Σεβ. Μητροπολίτου Ισπανίας κ. Πολυκάρπου: Συλλυπητήρια επιστολή για τον Γέροντα Αρσένιο Κομπούγια

του Σεβ. Μητροπολίτου Ισπανίας και Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου (Σταυροπούλου)

Προς τον Σεβ. Μητροπολίτην

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε Δέσποτα!

Μετ' αισθημάτων απεριορίστου συγκινήσεως και χαρμολύπης, πληροφορηθείς την προς Κύριον εκδημίαν, αυτήν την σημαντικήν ημέραν, του πολυσεβάστου πολιού Γέροντος της Ναυπάκτου μας Αρχιμανδρίτου κυρού Αρσενίου Κομπούγια, όστις κατά την μακράν, ευδόκιμον και αγλαόκαρπον αυτού διακονίαν εν τω Αμπελώνι του Κυρίου, εσφράγισε την ζωήν της παλαιφάτου και ιστορικής των Ναυπακτίων Εκκλησίας, γέννημα και θρέμμα της οποίας υπήρξεν ο αείμνηστος Γέρων, και πολλών τέκνων αυτής, μεταξύ των οποίων και της ταπεινότητός μου, συμμαρτυρία του οποίου τυγχάνω, δια της παρούσης εκφράζω τη Υμετέρα Περισπουδάστω και Γεραρά Σεβασμιότητι, ως τον Σεπτόν Ποιμενάρχην και Πρόεδρον ημών, τα εγκάρδια συλλυπητήρια και την ειλικρινή συμμετοχήν μου εις την χαρμολύπην της Τοπικής Εκκλησίας μας γενικώς και του Ιερού Ησυχαστηρίου της Παναγίας Γοργοεπηκόου ειδικώς, δεόμενος διακαώς του Κυρίου της ζωής και του θανάτου, τον Οποίον τοσούτον ηγάπησεν ο μακαριστός Γέρων, όπως τάξη την καλήν και αγαθήν και αγίαν αυτού ψυχήν εν χώρα ζώντων, αξιώση δε εμάς τους περιλειπομένους των θεοποιθών ευχών και προσευχών του Πατρός ενώπιον του επουρανίου Αυτού θυσιαστηρίου.

Του μακαριστού Γέροντος Αρσενίου Ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, αιωνία η μνήμη! Ας έχωμεν την αγίαν ευχήν του!

Επί δε τούτοις διατελώ μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης, τιμής βαθείας, ενθυμήσεως αγαθοτάτης και ενθέρμων συλλυπητηρίων προσρήσεων.

Εν Μαδρίτη τη 30η Μαρτίου 2008

Κυριακή Γ των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως

Μετά σεβασμού

+ Ο Ισπανίας και Πορτογαλίας Πολύκαρπος

  • Προβολές: 2106