Skip to main content

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. Πεντέλης: Χαιρετισμός τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών

Χαιρετισμός υπό τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

στήν Ημερίδα τών στρατιωτικών Ιερέων

28η Οκτωβρίου 2010

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. Πεντέλης: Χαιρετισμός υπό τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης ΕλλάδοςΕξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Σεβασμιώτατοι άγιοι Αρχιερείς,

κ. Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ,

κύριοι Αξιωματικοί,

αγαπητοί Πατέρες,

Χαίρομαι γιά τήν παρουσία μου στήν πρώτη Σύναξη καί Ημερίδα τών Κληρικών πού υπηρετούν στόν Στρατό, καί τήν οποία διοργανώνει η Εκκλησία, ύστερα από απόφαση τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας μας. Τήν ευθύνη γιά τήν διοργάνωση ανέλαβε η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων, σέ συνεργασία μέ τήν Θρησκευτική Υπηρεσία τού Στρατού. Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε τήν διοργάνωση αυτής τής Ημερίδος, γιατί προσδοκά ότι θά εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα γιά τήν καλύτερη ποιμαντική διακονία σας στό Στράτευμα.

Απησχόλησε σοβαρά τόσο τήν Ιερά Σύνοδο όσο καί τήν Ειδική Συνοδική Επιτροπή η διοργάνωση αυτής τής Ημερίδος. Ο πρωταρχικός λόγος είναι η αγάπη καί πρός τούς Ιερείς πού υπηρετούν στό Στράτευμα καί πρός αυτά τά στρατευμένα παιδιά τής Πατρίδος μας. Παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα κατά τό οποίο μελετάμε τήν διοργάνωση τής παρούσης Ημερίδος, γιατί δέν επιθυμούσαμε ούτε τήν άκαιρη παρέμβασή μας στό έργο τό οποίο επιτελείτε, αλλά ούτε καί τήν εκ τού μακρόθεν θέασή του, πράγμα πού θά μπορούσε νά θεωρηθή ως μιά αδιαφορία τής διοικούσης Εκκλησίας γιά σάς. Άλλωστε στό άρθρο 2 τού Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος διαλαμβάνεται ότι «η Εκκλησία τής Ελλάδος συνεργάζεται μετά τής Πολιτείας, προκειμένου περί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ως τά ... τής εν τώ στρατεύματι Θρησκευτικής υπηρεσίας».

Είναι αλήθεια ότι η ποιμαντική σας διακονία στό Στράτευμα έχει μιά ιδιαιτερότητα. Είσθε Ιερείς τής Εκκλησίας, έχετε κανονική Ιερωσύνη, τήν οποία λάβατε από τούς Επισκόπους, αλλά εργάζεσθε στόν Στρατό κάτω από ειδικούς Κανονισμούς, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη διάκριση καί ποιμαντική μέριμνα. Πάντως, δίδεται σήμερα η δυνατότητα νά υπάρχη αυτή η επικοινωνία μεταξύ μας, νά ακουσθούν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις καί νά γίνη εποικοδομητική συζήτηση.

Είναι γνωστή, από διάφορες μελέτες, η ιστορία τών Χριστιανών Ιερέων στόν Στρατό, από τά πρώτα μαρτυρικά χρόνια τής Εκκλησίας, κατά τήν βυζαντινή περίοδο καί κατά τούς εθνικούς αγώνες πρό καί μετά τήν Εθνεγερσία τού '21, αλλά καί πρόσφατα. Τό σώμα τών στρατιωτικών Ιερέων προσέφερε πολλά στόν Στρατό καί τήν Πατρίδα, σέ ώρες μάχης καί ειρήνης, καί αυτό τό έκανε μέ αυτοθυσία, προσφορά αγώνων καί αιμάτων καί μέ διαφόρους τρόπους, όπως μέ αγιαστικές πράξεις, ομιλίες καί προσωπική επικοινωνία, τόσο στούς αξιωματικούς όσο στούς οπλίτες. Μέ τήν αναφορά μου αυτή θέλω νά τιμήσω, στά πρόσωπα τών συνταξιούχων στρατιωτικών Ιερέων πού βρίσκονται ανάμεσά μας αυτήν τήν ώρα, όλους τούς στρατιωτικούς Ιερείς πού εργάσθηκαν αποδοτικά μέ ηρωϊσμό, αυτοθυσία καί αγάπη πρός τήν Πατρίδα καί τήν Εκκλησία. Βεβαίως, η Εκκλησία τιμά καί σάς, πού είσθε εν ενεργεία στρατιωτικοί Ιερείς καί συνεχιστές αξίων προκατόχων σας.

