Ο Οικουμενικός Πατριάρχης γιά τήν σφαγή στό Δίστομο

Τώ Εντιμοτάτω κυρίω Ιωάννη Πατσαντάρα, Δημάρχω Διστόμου, Αράχωβας καί Αντίκυρας, τέκνω τής ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητώ, χάριν καί ειρήνην παρά Θεού.

Αδυνατούντες νά παραστώμεν προσωπικώς εις τήν τέλεσιν τού ιερού μνημοσύνου υπέρ τών συντοπιτών σας, θυμάτων τής Ναζιστικής παραφροσύνης, αποστέλλομεν εις υμάς τήν παρούσαν επιστολήν εις ένδειξιν συμμετοχής, ημών τε καί τής Μητρός Εκκλησίας, αφ' ενός μέν εις τό πένθος σας διά τό αποτρόπαιον γεγονός τής σφαγής τών κατοίκων καί καταστροφής τού χωρίου, αφ' ετέρου δέ εις τήν έκφρασιν τών φιλειρηνικών σας αισθημάτων.

Λυπούμεθα βαθέως, διότι τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης απεγοήτευσε διά τής αποφάσεώς του τάς προσδοκίας σας, ως καί τού πεπολιτισμένου κόσμου εν γένει, κωλυσιεργούν εις τήν αναγνώρισιν τού δικαίου τών θυμάτων καί μεταφέρον τήν διαπραγμάτευσιν τής υποθέσεως καί τήν συναφή διεκδίκηση τών αποζημιώσεων εις κρατικόν επίπεδον.

Ο σεβασμός τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δέ τού δικαιώματος τής ζωής, συνδεόμενος αμέσως πρός τήν πνευματικήν καλλιέργειαν καί ευαισθησίαν, είναι ουσιαστική προϋπόθεσις οιασδήποτε πολιτιστικής αναπτύξεως, άλλως η θρυλουμένη τεχνολογική πρόοδος εκτροχιάζεται εις βάσανον αντί εξυπηρετήσεως διά τήν ανθρωπότητα, διότι, όπως ήδη ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων παρετήρησε, «πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία, ου σοφία φαίνεται».

Ως άνθρωποι, βεβαίως, πάντες σφάλλομεν. Η αναγνώρισις όμως τών σφαλμάτων καί η κατά τό μέτρον τού δυνατού επανόρθωσίς των συνιστά υποχρέωσιν παντός αξίου τού ονόματος τού ανθρώπου. Πολλώ δέ μάλλον, όταν εις περιόδους εντάσεων καί αντιπαραθέσεων προκαλώνται ου μόνον υλικαί φθοραί, αλλά καί απώλεια τής ζωής συνανθρώπων μας, πρέπει, έστω καί εκ τών υστέρων, νά επιδεικνύηται εμπράκτως η μεταμέλεια τών αδικησάντων, ώστε νά διευκολύνηται η συμφιλίωσις καί η προαγωγή τού κλίματος συναδελφώσεως μεταξύ ατόμων καί κοινωνικών ομάδων.

Ο Ελληνικός λαός υπήρξεν ανέκαθεν φιλειρηνικός, χωρίς βεβαίως τούτο νά σημαίνη ότι επέδειξε καί ηττοπάθειαν ή διάθεσιν νά απεμπολήση τό δικαίωμά του νά ζή ελευθέρως, ρυθμίζων τά τού οίκου του αφ' εαυτού καί συνεργαζόμενος μετά παντός προσώπου ή έθνους ανταποκρινομένου εις τάς καλής θελήσεως ενεργείας του, διό καί ευχόμεθα καί προσευχόμεθα, τό Δίστομον νά αποτελέση αφετηρίαν πρωτοβουλιών ειρήνης καί συνεργασίας μεταξύ τών λαών.

Η δέ χάρις, τό άπειρον έλεος καί η δικαιοσύνη τού Κυρίου καί Θεού ημών είησαν μετά πάντων υμών'.

Διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

  • Προβολές: 1234

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance