Skip to main content

Συνέντευξη γιά τήν Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, ως Προέδρου τού Καπουρδελείου Ιδρύματος

 

1. Ερώτηση: Στήν περιοχή τής Παλαιοπαναγιάς, εδώ καί αρκετό χρονικό διάστημα, κατασκευάζεται τό έργο Καπουρδέλειο-Ξύκειο Γηροκομείο. Πείτε μας λίγα λόγια γιά τό έργο, αναφορικά μέ τήν ιδέα κατασκευής του, τήν ονομασία, τόν σκοπό.

Καπουρδέλειο-Ξύκειο ΓηροκομείοΑπάντηση: Όσοι διέρχονται από τήν περιοχή τής Παλαιοπαναγιάς βλέπουν εξωτερικά τό κτήριο, τό οποίο είναι καλαίσθητο καί κατάλληλο γιά Γηροκομείο. Ο αρχιτέκτων κ. Γεώργιος Κολοβός συνέταξε τήν αρχιτεκτονική μελέτη καί όλες τίς άλλες μελέτες δωρεάν, τηρώντας όλες τίς προδιαγραφές πού καθορίζει τό Υπουργείο Υγείας, όπως τό ίδιο έκανε καί ο κ. Παναγιώτης Λαγαρός γιά τίς ηλεκτρολογικές μελέτες. Πρόκειται γιά ένα σύγχρονο Γηροκομείο, μέ όλες τίς ανέσεις γιά νά εξυπηρετήση τούς ηλικιωμένους, στούς οποίους οφείλουμε όλοι ευγνωμοσύνη, σεβασμό καί αγάπη.

Τό κτήριο είναι καλαίσθητο όχι μόνον εξωτερικά, αλλά καί εσωτερικά καί ελήφθησαν υπ' όψη όλοι οι κανόνες υγιεινής, αισθητικής καί εξυπηρετήσεως. Θέλω δέ δημοσίως νά ευχαριστήσω τόν κ. Κολοβό γιά τήν σημαντική του αυτή προσφορά στήν περιοχή μας, πέρα από τίς άλλες προσφορές του.

Βέβαια, ο αείμνηστος ευεργέτης Γεώργιος Καπουρδέλης μέ τήν διαθήκη του πού συνετάγη τήν 10η Δεκεμβρίου 1938 όρισε νά συσταθή Ίδρυμα μέ τήν επωνυμία «Νοσοκομείον Ναυπάκτου», τό δέ ακίνητο πού βρίσκεται στήν Παλαιοπαναγιά νά εκποιηθή καί τό προϊόν τής εκποιήσεως νά προσφερθή γιά τήν ανέγερση τού Νοσοκομείου.

Η βούληση όμως αυτή τού διαθέτη δέν μπορούσε νά πραγματοποιηθή, διότι υπάρχουν ήδη δύο μεγάλα Νοσοκομεία στήν περιοχή (Πάτρα-Μεσολόγγι) καί Κέντρο Υγείας στήν Ναύπακτο. Έτσι, μέ τήν υπ' αριθμ. 6579/1998 απόφασή του τό Εφετείο Αθηνών, πού είναι τό μόνο αρμόδιο νά τροποποιή ανέφικτες επιθυμίες δωρητών, αποδέχθηκε τήν αίτηση τού Ιδρύματος νά ανοικοδομηθή Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΟ.Φ.Η) στά δέκα (10) στρέμματα τού γηπέδου αυτού. Τό δέ υπόλοιπο, ήτοι δέκα οκτώ (18) στρέμματα, νά αξιοποιηθή γιά τίς ανάγκες τού Γηροκομείου.

Πρέπει νά σημειώσω ότι τό αρχικό οικόπεδο αποτελείτο από σαράντα (40) στρέμματα, αλλά τελικά έμειναν στό Ίδρυμα τά είκοσι οκτώ (28) στρέμματα.

Έτσι, συντάχθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας τού Ιδρύματος, δημοσιεύθηκε στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί ο βασικός σκοπός του είναι η δημιουργία Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΟ.Φ.Η). Ως Πρόεδρος, μαζί μέ όλα τά Μέλη τού Δ.Σ. τού Ιδρύματος, αγωνισθήκαμε σκληρά γιά νά έλθη τό κτήριο σέ αυτήν τήν κατάσταση. Πρόκειται γιά ένα κτήριο μέ εμβαδόν περίπου 2.300 τ.μ.