Τό έργο σας είναι σημαντικό, γιατί έχετε κάτω από τήν ευθύνη σας τούς νέους μας καί χωρίς νά εμπλέκεσθε σέ εφημεριακά ή άλλα καθήκοντα, είσθε αφιερωμένοι από τήν Εκκλησία μας στήν αναζήτηση καί υποστήριξη τών δοκιμαζομένων τέκνων Της, τών νέων παιδιών, πού αποτελούν τό ευαίσθητο κομμάτι τής κοινωνίας μας. Καί είναι γνωστόν ότι οι νέοι μας, κυρίως οι στρατευμένοι, έχουν σήμερα πολλά προβλήματα καί ερωτηματικά, ειδικά στήν δύσκολη αυτή περίοδο τής ζωής τους, πού βρίσκονται μακριά από τό οικογενειακό τους περιβάλλον καί αντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες καί τίς απαιτήσεις τής στρατιωτικής ζωής, αλλά καί πολλά άλλα κοινωνικά καί οικονομικά αδιέξοδα.

Είμαι βέβαιος ότι η παρούσα Ημερίδα θά αναδείξη καί θά βελτιώση τόν τρόπο τής ποιμαντικής διακονίας σας στόν στρατό καί τήν προσφορά τής Εκκλησίας μας στά στρατευμένα παιδιά της. Όλοι μας οφείλουμε, μέ τόν λόγο μας, ιδίως μέ τό παράδειγμά μας, μέ τήν πίστη καί τήν εμπιστοσύνη μας στόν Θεό, νά εμπνέουμε τήν παρηγοριά καί τήν ελπίδα στούς ανθρώπους, τήν εγκαρτέρηση καί τήν υπομονή καί γενικά νά παρουσιάζουμε τό ιλαρό πρόσωπο τής Εκκλησίας, πού είναι έκφραση τής μεγάλης αγάπης τού Θεού πρός τούς ανθρώπους.

Τό μόνο εύκολο σέ κάθε Ποιμένα είναι νά καυτηριάζη τά κακώς κείμενα στήν κοινωνία, νά ελέγχη διάφορες καταστάσεις, οι οποίες είναι αντίθετες μέ τίς δικές του πεποιθήσεις καί νά εκτελή ρόλο εισαγγελικό. Όμως μιά τέτοια προσπάθεια δέν είναι ωφέλιμη καί αποδοτική. Οι Κληρικοί πρέπει νά παρηγορούμε τόν λαό, σύμφωνα μέ τήν προτροπή «παρακαλείτε, παρακαλείτε τόν λαόν μου, λέγει ο Θεός. ιερείς, λαλήσατε εις τήν καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν» (Ησ. μ', 1). Ειδικώς αυτό πρέπει νά γίνεται στούς στρατευμένους νέους, οι οποίοι χρειάζονται τήν αγάπη καί τήν στοργή μας.

Τελειώνοντας, θά ήθελα νά ευχαριστήσω όλους όσοι συνετέλεσαν στήν διοργάνωση αυτής τής Ημερίδος, νά επαινέσω τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς σας Ηγήτορες γιά τήν συμπαράσταση καί διευκόλυνση τού ποιμαντικού, εκκλησιαστικού καί κοινωνικού έργου σας, καθώς καί τήν παρουσία τους σήμερα στήν Ημερίδα αυτή. Νά ευχαριστήσω τά μέλη τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων καί τόν Γραμματέα της, η οποία Επιτροπή, υπό τήν καθοδήγηση τού Προέδρου αυτής, Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, πού όχι μόνον είχαν τήν ευθύνη γιά τήν διοργάνωση αυτής τής Ημερίδος, αλλά ενδιαφέρονται καί γιά άλλα παρόμοια ποιμαντικά θέματα. Επίσης, θά ήθελα νά ευχαριστήσω τούς Εισηγητάς τής Ημερίδος, πού κοπίασαν γιά νά εκφέρουν τήν ποιμαντική καί επιστημονική τους πείρα, πού θά διευκολύνη όλους μας στό ευαίσθητο αυτό έργο.

Εύχομαι ευόδωση τών εργασιών τής Ημερίδος καί η Ιερά Σύνοδος θά μελετήση τά Πορίσματα τά οποία θά εξαχθούν γιά τήν ωφέλεια όλων μας.

  • Προβολές: 2386