Skip to main content

Εἰδήσεις Ὀκτωβρίου 2010

Ιερατική Σύναξη Οκτωβρίου

Κατά τήν Ιερατική Σύναξη τού μηνός Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος, μετά από μιά μικρή εισαγωγή γιά τήν σημασία καί αξία τών μηνιαίων Ιερατικών Συνάξεων, ενημέρωσε τούς Ιερείς τής Μητροπόλεώς μας γιά τό έγγραφο τής Ιεράς Συνόδου περί τής ανανέωσης τών Εκκλησιαστικών Συμβουλίων καί γιά τά διαληφθέντα στήν πρόσφατη Ιεραρχία τού Οκτωβρίου. Σχετικά μέ τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια, υπενθύμισε τόν Εκκλησιαστικό Κανονισμό 8/1979 «περί Ιερών Ναών καί Ενοριών» καί συγκεκριμένα τίς προϋποθέσεις επιλογής, τίς αρμοδιότητες αλλά καί τίς μή αρμοδιότητες τών Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, τά οποία οφείλουν νά έχουν υπ' όψιν τους οι Ιερείς γιά τήν αρμονικότερη συνεργασία τους.

Σχετικά μέ τήν Ιεραρχία, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στά κύρια θέματα τά οποία συζητήθηκαν, ήτοι τήν κάρτα τού πολίτη, τό μάθημα τών Θρησκευτικών καί τούς διαλόγους τής Ορθοδόξου μέ τήν Παπική Εκκλησία. Κατά τήν συζήτηση, τόσο από τόν Σεβασμιώτατο όσο καί από Ιερείς ετέθησαν καί οι λόγοι γιά τούς οποίους δέν αντιμετωπίζονται, εκ μέρους τής Εκκλησίας μας, αποτελεσματικά μερικά από τά θέματα αυτά.

Στήν συζήτηση, εκτός από ερωτήσεις, έγιναν καί τοποθετήσεις Ιερέων, όπως π.χ. τού π. Ιωάννη Δένδια, καθηγητού Μέσης Εκπαίδευσης, γιά τό μάθημα τών Θρησκευτικών.

Α.Κ.

Εγκόλπιο Ημερολόγιο 2011 τής Ι. Μητροπόλεως

Κυκλοφόρησε τό εγκόλπιο ημερολόγιο γιά τό 2011 τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Εφέτος τό ημερολόγιο-ατζέντα είναι αφιερωμένο στόν π. Ιωάννη Ρωμανίδη, πού είναι ένας μεγάλος θεολόγος τής Εκκλησίας μας. Τό έτος 2011 κλείνουν δέκα χρόνια από τήν κοίμηση του.

Επίσης περιλαμβάνει τό πρόγραμμα τών ιερών ακολουθιών τής Ι. Μητροπόλεως, απαραίτητο προσευχητάριο (πρωϊνή προσευχή, όρθρο, μικρό απόδειπνο καί τούς Χαιρετισμούς στήν Θεοτόκο), τήν διοικητική σύνοψη τής Ιεράς Μητροπόλεως κ.ά.

Κυκλοφορεί σέ δύο εκδόσεις: μέ απλό εξώφυλλο (τιμή 3 €) καί δεμένο, σέ πιό λίγα αντίτυπα (τιμή 5 €).

Τά έσοδα από τήν πώλησή του ενισχύουν τό ποικίλο ποιμαντικό έργο τής Ι. Μητροπόλεως.–

 

 Μήνυμα Κλίντον πρός τόν Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο πρώην Πρόεδρος τών Η.Π.Α. Μπίλλ Κλίντον απέστειλε πρός τόν Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο τό παρακάτω μήνυμα:

«Παναγιώτατε,

Εχάρην πολύ αναγνώσας περί τής λειτουργίας τήν οποίαν ετελέσατε ενωρίτερον αυτόν τόν μήνα εις τήν Μονήν Σουμελά.

Είσθε θαυμάσιος υποστηρικτής καί φωνή σωφροσύνης διά τήν ανεξιθρησκείαν, τήν καταλλαγήν καί τήν ειρήνην. Είμαι πολύ χαρούμενος βλέπων ότι όλαι αι προσπάθειαί σας καί η συνεργασία σας μέ τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν εκορυφώθησαν εις έν τοιούτον ιστορικόν καί σημαντικόν γεγονός διά τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς εν Ελλάδι, Ρωσσία καί ανά τόν κόσμον.

