Εἰδήσεις Μαρτίου 2011

Από τήν ομιλία τού Μακ. Αρχ. κ. Ιερωνύμου στούς Αξιωματικούς τών Ενόπλων Δυνάμεων, 23-3-2011

«Κάτι άλλαξε τίς τελευταίες δεκαετίες. Η αθλιοποίηση τής ζωής δέν περιορίζεται στόν εαυτό μας, επεκτείνεται στό παρελθόν, επιχειρείται μία υπομείωση, ένα κατέβασμα τού χθές γιά νά μή φαίνεται τό δικό μας νανικό ανάστημα. Κτίζουμε όχι κάτι δικό μας, αλλά γκρεμίζουμε ό,τι έκτισαν μέ θυσίες καί αίματα οι πρόγονοί μας. ...

Διερωτώνται πολλοί συμπολίτες μας, γιατί τέτοιο μένος κατά τού 21, γιατί τέτοια μανία κατά τών ηρώων καί τών μαρτύρων του. Είναι απλό: Τό 1821 παραμένει τό μεγάλο σχολείο τού απροσκύνητου ήθους. Καί η νέα τάξη πραγμάτων μάς θέλει προσκυνημένους καί υποταγμένους. Συρόμαστε σήμερα στό άρμα τής υποταγής σάν τό πτώμα τού "Έκτορα" δεχόμαστε ραπίσματα καθημερινά. Ποτέ άλλοτε ο λόγος τού Παλαμά δέν είχε τέτοια απόλυτη ισχύ, όσο στήν εποχή μας: «Δέν έχεις, Όλυμπε, θεούς μηδέ λεβέντες, Όσσα, / ραγιάδες έχεις, μάνα γή, σκυφτούς γιά τό χαράτσι. / Κούφιοι κι οκνοί, καταφρονούν τήν θεία τραχειά σου γλώσσα, / τών Ευρωπαίων περίγελα καί τών Αρχαίων παλιάτσοι». Άν δέν υψωθούμε στό επίπεδο τού '21 οι μελλοντικές γενιές Ελλήνων θά υποχρεωθούν νά ζήσουν ανεχόμενες τά αφόρητα καί υποφέρουσες τά ανυπόφορα.

Σήμερα κάποιοι δρούν συστηματικά όχι γιά νά προβάλλουν αλλά γιά νά προσβάλλουν τό '21. Επιδίδονται μετά μανίας όχι στό νά επιδείξουν –κάτι πού άλλωστε θά ήταν θεμιτό– τίς μαύρες κηλίδες πού είχε η Επανάσταση, όπως κάθε Επανάσταση, αλλά νά τίς μεγεθύνουν, νά τίς μεγαλοποιήσουν καί μέ τόν ύπουλο αυτό τρόπο νά συγκαλύψουν τήν λαμπρότητά της. Οι αγωνιστές καί οι πρωταγωνιστές τού μεγάλου κινήματος έκαναν ασφαλώς έργα λαμπρά, αλλά καί λάθη πολλά. Αλλά υπάρχει τί τό ανθρώπινον χωρίς λάθη; Λάθη δέν κάνει όποιος δέν πράττει. Καί τό νά αποτινάξης τόν τουρκικό ζυγό δέν ήταν εύκολη υπόθεση».

Οπωσδήποτε οι συνθήκες γιά τό μέλλον είναι σκοτεινές. Αλλά ο ίδιος ο Γέρος τού Μοριά μάς λέει: "Η ώρα η πιό σκοτεινή, η πλέον θαμπή τής νυκτός, είναι η ώρα πού σιμώνει τό φώς τής ημέρας". Άς μή σκιαζόμαστε τά σκότη. Καί τούτο τό σκοτείνιασμα ξημέρωμα θά φέρει τό '21, άν τό κλείσουμε μέσα μας, γίνεται όχι απλώς αθάνατο κρασί, γίνεται φάρος ελπίδος. Ισχύει καί τώρα αυτό πού ετόνισε λίγο πρίν τήν μάχη τών Μύλων ο Μακρυγιάννης: "ότι αρχή καί τέλος, παλαιόθεν καί τώρα, όλα τά θηρία πολεμούν νά μάς φάνε καί δέν μπορούν. Τρώνε από μάς καί μένει καί μαγιά. Καί οι ολίγοι αποφασίζουν νά πεθάνουν κι όταν κάνουν αυτήνη τήν απόφασιν λίγες φορές χάνουν καί πολλές κερδαίνουν"».