 

 

2. Ερώτηση: Τό κτήριο έχει φθάσει σέ μιά προχωρημένη φάση κατασκευής. Ποιά είναι η σημερινή κατάσταση καί ποιές είναι εκείνες οι εργασίες πού απομένουν γιά τήν ολοκλήρωση τού συγκροτήματος;

Απάντηση: Βεβαίως, η ανοικοδόμηση ενός τέτοιου μεγάλου έργου απαιτεί πολλά χρηματικά ποσά. Γιά νά φθάση τό κτήριο μέχρι τό σημείο αυτό πού βρίσκεται, συνέβαλαν αποφασιστικά δύο μεγάλοι ευεργέτες.

Καπουρδέλειο-Ξύκειο ΓηροκομείοΟ ένας είναι ο ομογενής μας στήν Αμερική κ. Ιωάννης Ξύκης, ο οποίος προσέφερε τό ποσόν τών 781.632,16 ευρώ, καί άρχισε η ανοικοδόμηση. Ο άλλος είναι ο αείμνηστος Δημήτριος Γαλάνης, κάτοικος τής πόλεώς μας, ο οποίος διέθεσε τήν οικία του πρός εκποίηση γιά τήν ανοικοδόμηση Γηροκομείου, καθώς επίσης καταθέσεις καί ομόλογα. Τό ποσόν από τήν εκποίηση τής οικίας μαζί μέ τίς καταθέσεις καί τά ομόλογα ανέρχεται στό ποσόν τών 1.000.000 ευρώ, δηλαδή ξεπέρασε τό ποσόν πού είχε δώσει ο πρώτος δωρητής.

Πρέπει νά γίνη σαφές ότι ο συμπολίτης μας Δημήτριος Γαλάνης μέ τήν διαθήκη του όριζε νά περιέλθη η περιουσία του, μετά τόν θάνατο τής συζύγου του, είτε σέ Ίδρυμα, κατά προτεραιότητα σέ νοσοκομείο ή πτωχοκομείο ή άλλο παρεμφερές, πού θά λειτουργούσε κατά τόν χρόνο τού θανάτου τής συζύγου του, είτε νά διατεθή γιά τήν ίδρυση τέτοιου Ιδρύματος. Όμως δέν όριζε κάποιον πού θά εκτελούσε τόν κοινωφελή αυτόν σκοπό. Οπότε, η περιουσία του περιήλθε στό «Ελληνικό Δημόσιο», δηλαδή στό Υπουργείο Οικονομικών. Χρειάσθηκε νά γίνουν πολλοί αγώνες προκειμένου, μέ απόφαση τού Υπουργού Οικονομίας καί μέ συμβόλαιο μεταξύ τού Δημοσίου καί τού Ιδρύματος, νά περιέλθουν τό ακίνητο, οι καταθέσεις καί τά ομόλογα στό Ίδρυμά μας.

Πάντως, τό κτήριο σήμερα έφθασε σέ μιά καλή κατάσταση. Τά παλαιότερα χρόνια έγιναν οι εξής εργασίες: έκδοση τών απαραίτητων αδειών, θεμελίωση καί ανέγερση τού κτηρίου, τοιχοποιΐες, σοβατίσματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές γραμμές, τοποθέτηση κουφωμάτων καί εξωτερικών πορτοπαραθύρων κλπ. Οι εργασίες πού έγιναν μέσα στό 2010 ήταν οι εξής: Προμήθεια καί τοποθέτηση πλακιδίων (δαπέδων τοίχου) ειδών υγιεινής, αγορά καί εγκατάσταση υλικών αυτόματης πυρόσβεσης, περίφραξη οικοπέδου, ελαιοχρωματισμός (κατά 80%), προμήθεια καί τοποθέτηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, (διακόπτες, πρίζες, ασφάλειες, ρελέ, πίνακες, φωτιστικά κλπ.), προμήθεια καί εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα (μηχανισμός), κατασκευή καί εγκατάσταση αεραγωγών, προμήθεια εσωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού, προμήθεια καί εγκατάσταση κλιματιστικών α' ορόφου, προμήθεια καί εγκατάσταση εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων, εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων, τοποθέτηση ψευδοροφών (υλικά καί εργασία), κατασκευή καί τοποθέτηση ξύλινων ντουλαπιών, προμήθεια μαρμάρων καί κατασκευή κλιμακοστασίων εσωτερικά καί εξωτερικά, προμήθεια καί τοποθέτηση ξύλινων εσωτερικών θυρών, μόνωση ταρατσών κατά 70%, κατασκευή θυρών αυλής καί θύρας κεντρικής εισόδου, προμήθεια καί τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ).

Υπολείπονται νά γίνουν: Προμήθεια καί τοποθέτηση θαλάμου καί θυρών ανελκυστήρα, A/C δωματίων, λεβητοστάσιο, υδροστάσιο, εργασίες στό υπόγειο τού κτιρίου, μαγειρείο (προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού καί εγκατάστασή του, ψυγεία ειδικού τύπου, υπόλοιπη μόνωση ταρατσών, ελαιοχρωματισμός (υπόλοιπο 20%), διαμόρφωση εξωτερικού χώρου.

Όπως είπα προηγουμένως, ο κ. Κολοβός ανέλαβε τήν επιστασία καί τήν εκτέλεση τού έργου, στήν φάση όμως αυτή βοήθησε αποτελεσματικά ο εργολάβος κ. Κωνσταντίνος Τσίγκιρας, τόν οποίον ευχαριστώ γιά τήν βοήθεια καί τήν προσφορά του, γιατί εργάζεται μέ ζήλο, προθυμία καί γνώση τού αντικειμένου.

Πιστεύω ότι τό κτήριο αυτό, όταν λειτουργήση, θά βοηθήση πολύ τήν περιοχή μας, θά ανακουφίση τούς ηλικιωμένους πού δέν έχουν τήν δυνατότητα νά αυτοεξυπηρετηθούν καί νά βοηθηθούν στήν κρίσιμη ηλικία τους. Γιατί μέσα στό Γηροκομείο προβλέπεται καί πτέρυγα κατακοίτων, καθώς επίσης προβλέπεται νά υπάρχουν φυσιοθεραπευτήριο, λουτρό γιά κατακοίτους, ιατρεία κλπ. γιά νά γίνωνται όλες οι απαραίτητες φροντίδες νοσηλείας.

 

 

3. Ερώτηση: Πέραν τών κτηριακών εγκαταστάσεων υπάρχει, γύρω τού κτίσματος, μιά αρκετά μεγάλη έκταση. Υπάρχουν σκέψεις-σχεδιασμός γιά τήν εκμετάλλευση αυτού τού χώρου;

Απάντηση: Προηγουμένως σάς είπα ότι από τά 28 στρέμματα πού απέμειναν (από τά 40 αρχικά) τά 10 περίπου στρέμματα διετέθησαν γιά τήν ανοικοδόμηση τού κτηρίου καί τά υπόλοιπα 18 στρέμματα απομένουν γιά τήν αξιοποίησή τους, προκειμένου νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν συντήρηση τού Γηροκομείου.

Καπουρδέλειο-Ξύκειο ΓηροκομείοΠρέπει νά γίνη σαφές ότι, όταν θά λειτουργήση τό Γηροκομείο, θά μπορεί νά εξυπηρετήση εξήντα (60) γέροντες-γερόντισσες καί θά έχη περίπου τριάντα (30) εργαζομένους. Αυτό σημαίνει ότι τά έξοδα λειτουργίας θά είναι υψηλά. Μέ τίς σύγχρονες προδιαγραφές υπολογίζεται νά απαιτηθούν περίπου 50.000 ευρώ μηνιαίως γιά τήν λειτουργία τού Ιδρύματος. Δεδομένου ότι ζούμε σέ μιά δύσκολη περίοδο, φαίνεται ότι τά λειτουργικά έξοδα θά είναι μεγάλα. Αυτός είναι ο λόγος γιά τόν οποίον ενδιαφερόμαστε γιά τήν καλύτερη αξιοποίηση τού οικοπέδου τών 18 στρεμμάτων, πού βρίσκεται επί τής οδού Ναυπάκτου-Αντιρρίου.

Επειδή δέν είναι εύκολη η αξιοποίηση, γι' αυτό πρέπει νά συνταχθή μελέτη αξιοποίησης, η οποία θά μάς ενημερώνη γιά τήν καλύτερη δυνατή λύση αξιοποίησης, άν θά είναι η εκποίηση, η μακροχρόνια μίσθωση, η αντιπαροχή κλπ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιά νά εξασφαλισθούν όσο τό δυνατόν υψηλότερα ποσά γιά τήν καλή λειτουργία τού Γηροκομείου. Βεβαίως, η εποχή πού διερχόμαστε είναι δύσκολη στό θέμα αυτό, αλλά θά αγωνισθούμε γιά τό καλύτερο.