Θερμάς ευχάς διά τήν επικειμένην λειτουργίαν εις τήν λίμνην Βάν.

Ειλικρινώς

Bill»

http://www.ec-patr.org

 

Προσφώνηση τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου στήν Ιεραρχία τού Οκτωβρίου

Θεολογική θεμελίωση καί κοινωνική ευαισθησία χαρακτήριζαν τήν προσφώνηση τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου στό σώμα τής Ιεραρχίας, κατά τήν Σύνοδο τής 5ης Οκτωβρίου 2010. Η Σύνοδος συζήτησε τρόπους μέ τούς οποίους μπορεί η Εκκλησία νά βοηθήση στήν αντιμετώπιση τής οικονομικής κρίσης, επικεντρώνοντας τό ενδιαφέρον της κυρίως στούς οικονομικά ασθενεστέρους.

Ο Μακαριώτατος στήν προσφώνησή του, μεταξύ άλλων, είπε:

«Η κρίση πού διέρχεται ο τόπος μας είναι πρώτιστα πνευματική καί κατά συνέπεια ηθική. Η οικονομική κρίση είναι τό πιό κραυγαλέο, τό άμεσα ορατό καί επώδυνο σύμπτωμα τής νόσου. Όμως η νόσος είναι κατ' ουσίαν υπαρξιακή. Ο λόγος, επομένως, πού οφείλουμε νά ασχοληθούμε σοβαρά καί υπεύθυνα μέ τήν λεγόμενη οικονομική κρίση είναι πρωταρχικά καί θεμελιωδώς θεολογικός.

 

***

Από τήν Επανάσταση τού 1821 μέχρι σήμερα δύο εντελώς αντίθετες τάσεις οδήγησαν στήν επικράτηση τού ατομοκεντρισμού. Από τή μία πλευρά τό πνεύμα τού διαφωτισμού, προβάλλοντας καί καλλιεργώντας τήν αυτοδιάθεση, τόν αυτοπροσδιορισμό καί τήν υποβάθμιση τής Θρησκείας καί τής Παράδοσης. Καί από τήν άλλη πλευρά η άλλοτε συνειδητή καί άλλοτε ανεπίγνωστη προσπάθεια νά μετατρπή η παραδοσιακή ευσέβεια σέ ευσεβισμό, ο οποίος καλλιεργούσε τήν νοοτροπία τής ατομικής σωτηρίας καί τήν φοβία τής συμμετοχής στά κοινά.

Όμως όλα αυτά είναι ξένα πρός τήν παράδοσή μας. Η πίστη τών Ορθόδοξων είναι Χριστοκεντρική καί Εκκλησιοκεντρική καί γι' αυτό καλλιεργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες –δηλαδή πρόσωπα καί όχι ατομικές υπάρξεις- καί γεννά συλλογικά πολιτισμικά επιτεύγματα.

 

***

Οι ειδικοί επιστήμονες τής οικονομίας καί τών επιχειρήσεων –καί όχι οι θεολόγοι- μάς προειδοποιούν από καιρό, ότι η κρίση τών θεσμών καί η ηθική έκπτωση καί αδιαφορία πού διέπουν τήν ζωή τών ανθρώπων αλληλοτροφοδοτούνται, καί τό τελικό τους αποτέλεσμα γίνεται ορατό στίς αποτυχίες καί τά προβλήματα πού σωρεύονται στήν παγκόσμια οικονομία. Μεταφράζοντας αυτές τίς σκέψεις σέ θεολογικούς όρους, θά πρέπει νά συμφωνήσουμε ότι η φιλαυτία πού διέπει τόν σύγχρονο κόσμο συνεπάγεται μία αλαζονική διαχείριση τής ζωής καί τής κτίσεως. Συνεπάγεται τήν άρνηση οιουδήποτε περιορισμού τής απληστίας καί ευοδώνει τήν αναίσχυντη ανοχή τού πλουτισμού σέ βάρος τών πτωχών καί τών αδυνάτων.