Από τήν ομιλία τού Οικουμενικού Πατριάρχου. κ. Βαρθολομαίου στό μνημόσυνο τού Πατριάρχου Κωνσταντίνου Στ/, 6-3-2011

«... Ούτος (ο Κωνσταντίνος Στ') ο Πατριάρχης τών μόλις 43 ημερών, τήν πρωΐαν τής εορτής τών Τριών Ιεραρχών τού έτους 1925, αντί νά κατέλθη εις τόν Πάνσεπτον τούτον Ναόν διά τήν καθιερωμένην Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Χοροστασίαν, ωδηγήθη ως ανταλλάξιμος εις αναγκαστικήν εκ τής Πόλεως απομάκρυνσιν. ... Όρθρου βαθέος όργανα τής Ασφαλείας περιεκύκλωσαν τό Πατριαρχείον, απέκοψαν τά τηλεφωνικά καλώδια καί απηγόρευσαν πάσαν κίνησιν εις τούς κληρικούς καί τούς υπαλλήλους αυτού, εισελθόντα δέ εις τόν κοιτώνα τού Πατριάρχου τόν διέταξαν νά ετοιμασθή εντός δεκαπέντε λεπτών, άλλως θά απήγετο βιαίως. Ο Πατριάρχης διεμαρτυρήθη διά τήν τοιαύτην συμπεριφοράν των, αλλά καί ηναγκάσθη νά συμμορφωθή καί αφού ώρισεν Επίτροπόν του τόν Μ. Πρωτοσύγκελλον Πολύκαρπον, τόν μετέπειτα Μητροπολίτην Μύρων καί αργότερον Προύσης, προσεκύνησεν εις τό Ιδιαίτερον Πατριαρχικόν Παρεκκλήσιον τού Αγίου Ανδρέου καί εις τόν Πατριαρχικόν Ναόν, υπεκλίθη πρό τής Κλειστής Πύλης τού μαρτυρίου τού εκ τών προκατόχων του Γρηγορίου τού Ε' καί ωδηγήθη εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν διά νά απελαθή εις τήν γείτονα Ελλάδα. Επεβιβάσθη εις τήν αμαξοστοιχίαν, "τό πρώτον του φέρετρον, τό φέρετρον τής ψυχής του", σχεδόν άνευ αποσκευών, άνευ εφοδίων, "άτερ βαλλαντίου καί πήρας" (Λουκ. κβ' 35), πτωχός, άπορος, ταπεινούμενος καί εξουθενούμενος, "μέ τήν ψυχήν εις τό στόμα", αυτός ο Πατριάρχης τού Γένους καί ο Πρώτος τής υπ' ουρανόν Ορθοδοξίας. Κατά τούτο Κωνσταντίνος ο Στ' υπήρξε Πατριάρχης ηδικημένος καί μαρτυρικός καί, ως προσφυώς παρετηρήθη, εις αυτόν "είχε λάχει ο βαρύς κλήρος νά φέρη τελευταίος τόν Σταυρόν τής συμφοράς μέχρι τής κορυφής τού Γολγοθά". Η πράξις τής απελάσεώς του εχαρακτηρίσθη υπό τών ξένων ως "τερατώδης πράξις" καί ήτο ασφαλώς αντίθετος πρός τήν γενικήν αρχήν ήτις διετυπώθη εις έγγραφα τής Συνθήκης τής Λωζάννης διά τήν ακώλυτον λειτουργίαν τού Πατριαρχικού θεσμού τής Κωνσταντινουπόλεως. ...