 

 

4. Ερώτηση: Ένα σημαντικό κομμάτι, μετά τήν ολοκλήρωση τών κτηριακών εγκαταστάσεων, είναι καί αυτό τού εξοπλισμού. Πώς θεωρείτε ότι θά καλυφθούν αυτές οι δαπάνες πού απαιτούνται γιά τίς υλικοτεχνικές υποδομές τού Ιδρύματος;

Απάντηση: Αυτήν τήν στιγμή τά χρήματα πού έχουμε από τόν δωρητή μας Γαλάνη δέν φθάνουν γιά τήν ολοκλήρωση τού έργου από κτηριακής πλευράς. Χρειάζονται περίπου άλλες 300.000 ευρώ γιά νά είμαστε σέ θέση νά πούμε ότι ολοκληρώθηκε κτηριακά τό έργο.

Στήν συνέχεια απαιτείται ένα μεγάλο ποσό γιά τόν εξοπλισμό τού Γηροκομείου. Όσοι κατασκευάζουν οικίες γνωρίζουν ότι συνήθως, καλώς εχόντων τών πραγμάτων, ό,τι ποσόν απαιτείται γιά τήν ανοικοδόμηση τής οικίας, άλλο τόσο χρειάζεται γιά τόν εξοπλισμό της. Φαντασθείτε τί γίνεται μέ ένα Ίδρυμα πού πρέπει νά έχη τά απαραίτητα γιά τήν εξυπηρέτηση εξήντα (60) Γερόντων καί τριάντα εργαζομένων.

Έχουμε κάποιες σκέψεις, σχεδιάζουμε κάποιες κινήσεις, αλλά θέλουμε καί τήν βοήθεια τών ανθρώπων. Κάνω αυτήν τήν στιγμή μιά θερμή έκκληση στούς φιλάνθρωπους νά μάς βοηθήσουν γιά νά ολοκληρωθή τό κτήριο. Όποιος έχει κάποια ιδέα ή διαθέτει κάποιο ποσόν μπορεί νά βοηθήση. Στήν μεγάλη αυτή προσπάθεια πού καταβάλλουμε, απαιτούνται πολλοί καί πολλά.

 

 

5. Ερώτηση: Θεωρώντας ότι μέ τήν λειτουργία τού Καπουρδελείου-Ξυκείου Γηροκομείου θά υπάρξουν αναμφισβήτητα θέσεις εργασίας, σέ μιά δύσκολη μάλιστα εποχή, πέραν τής χρησιμότητάς του, πόσο βιώσιμο πιστεύετε ότι μπορεί νά είναι ένα τέτοιο Ίδρυμα;

Απάντηση: Όπως σάς είπα προηγουμένως, τό Γηροκομείο στήν πλήρη λειτουργία του θά έχη περίπου τριάντα (30) θέσεις εργασίας, οι οποίες θά είναι απαραίτητες γιά νά καλύπτουν τίς ανάγκες τών τροφίμων τού Γηροκομείου. Αυτό θά είναι καλό καί διότι θά εξασφαλισθούν θέσεις εργασίες, αλλά καί διότι θά εξυπηρετούνται άνθρωποι πού έχουν ανάγκη.

Καπουρδέλειο-Ξύκειο ΓηροκομείοΕπειδή πολλοί μάς ρωτούν γιά τό πότε θά γίνη η πρόσληψη τού προσωπικού, θά θέλαμε νά ενημερώσουμε ότι η πρόσληψη θά γίνη μετά τήν ολοκλήρωση τού έργου, πού όπως δείχνουν τά πράγματα δέν προβλέπεται νά γίνη σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν, όμως, θά είναι έτοιμο τό Γηροκομείο, θά γίνουν ανακοινώσεις στίς εφημερίδες καί στά ΜΜΕ, ώστε τότε νά υποβληθούν οι αιτήσεις καί, βεβαίως, η επιλογή θά γίνη από αρμόδια Επιτροπή, η οποία όμως θά λάβη υπ' όψη της όλες τίς νόμιμες προϋποθέσεις. Επομένως, δέν υποβάλλονται ούτε παραλαμβάνονται ακόμη αιτήσεις.

Μάς απασχολεί, όμως, έντονα η βιωσιμότητα αυτού τού φιλανθρωπικού ιδρύματος, μάλιστα στίς σημερινές συνθήκες πού δέν είναι εύκολο νά λειτουργούν ιδρύματα. Γνωρίζω από άλλες περιπτώσεις ότι, δυστυχώς, ιδρύματα κλείνουν επειδή δέν υπάρχουν τά αναγκαία έσοδα γιά τήν συντήρησή τους, λόγω μάλιστα καί τής φορολογίας πού ισχύει. Πάντως, προκειμένου νά αρχίση νά λειτουργή τό Γηροκομείο θά εξασφαλίσουμε ένα μίνιμουμ νομίμων εσόδων, γιατί διαφορετικά θά είναι δύσκολη η λειτουργία του.

