Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν συνθήκη τοῦ Σέγκεν

Άνακοινωθὲν

Αθήνησι τη 3η Απριλίου 1997

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τας Συνεδρίας Αυτής του μηνός Απριλίου ε.έ. εξ αφορμής της προσφάτου ψηφίσεως νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης δια την “προστασίαν του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την επιγενομένην κύρωσιν της Συμβάσεως “Σένγκεν” δέχεται ότι η ανάπτυξις της τεχνολογίας σήμερον επιτρέπει την συγκέντρωσιν και επεξεργασίαν πάσης φύσεως πληροφοριών και προσωπικών στοιχείων μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και ότι η εξέλιξις αυτή επιβάλλει εις τον νομοθέτην την θέσπισιν διατάξεων δια των οποίων θα προστατεύεται η ανθρωπίνη αξία, η προσωπικότης και η ιδιωτική ζωή του καθ’ όσον το Ελληνικόν Σύνταγμα δια ρητών διατάξεών του επιτάσσει την προστασίαν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής καθώς και του απορρήτου της επικοινωνίας των Ελλήνων πολιτών.

Παρά ταύτα δια του ψηφισθέντος νομοσχεδίου περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος αντί να διευρύνεται η έκτασις του απορρήτου και να προσαρμόζεται η προστασία της προσωπικότητος του ατόμου εις τα νέα δεδομένα, εις την πραγματικότητα διασφαλίζεται και επισήμως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος.

Τοιουτοτρόπως φαλκιδεύονται συνταγματικαί εγγυήσεις δια την προστασία της προσωπικότητος και του απορρήτου. Οδηγούμεθα δηλ. εις “πλήρες ηλεκτρονικόν φακέλλωμα”. Συνεπεία δε τούτου θα “κατασκευάζονται” στοιχεία μειωτικά της προσωπικότητος και ευχερώς θα δύναται να διαμορφωθή σύστημα διώξεως ατόμων τα οποία θα παρενοχλούν την λειτουργίαν κάποιας καθεστικυίας τάξεως, η οποία εγκαθιδρύεται από τούδε και εις το εξής με την Συνθήκην Σένγκεν.

Εν όψει των ανησυχητικών τούτων δεδομένων και της εντόνου δυσφορίας και διαμαρτυρίας του ευσεβούς Ελληνικού λαού και του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος αναμένει την διαφώτισιν και την θέσιν της, η Εκκλησία της Ελλάδος εμμόνως διακηρύσσει και υποστηρίζει την διασφάλισιν της προστασίας της προσωπικότητος του ατόμου, της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του απορρήτου της επικοινωνίας, εκ της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, και ποιείται έκκλησιν δια την απόσυρσιν του ψηφισθέντος νομοσχεδίου και την επί του προκειμένου έναρξιν διαλόγου με την συμμετοχή περισσοτέρων κοινωνικών φορέων και της Εκκλησίας.

Προς τούτοις, δι’ εμπεριστατωμένης και λεπτομερούς Συνοδικής Εγκυκλίου, η οποία θα αναγνωσθή εις τους Ιερούς Ναούς την προσεχή Κυριακήν των Βαΐων, και δι’ αναλόγων σχετικών παρεμβάσεων προς την Βουλήν των Ελλήνων, τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τους αρμοδίους Υπουργούς και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, η Ιερά Σύνοδος θα διαφωτίση το ποίμνιον της Εκκλησίας και θα αναπτύξη τας θέσεις της επί του συγκεκριμένου θέματος, επί του θέματος της μελετωμένης καθιερώσεως ηλεκτρονικής ταυτότητος, επί του θέματος της απαλλείψεως του θρησκεύματος εκ των αναγραφομένων εις αυτήν στοιχείων, ως και επί του θέματος της ευρυτέρας εις τον κοινωνικόν βίον υποχρεωτικής χρήσεως του αριθμού 666 και περί του Αντιχρίστου.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου

  • Προβολές: 1417

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance