ θυσία καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ δείχνετε, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ κυκλοφορῇ πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος. Εὔχομαι σὲ ὅλους ὑγεία, εὐλογία καὶ χαρὰ στὸ ἔργο Σᾶς.

π. Α. Α.

Υ.Γ. Παρακαλῶ εὔχεσθε γιὰ τὴν Κύπρο μας. Δύσκολες μέρες...

***

Θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα τῆς ἐφημερίδας σας. Εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο γιὰ ὅσους διψοῦν γιὰ τὴν ἀλήθεια...

Μὲ ἄπειρη ἀγάπη

Β. & Λ. Χ.

***

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ πήραμε στὰ χέρια μας -τυχαία- τὴν ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση". Εἴμαστε ζευγάρι Θεολόγων καὶ βρισκόμαστε τώρα στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, ὅπου καὶ ὑπηρετοῦμε...

Ἔχουμε ἐνθουσιαστεῖ μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐφημερίδας σας καὶ τὴν ἐγκυρότητα τῆς ὕλης καὶ ἐπιθυμοῦμε διακαῶς νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐνημερωνόμαστε ἀπ΄ τὴν ἐφημερίδα σας.

Ἐὰν αὐτὸ δὲν ἀποτελῇ ἐμπόδιο, θὰ θέλαμε καὶ σὰν εὐλογία τῆς Ι. Μ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου νὰ λαμβάνουμε ταχυδρομικῶς τὴν ἐφημερίδα σας...

Μὲ σεβασμό

Εὐ. Β. -Ε. Π.

***

Σεβασμιώτατε, ἡ ἔγκριτος ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Σας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" εἶναι βάλσαμο στὰ συναισθήματά μου. Σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ ποὺ μοῦ τὴν στέλνετε...

Εἴθε ὁ Παντοδύναμος, Σεβασμιώτατε, νὰ Σᾶς χαρίζη μακροημέρευση, ἁγιότητα καὶ πνευματικὴ δύναμη στοὺς ἀμφίρροπους καιρούς, γιὰ νὰ διοχετεύετε σὲ ἐμᾶς τοὺς ἀδαεῖς λαϊκούς.

Μὲ τὴν εὐχὴ Σας

Αἱ. Π.

***

Σεβασμιώτατε,

Τὸ e-mail αὐτὸ ἀποτελεῖ μιὰ πρώτη καὶ σύντομη ἐπικοινωνία μου μὲ Ἐσᾶς καὶ μὲ τὸν χῶρο τῆς "Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης".

Ἀρχίζοντας, ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐκφράσω τὴ μεγάλη μου χαρὰ ποὺ συνάντησα τὴν ἱστοσελίδα τῆς Παρέμβασης, γιὰ τὴν ὁποία βεβαίως Σᾶς παρακαλῶ νὰ δεχθῆτε τὰ θερμά μου συγχαρητήρια Ἐσεῖς καὶ οἱ συνεργάτες Σᾶς. Ἂν καὶ συνάντησα τὴν ἱστοσελίδα πολὺ πρόσφατα, βλέπω ὅτι εἶναι ἀρκετὰ παλιὰ καὶ προσελκύει συνεχῶς αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον...

Ἐδῶ καὶ δεκαπέντε περίπου χρόνια (τὰ τελευταῖα 5 μὲ τὴ σύζυγό μου) ζοῦμε στὸ Ἐξωτερικό, μετακινούμενοι σὲ διάφορες χῶρες τῆς Εὐρώπης (Ἀγγλία, Γαλλία, Γερμανία καὶ Ἰταλία). Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι, πρῶτα ὁ Θεός, ἐπιστρέφουμε στὴν Ἑλλάδα γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση (στὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης) καὶ αὐτὸς εἶναι ἕνας λόγος γιὰ τὴν παροῦσα πρώτη ἐπικοινωνία μαζὶ Σᾶς καὶ μὲ τὸ χῶρο τῆς Παρέμβασης.

Θὰ ἤθελα νὰ κλείσω ἐδῶ τὴν σύντομη πρώτη ἐπικοινωνία μαζὶ Σᾶς καὶ μὲ τὸν χῶρο τῆς Παρέμβασης, λέγοντας ὅτι ἐπιστρέφουμε στὴν Ἑλλάδα μὲ πολλὰ ὄνειρα καὶ ἐλπίδες καὶ ἰδέες, γιὰ νὰ προσφέρουμε ὅ,τι μποροῦμε σὲ ὅλους τοὺς χώρους τῆς κοινωνίας, τῆς παιδείας καὶ τῆς ἐπιστήμης. Ὁ χῶρος τῆς Παρέμβασης φαίνεται ὅτι εἶναι ἕνας χῶρος διακίνησης ἰδεῶν, ποὺ χωρὶς μισαλλοδοξίες, ἀλλὰ μὲ ταπεινότητα καί ΄Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ πνεῦμα μπορεῖ νὰ συμβάλη πάρα πολὺ στὴν πολυπόθητη πνευματικὴ ἀνάταση τόσο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὴν ἀναζητοῦσα Δύση, - στὴν πνευματικὰ διψασμένη Δύση ποὺ ἀναζητᾶ στήν ΄Ὀρθοδοξία μιὰ Θεόπνευστη κατεύθυνση.

Μὲ τιμὴ καὶ ζητῶντας τὴν εὐχὴ Σᾶς

Α. Π.

***

"ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" (Π.Μ.Σωτ.) 5-10-2001

"Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση", μία μηνιαία μαχητικὴ ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου.