 

 

6. Ερώτηση: Τό ίδιο τό Κράτος, ο Δήμος, οι φορείς, σωματεία ή ακόμα καί νέοι δωρητές, θά μπορούσαν νά "συνεισφέρουν" στήν στήριξη τής λειτουργίας τού Ιδρύματος;

Απάντηση: Η απόφαση τού Εφετείου Αθηνών, τήν οποία μνημόνευσα πιό πάνω καί μέ τήν οποία μεταβλήθηκε η βούληση τού διαθέτη καί από Νοσοκομείο Ναυπάκτου γίνεται Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΟ.Φ.Η.), αναφέρεται καί στήν κάλυψη τών λειτουργικών εξόδων. Έτσι, τά έσοδα πού θά καλύπτουν τά έξοδα θά προέρχονται από τίς εισφορές τών ασφαλιστικών ταμείων τών περιθαλπομένων, από τούς ίδιους τούς περιθαλπομένους, από τήν τακτική επιχορήγηση τής Νομαρχιακής Αυτοδικοίκησης (τώρα τής Περιφέρειας ή τού Δήμου), από τήν κατάλληλη αξιοποίηση τής περιουσίας τού Ιδρύματος, από δωρεές κλπ. Πρέπει νά προσθέσουμε ότι ασφαλώς θά συνεισφέρουν οι Φορείς, τά Σωματεία, καί ασφαλώς θά υπάρξουν καί δωρητές, όταν δούν ότι γίνεται κάποια σοβαρή εργασία στό τομέα τής περίθαλψης τών ηλικιωμένων.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι μία ομάδα συμπολιτών μας μέ πρωτοβουλία τους καί ύστερα από συνεννόηση μαζί μου, έχει συστήσει ένα σωματείο, τό οποίο μετά τήν αναγνώρισή του από τό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου θά αρχίση νά λειτουργή μέ τήν επωνυμία «Σύλλογος Φίλων τού Κληροδοτήματος ΜΟ.Φ.Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Γ. Καπουρδέλη - Ι. Ξύκη», μέ μοναδικό σκοπό νά βοηθήση καί στήν αποπεράτωση τού Γηροκομείου, αλλά καί στήν λειτουργία του. Θά ήθελα νά τούς ευχαριστήσω καί δημόσια καί νά ευχηθώ νά τό πλαισιώσουν πολλοί συμπολίτες μας, ώστε νά συντομευθή ο χρόνος γιά τήν λειτουργία τού Γηροκομείου.

Έχουμε υποχρέωση νά βοηθήσουμε στήν ολοκλήρωση καί συντήρηση τού Γηροκομείου, τό οποίο θά ασχολήται μέ τήν τρίτη ηλικία, μέ ανθρώπους οι οποίοι εργάσθηκαν στήν κοινωνία, ενδεχομένως ζούν μόνοι τους καί όλοι μας θά πρέπει νά αποδώσουμε τήν ευγνωμοσύνη μας σέ αυτούς. Μιά κοινωνία είναι πολιτισμένη, όταν ενδιαφέρεται γιά αυτούς πού έχουν ανάγκη καί κυρίως τούς γονείς μας καί τούς παππούδες μας.

Κάνω έκκληση σέ όλους όσοι διαβάσουν αυτήν τήν συνέντευξη νά βοηθήσουν μέ όποιον τρόπο μπορούν, ιδιαιτέρως οικονομικά, γιά νά ολοκληρωθή τό σημαντικό αυτό έργο στήν Επαρχία μας, γιατί δέν υπάρχει παρόμοιο Ίδρυμα στήν περιοχή μας. Ελπίζω νά ευοδωθούν οι κόποι μας καί οι οραματισμοί μας, μέ τήν βοήθεια όλων.

Μέ συγκίνηση ενθυμούμαι ότι ένα μικρό κοριτσάκι εννέα ετών, η Αθανασία, έφερε στό Γραφείο μου ένα χρηματικό ποσό, πού συγκέντρωσε από τά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, γιά τό Γηροκομείο καί στήν κάρτα έγραφε: «Εύχομαι σέ όλους τούς γεράκους χρόνια πολλά, εύχομαι νά έχουν υγεία, αγάπη καί φροντίδα». Πόση ευαισθησία κρύβει αυτή η ενέργεια ενός μικρού παιδιού! Πρέπει καί οι μεγάλοι νά συγκινηθούν από αυτήν τήν ευαισθησία τής μικρής Αθανασίας. Όλα τά μεγάλα έργα γίνονται από ευαίσθητους ανθρώπους.

(Δημοσιεύθηκε στήν Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» Ναυπάκτου, 24 Μαρτίου 2011)

  • Προβολές: 3012