Skip to main content

Κύριο θέμα: Η Κάρτα τού πολίτη καί η Κάρτα τού Ουρανοπολίτη

«Εγένετο δέ εν ταίς ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν τήν οικουμένην» (Λουκ. β', 1-2). Ο Καίσαρας Αύγουστος επιχείρησε τότε νά καταμετρήση όλους τούς πολίτες τής αυτοκρατορίας καί τίς περιουσίες τους γιά λόγους φορολογίας. Σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τής Εκκλησίας, η απογραφή εκείνη, έκφραση ελέγχου καί εξουσίας τού οικουμενικού καί ειδωλολάτρη τότε αυτοκράτορος επί τών υπηκόων του, χρησιμοποιήθηκε από τόν Θεό γιά νά εκπληρωθή τό σχέδιο τής θείας Οικονομίας. «Ου γάρ οίκοθεν, ουδέ παρ' εαυτού τότε ο Αύγουστος τό δόγμα τούτο εξέπεμψεν, αλλά τού Θεού κινούντος αυτού τήν ψυχήν, ίνα καί άκων υπηρετήσηται τή τού Μονογενούς παρουσία» (άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος).

Κάθε «ηγεμόνας» θέλει νά γνωρίζη πόσους καί ποιούς πολίτες έχει, είτε γιά φορολογικούς λόγους, είτε γιά στρατολογικούς, είτε γιά νά λόγους εσωτερικής ασφάλειας. Τότε η απογραφή γινόταν σέ καταλόγους μέ απλές, θά λέγαμε «πρωτόγονες» μεθόδους. Σήμερα η επιστήμη τής πληροφορικής δίνει στήν εξουσία τήν δυνατότητα γιά πιό τέλεια απογραφή καί απόλυτο έλεγχο, παραβιάζοντας τίς ανθρώπινες ελευθερίες τών πολιτών.

Μιά τέτοια προσπάθεια τής σημερινής εξουσίας νά απογράψη ηλεκτρονικά τούς υπηκόους της δημιουργεί πολλές συζητήσεις καί ανησυχίες σέ πολλούς, κυρίως σέ Χριστιανούς όλων τών ομολογιών, αλλά καί σέ ανθρώπους πού ενδιαφέρονται γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα. Οι γνώμες καί οι απόψεις είναι πολλές καί αλληλοσυγκρουόμενες, ώστε δημιουργείται σύγχυση καί άγχος. Η σύγχυση εντείνεται, διότι συνδυάζεται μέ τήν κακή οικονομική κατάσταση τής χώρας μας καί τήν εξ αυτής αδυναμία ισχυρής προάσπισης τών εθνικών συμφερόντων.

Τού θέματος αυτού έχει επιληφθή η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας μας, η οποία διαθέτει καί κατά τήν περίοδο αυτή ικανά καί δόκιμα στελέχη, πού εμπνέονται από ζήλο, αλλά καί νηφαλιότητα, από ορθόδοξο καί εκκλησιαστικό ήθος, από γνώση τών θεμάτων. Καί όχι μόνον τά στελέχη τής Ιεράς Συνόδου, αλλά καί τά μέλη τής Συνοδικής Επιτροπής επί Δογματικών καί Νομοκανονικών Ζητημάτων, καθώς καί τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι ικανά στήν μελέτη καί αντιμετώπιση τού ζητήματος αυτού, μέ τήν βοήθεια ειδικών επιστημόνων. Τό θέμα αυτό μελετάται από πλευράς θεολογικής, ανθρωπολογικής καί ποιμαντικής.

Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις επί τού θέματος.

Στήν πρώτη (Νοε. 2010), τήν οποία δημοσιεύσαμε στό προηγούμενο φύλλο, ενημέρωνε τόν λαό γιά τήν κοινή Συνεδρίαση στό Συνοδικό Μέγαρο τής Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών καί Νομοκανονικών Ζητημάτων, τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στελεχών τής Κυβέρνησης καί ειδικών επιστημόνων καί εμπειρογνωμόνων, τόσο από τόν χώρο τής νομικής, όσο καί τής πληροφορικής, μέ αντικείμενο τήν μελέτη τής εκδόσεως τής "Κάρτας τού Πολίτη", ενημέρωνε γιά τά συμπεράσματα τής σύσκεψης, μεταξύ τών οποίων καί τό ότι στήν κάρτα θά περιέχωνται μόνον τά στοιχεία ταυτότητος τού κατόχου, ότι τά στελέχη τής Κυβέρνησης δήλωσαν πώς συμφωνούν μέ τήν θέση τής Συνόδου η Κάρτα νά μήν περιέχη κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τόν αριθμό "666" καί νά μήν παραβιάζωνται οι προσωπικές ελευθερίες. Η Ιερά Σύνοδος δήλωνε επίσης ότι θά αναμένη τό καταρτιζόμενο σχέδιο από τίς αρμόδιες Υπηρεσίες γιά τήν έκδοση τής "Κάρτας", ώστε μέ γνώση νά τοποθετηθή υπευθύνως, καί, τέλος, συνιστούσε στούς πιστούς νά αναμένουν τήν τελική θέση Της.

Όταν η Ιερά Σύνοδος έλαβε υπ' όψη της τό πρώτο γενικό κείμενο πού αναρτήθηκε στό διαδίκτυο πρός «δημόσια διαβούλευση γιά τήν βέλτιστη αξιοποίηση τής Κάρτας τού Πολίτη», εξέδωσε δεύτερο ανακοινωθέν (8-12-2010), όπου, αφού διαπιστώνει «ασάφεια, αντίφαση καί σύγχυση», δηλώνει «τήν επιφύλαξή της επί τού θέματος, τό οποίο θά συνεχίσει νά παρακολουθεί μέ ανύστακτο ενδιαφέρον, αναμένοντας τό νομοθετικό πλαίσιο γιά τήν τελική τοποθέτησή Της. Δηλώνει δέ ότι, εν τώ μεταξύ θά παρεμβαίνει, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο, σέ κάθε στάδιο τής διαδικασίας αυτής».

Συνεπώς, η Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί τό θέμα καί εμείς αναμένουμε μέ εμπιστοσύνη τίς αποφάσεις της.

Χαρακτηριστική γιά τήν σύνεση, τήν νηφαλιότητα, τήν ποιμαντική φροντίδα είναι η επιστολή τού Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού πρός έναν ανησυχούντα αστυνομικό τού ποιμνίου του γιά τό νέο υπηρεσιακό δελτίο τους:

«Αγαπητέ μου Άγγελε,

Έλαβα τήν κάρτα σου μέ τίς Χριστουγεννιάτικες ευχές σου καί σ’ ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα μάλιστα σ’ ευχαριστώ καί σέ συγχαίρω γιατί μού εμπιστεύτηκες τόν λογισμό σου, άν πρέπει νά πάρης τήν Κάρτα τού Πολίτη μέ τό 666. Επ’ αυτού σού γνωρίζω τά εξής:

1. Πρέπει νά ξεχωρίσης τήν νέα Αστυνομική σου ταυτότητα από τήν «Κάρτα τού Πολίτη». Γιά τήν νέα Αστυνομική ταυτότητα, πού αρνήθηκαν κάποιοι Αστυνομικοί νά τήν παραλάβουν καί διά τούτο αποτάχτηκαν, σού στέλνω τό πρόσφατο Γράμμα τού Αρχηγού τής Ελληνικής Αστυνομίας σας κ. Οικονόμου πρός τόν Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, διά τού οποίου τόν διαβεβαιοί ότι : «Πέραν τών ανωτέρω, τό υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητος δέ φέρει ούτε περιέχει στοιχεία, «μαγνητικές ταινίες», ηλετρονικά μικροκυκλώματα (chip) ή οποιοδήποτε άλλο εμφανές ή μή τεχνικό μέσο, στοιχείον, σύμβολο ή αριθμό πού νά αντίκειται στή νομιμότητα, πολλώ δέ μάλλον νά αντιβαίνει στίς επιταγές τής χριστιανικής πίστης». Επομένως αφού είναι απλώς μία ηλεκτρονική ταυτότητα χωρίς τό 666, δέν υπάρχει κανένας λόγος νά μή τήν πάρης. Όσοι έχουν διαφορετική γνώμη, άς αποδείξουν ότι η νέα Αστυνομική σας ταυτότητα περιέχει τό 666 καί όχι νά λένε λόγια τού αέρος είτε γιατί θέλουν νά δημιουργούν προβλήματα ανησυχίας καί ανωμαλίας, όπως κάποιοι ανόητοι φαρσέρ, είτε γιά αντιπολίτευση στήν Κυβέρνησι καί γιά άλλους δικούς τους λόγους.