΄Ὀφείλω ἐξ ἀρχῆς, κατὰ χρέος δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης, νὰ ἐπαινέσω τὴν μηνιαίαν ἔκδοσι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ποὺ τιτλοφορεῖται "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση", καθὼς καὶ τὸν ἀκάματο καὶ μαχητικὸν Μητροπολίτην της Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεον (Βλάχον), ὁ ὁποῖος δίδει συνεχῶς τὸ "παρών" του καὶ μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ ἐντύπου, δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Μητροπόλεώς του. Εἶναι ὁ ἕκτος χρόνος, ποὺ ἐκδίδεται καὶ ἔχει τὴν μορφὴν περιοδικοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐφημερίδος, διότι περιέχει ὕλην κατάλληλη καὶ γιὰ τὴν ἐπικαιρότητα μιᾶς ἐφημερίδος (εἰδήσεις, σχόλια κ.λ.π.), ἀλλὰ καὶ ἑνὸς περιοδικοῦ, ποὺ μάχεται γιὰ τὰ πιστεύματά του καὶ τοὺς ἀναγνῶστες του. Εἶναι μηνιαῖον καὶ συντάσσεται ἀπὸ Ἐπιτροπήν, οἱ δὲ συνδρομές του εἶναι προαιρετικές. Ὅποιος θέλει καὶ μπορεῖ στέλνει τὸν ὀβολόν του. Προσωπικῶς θὰ συνιστοῦσα σὲ ὅσους μποροῦν νὰ τὸ βοηθήσουν γενναιόψυχα. Διότι ἔχει ἔκλεκτήν, καλοδιαλεγμένην ὕλην, ἀγωνιστικὸν παλμὸν "γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν", ποὺ εἶναι τὰ στηρίγματα τοῦ Γένους μας.

Ἡ "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση" δὲν περιορίζεται στὰ τοπικὰ καὶ μόνον ἐνδιαφέροντα, ὅπως κάνουν ἄλλα φύλλα, ἀλλὰ ἐξακτινώνεται σὲ ὅλη τὴν τρέχουσα ἐπικαιροτητα τῆς χώρας καὶ ἀποτελεῖ ἔπαλξη τῆς καλῆς ὁμολογίας μὲ ὑπερυψωμένη τὴν σημαία τῆς πατρώας εὐσεβείας. Ἔχω μπροστά μου τὰ τρία τελευταῖα τεύχη (Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὔγουστος) καὶ δὲν ξέρω τί νὰ πρωτοδιαλέξω καὶ τί νὰ πρωτοεπαινέσω. Βεβαίως, ὅλους τοὺς καλοὺς συνεργάτες τῆς ἐκδόσεως, τὴν διεύθυνσι καὶ τὴν εὐθύνη τῆς ὁποίας ἔχει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης, καὶ πρωτίστως τὸν καλὸν καὶ ἀκούραστον Μητροπολίτην κ. Ἰερόθεον, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ψυχη τῆς ἐκδόσεως μὲ ἀρθρογραφικὴ καὶ ἄλλη παρουσία.

Συνιστῶ ἐκθύμως τὴν ἀνάγνωση καὶ τὴν παρακολούθηση τῆς "Ἐκκλησιαστικῆς Παρεμβάσεως", διότι ὠφελεῖ τὸν ἀναγνώστην της, ὅπως καὶ ἐγὼ προσωπικῶς ὠφελοῦμαι ἀπὸ τὰ κείμενά της, ὅταν τὰ διαβάζω. Ζητεῖστε την καὶ θὰ σᾶς τὴν ταχυδρομήσουν. Ἡ διεύθυνσή της εἶναι: "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση" ὁδὸς Γ. Ἀθάνα 1, Ναύπακτος 30300. (τὴλ 2634027207) Εἶναι μιὰ ἔκδοση, ποὺ θὰ σᾶς ἀρέση καὶ ὅσοι ἔχουν ἀνοιχτῇ καρδιά, θὰ τὴν ἀγαπήσουν. Θερμά τα συγχρητήρια καὶ οἱ εὐχὲς γιὰ περισσότερη προκοπὴ ἐν Κυρίῳ.

Π.Μ.Σωτ.

***

Ἐφημερίδα "Ἠμερήσιος Πατρῶν" (1-8-2001)

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Πρόκειται γιὰ μιὰ πετυχημένη μηνιαία ἐκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου ποὺ ἐκφράζεται ὡς λειτουργία διακρίσεως καὶ ἀποτελεῖ τὴν δημιουργικὴ πνευματικὴ ἱκανότητα τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου κ. Ἱεροθέου νὰ συγχρονίζει καὶ νὰ ἐκσυγχρονίζει τὴν ποιμαντορία του προσφέροντας μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὸ λυτρωτικὸ μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας "μὲ εὔσημον τρόπον", ὅπως προτρέπει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Α' Κορινθ. 14,9).

Στὸ τεῦχος τοῦ Ἰουλίου 2001 τῆς "Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης" δημοσιεύεται ἐπίκαιρο ἐμπνευσμένο ἄρθρο τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου μὲ τίτλο "τὸ Θεολογικὸ νόημα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ" ὡς καὶ ἄλλα Θεολογικά, Ἐκκλησιαστικά, ΄Ἠθικοκοινωνικὰ κ.λ.π. θέματα, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἐνδεδειγμένη καὶ χαρισματικὴ ποιμαντορία τοῦ διαπρεπῆ Δεσπότη.

Ἐξ ἄλλου στὴ γειτονικὴ Μητρόπολη Ναυπάκτου ἀναπτύσσεται μιὰ προσπάθεια ἐντυπωσιακὴ ἀπὸ πλευρᾶς μέσων καὶ τρόπων ἐπικοινωνίας μὲ τὴν ζωὴ τοῦ ποιμνίου ποὺ ὁμιλεῖ μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος καὶ τὴν αὐθεντικὴ καὶ γνήσια ἁγιοπνευματικὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας.

Λεωνίδας Ἀβραμόπουλος

  • Προβολές: 3687