Αοίδιμε καί μαρτυρικέ Πατριάρχα, Καλώς ήλθες καί πάλιν εις τήν τού ομωνύμου σου Κωνσταντίνου! Ευλόγησον πάντας ημάς από τού σημερινού διαδόχου σου μέχρι τού τελευταίου νηπίου τής ενταύθα Ρωμηοσύνης, τής από τής εποχής σου καί μέχρι σήμερον δραματικώς συρρικνωθείσης. Όσα σύ υπέστης ήσαν τό προμήνυμα τών δεινών τά οποία επέπρωτο νά υποστή τό Γένος εις τήν εν τή πόλει ταύτη κοιτίδα αυτού»

Εκπομπή τού Ρ/Σ τής Εκκλησίας: «Η Ελλάδα μού χαμογελά από τήν Ναύπακτο».

Μιά σειρά συνεντεύξεων γιά τήν εκπομπή «Η Ελλάδα μού χαμογελά από τήν Ναύπακτο» τού Ραδιοφωνικού Σταθμού τής Εκκλησίας τής Ελλάδος «89,5» μαγνητοφώνησε ο δημοσιογράφος Αντώνης Γιαννακόπουλος. Τό θέμα τών συνεντεύξεων ήταν η παρουσίαση τής ενδοχώρας τής Ναυπάκτου. Μίλησαν ο Σεβασμιώτατος, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου, Κληρικοί τής Μητροπόλεως, άνθρωποι τών γραμμάτων καί εκπρόσωποι φορέων μέ ιστορικά, πολιτιστικά, λαογραφικά καί οικολογικά ενδιαφέροντα κ.ά. Η εκπομπή μέ αφιερώματα από διάφορα μέρη τής Πατρίδας μας αναμεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, ώρα 5-6 τό απόγευμα. Τό συγκεκριμένο αφιέρωμα γιά τήν Ναύπακτο δέν έχει ορισθή πότε ακριβώς θά μεταδοθή, αλλά υπολογίζεται αυτό νά γίνη μέσα στόν Απρίλιο.

Εκπομπή τού Σεβασμιωτάτου στόν Ρ/Σ τής Εκκλησίας

Συνεχίζονται κάθε Τετάρτη στίς 10.00 μ.μ. οι εκπομπές τού Σεβασμιωτάτου κ. Ιεροθέου από τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τής Εκκλησίας τής Ελλάδος μέ θέμα «Οι Πατέρες τής Εκκλησίας καί ο άνθρωπος». Μερικά από τά θέματα πού έχει ήδη αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος είναι: «Ορισμός τών Πατέρων», «Τό έργο τών αγίων Πατέρων», «Η ερμηνεία τών Πατέρων», «Οι Πατέρες γιά τούς Πατέρες», «Τί είναι ο άνθρωπος», «Η ψυχοσωματική ύπαρξη τού ανθρώπου», «Η δημιουργία τού ανθρώπου κατά τόν άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο», «Η συνδημιουργία ψυχής καί σώματος», «Τό "κατ' εικόνα" καί τό "καθ' ομοίωση" τού ανθρώπου», «Η ψυχή εξ άκρας συλλήψεως», «Η ζωή τού ανθρώπου στόν Παράδεισο», «Η πτώση τού ανθρώπου», «Η κατάσταση τών Πρωτοπλάστων πρό καί μετά τήν πτώση», «Η σωτηρία μέσα στόν γάμο», «Η νοερά προσευχή στήν Παλαιά Διαθήκη», «Ο προφήτης Μωϋσής», «Η Παναγία στά Άγια τών Αγίων», «Ο Τίμιος Πρόδρομος», «Τό μυστήριο τής ενανθρωπήσεως τού Λόγου τού Θεού», «Η κατήχηση καί βάπτιση», «Μυστήρια καί άσκηση». Οι εκπομπές θά συνεχισθούν μέχρι τό καλοκαίρι.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2151