2. Διά τήν λεγομένην «Κάρτα τού Πολίτη» σού γνωρίζω τά εξής:

α) Ακόμη δέν υπάρχει κάτι τό συγκεκριμένο γύρω από τό τί θά περιέχη. Η Ιερά Σύνοδος παρακαλούθησε τό θέμα καί ώρισε Ειδική Συνοδική Επιτροπή μέ Αρχιερείς καί Ειδικούς Επιστήμονες (Συνταγματολόγους, Καθηγητάς τής Πληροφορικής, δογματικής καί τής ερμηνείας τής Κ. Διαθήκης, Δικαστικούς κλπ.), η οποία καί ερευνά τό θέμα. Στήν πρώτη συνάντησι πού έγινε τήν 15-11-2010 καί στήν οποία εκλήθηκαν καί παρευρέθησαν καί Κυβερνητικοί Παράγοντες, έγινε μιά πρώτη εκτίμησι, η οποία απετυπώθη στό από 17-11-2010 Ανακοινωθέν τής Ιεράς Συνόδου, τό οποίον καί σού στέλνω νά τό διαβάσης μέ προσοχή, νά τό έχης καί νά τό δείχνης όπου χρειάζεται.

β) Όταν ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε επισήμως ανακοίνωσι τών Προθέσεων τής Πολιτείας νά προβή στήν έκδοσι τής «Κάρτας τού Πολίτη» καί εκάλεσε τούς φορείς καί τούς πολίτας εις διαβούλευσι, τότε καί πάλιν συνεκλήθη η Συνοδική Επιτροπή τήν Τρίτη 7-12-2010 καί εισηγήθη σχετικά στήν Ιερά Σύνοδο, η οποία καί εξέδωκε τήν 8-12-2010 επίσημη σχετική Ανακοίνωσι, τήν οποίαν επίσης σού αποστέλλω.

Επομένως μήν ανησυχείς. Έχουν γνώσιν οι «Φύλακες» τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δηλαδή η Ιερά Σύνοδος καί οι κατά τόπους Επίσκοποι καί πρέπει όλοι νά τούς εμπιστευόμεθα.

Αγαπητέ μου Άγγελε,

Στήν ιστορία τής Εκκλησίας όσοι εμπιστεύτηκαν τόν εαυτό τους στήν Εκκλησία καί τούς εκάστοτε Αρχιερείς της, αυτοί εσώθηκαν. Όσοι ενόμισαν ότι η ιδική τους κρίσις καί γνώμη είναι καλύτερη από τούς Εκκλησιαστικούς Άρχοντες, έπεσαν στήν αίρεσι καί απωλέσθησαν.

Στούς συγγενείς σου καί τούς Συναδέλφους σου δώσε τίς πατρικές μου ευχές νά περάσουν ειρηνικά καί σωτήρια Χριστούγεννα, τό δέ νέον έτος 2011 νά είναι ευλογημένο από τόν Σαρκωθέντα Κύριον καί νά τό διέλθουν μέ σωματική καί πνευματική υγεία καί πλουσίαν καί μόνιμη οικογενειακή χαρά καί προκοπή.

† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ» (romfea.gr).

Επίσης, μιά εκκλησιαστική προοπτική, χωρίς νά εξαντλή τό θέμα, υποδεικνύει καί μέ τό κήρυγμά του μέ θέμα «Η κάρτα τού ουρανοπολίτη» κατά τήν εορτή τού αγίου Ανδρέου στήν Πάτρα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας (δημοσιεύεται παραπλεύρως).

Ως Χριστιανοί έχουμε εμπιστοσύνη στήν Εκκλησία, στούς Αρχιερείς της, στήν Ιερά Σύνοδο. Δέν πρέπει νά παρουσιαζόμαστε ότι είμαστε αποκεκομμένοι από τό Σώμα τής Εκκλησίας σάν νά μήν έχουμε «ηγουμένους». Επίσης γνωρίζουμε ότι πέρα από τά πολιτικά, οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα καί πέρα από τούς όποιους κρυφούς σχεδιασμούς, γιά τά οποία οφείλει νά έχη γνώση η Πολιτεία γιά νά προασπίζεται τίς ελευθερίες τού λαού, τίς παραδόσεις του καί τήν ιστορία τού τόπου, γνωρίζουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ακόμη καί ειδωλολάτρες άρχοντες γιά νά εφαρμόση τό σχέδιο τής θείας Οικονομίας, τό οποίο θά ολοκληρωθή όταν ολοκληρωθή καί η γιορτή τών αγίων Πάντων, όταν καί ο τελευταίος άγιος προστεθή στήν ουράνια Εκκλησία. Αρκεί νά συνεχίζουμε τό κατ' εξοχήν έργο μας, πού είναι η καθημερινή εφαρμογή τών σωτηρίων εντολών τού Χριστού γιά τήν ένωσή μας μέ Αυτόν.–

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2581