 

***

Ο σύγχρονος κόσμος πορεύεται μέ τήν ψευδαίσθηση ότι η ύβρις –μέ τήν αρχαιοελληνική έννοια τού όρου- θά παραμείνη άμοιρη συνεπειών. Καί τώρα πού άρχισαν νά γίνονται αισθητές οι συνέπειες τής ύβρεως, τής οργάνωσης τής ζωής μας σάν νά μήν υπάρχη Θεός -οπότε όλα επιτρέπονται- καλούμαστε νά αντιμετωπίσουμε τίς συνέπειες τής αφροσύνης καί τού ατομικοκεντρικού πολιτισμού πού οικοδομήθηκε μέ τά ιδεολογικά υλικά της νεωτερικής αλαζονείας.

Εάν, λοιπόν, θέλουμε νά σταθούμε υπεύθυνα απέναντι στήν πρόκληση τής εποχής θά πρέπει νά έχουμε κατά νούν δυό βασικές συνιστώσες:

α. Δέν είναι δυνατόν νά αναμετρηθούμε μέ τά βαθύτερα ζητήματα πού θέτει η παρούσα κρίση, εάν δέν διαλεχθούμε πρώτα μέ τόν εαυτό μας καί δέν αντιμετωπίσουμε μέ πνεύμα μετανοίας τά ενδοεκκλησιαστικά μας προβλήματα.

β. Χρειάζεται νά συνειδητοποιήσουμε μέ νηφαλιότητα ότι στόν κόσμο πού ζούμε, ακόμη καί οι καλοπροαίρετοι καί φιλικά διακείμενοι πρός τήν Εκκλησία άνθρωποι, έχουν ανατραφεί μέ δεδομένη καί αυτονόητη τή νοοτροπία τής εκκοσμικευμένης νεωτερικότητας καί, επομένως, αγνοούν ή τελούν σέ σύγχυση σχετικά μέ τό τί είναι η Εκκλησία, ποιό είναι τό έργο καί ο σκοπός της καί πώς μπορούν νά συνεργαστούν μαζί της.

Καί βέβαια, όσο μικρότερη η αυτογνωσία μας τόσο δυσκολότερη η ουσιαστική επικοινωνία μας μέ όλους αυτούς».

 

Ο Μητροπολίτης Βάρνης γιά τήν Ουνία καί τόν διαθρησκευτικό διάλογο

Ο Μητροπολίτης Βάρνης Κύριλλος σέ συνέντευξή του στήν ιστοσελίδα amen δήλωσε ότι η Ουνία είναι σημείο τριβής τής Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Βουλγαρίας μέ τό Βατικανό. Συγκεκριμένα στήν ερώτηση: «Ποιές οι σχέσεις τής Εκκλησίας τής Βουλγαρίας μέ τό Βατικανό; Η Ουνία εξακολουθεί νά αποτελή σημείο τριβής;», απάντησε: «Βεβαίως. Στήν Βουλγαρία τό 85% είναι Ορθόδοξοι, τό 10% Μουσουλμάνοι καί τό υπόλοιπο 5% είναι Ουνίτες, Καθολικοί καί άλλοι. Οι Ουνίτες, συγκεκριμένα, διενεργούν προσηλυτισμό σ’ ολόκληρη τήν επικράτεια τής Βουλγαρίας, εμφανίζονται ως Ορθόδοξοι καί δυστυχώς ξεγελούν τόν απλό Βουλγαρικό λαό. Εμείς ως επίσημη Εκκλησία τής Βουλγαρίας αντιμετωπίζουμε μέ σύνεση τό πρόβλημα –πού τό τελευταίο διάστημα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις– καί στίς συζητήσεις μέ εκπροσώπους τού Βατικανού θέτουμε τό θέμα καί ζητάμε νά σταματήση άμεσα αυτή η "ανίερη" δράση».

Επίσης γιά τήν μή συμμετοχή τού Πατριαρχείου Βουλγαρίας στό διαθρησκευτικό διάλογο, δήλωσε: «Η Εκκλησία τής Βουλγαρίας έχει αποσυρθή τόσο από τό Διαχριστιανικό διάλογο όσο καί από τό Παγκόσμιο Συμβούλιο τών Εκκλησιών, μετά τό 1992, επειδή εκεί συμμετέχουν πολλοί Σχισματικοί καί ειδωλολάτρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών έχει καταντήσει Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών καί μή Εκκλησιών (!), όπως έλεγε ο καθηγητής Κονιδάρης».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2657