Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Απόστολος Κοδράτος ο εν Μαγνησία, 21 Σεπτεμβρίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Απόστολος Κοδράτος ο εν Μαγνησία 21 ΣεπτεμβρίουΟ Απόστολος Κοδράτος περιγράφεται στά Συναξάρια ως μέγας απολογητής τού Χριστιανισμού, ζηλωτής, σοφός καί ρήτορας μέ άριστη διαλεκτική ικανότητα. Ως Επίσκοπος Αθηνών -μιάς πόλεως στήν οποία ανθούσαν ακόμη οι διάφορες φιλοσοφικές Σχολές καί γι’ αυτό ήταν απαραίτητη η παρουσία Επισκόπου μέ τά παραπάνω προσόντα- ήλεξγε τήν αθεότητα τών ειδωλολατρών φιλοσόφων καί οδήγησε πολλούς καλοπροαιρέτους στήν αλήθεια. Εκείνοι, επειδή αδυνατούσαν νά τόν αντιμετωπίσουν τόν συκοφάντησαν καί τόν απεμάκρυναν από τό ποίμνιό του, χωρίς όμως νά μπορέσουν νά κάμψουν τό αγωνιστικό του φρόνημα. Τόν εξόρισαν στήν Μαγνησία τής Μικράς Ασίας, αλλά καί εκεί κατάφερε μέ τήν Χάρη τού Θεού καί τόν ένθεο ζήλο του νά οδηγήση πλήθη ανθρώπων στήν οδό τής σωτηρίας. Έγραψε δέ καί απολογία γιά τήν ορθή πίστη καί τήν απέστειλε στόν αυτοκράτορα τής Ρώμης Αδριανό, μέ αποτέλεσμα νά συλληφθή, νά βασανισθή καί νά σφραγίση τήν ομολογία του γιά τόν Χριστό μέ τό αίμα τού μαρτυρίου του.

Ο ιερός Υμνογράφος τόν αποκαλεί φωστήρα απλανή, ο οποίος ηύγασε δόγματα ζωής. «Σοφίας ταίς ακτίσι φαιδρύνας σου τόν βίον, είλκυσας τού Πνεύματος μάκαρ τήν πυρίπνοον χάριν, καί ηύγασας δόγματα ζωής, Κοδράτε ως Απόστολος Χριστού διά τούτο ως φωστήρά σε απλανή, γεραίροντες εκβοώμεν δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα» (Απολυτίκιο).

Στήν συνέχεια θά τονισθούν τά ακόλουθα:

Πρώτον. «Ηύγασας δόγματα ζωής».

Οι ιεροί υμνογράφοι τής Εκκλησίας, ως αυθεντικοί θεολόγοι, κατάφεραν νά μεταφέρουν, μέ συνοπτικό τρόπο, μέσα στά υμνολογικά κείμενα όλη τήν θεολογία τής Εκκλησίας. Γι’ αυτό κι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως έλεγε χαρακτηριστικά μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, «τίς αλήθειες τής πίστεώς μας τίς ψάλλουμε, τίς τραγουδάμε».

Οι όσιοι καί θεοφόροι Πατέρες τής Εκκλησίας, ως θεόπτες καί θεοδίδακτοι θεολόγοι, αλλά καί ως γνήσιοι ποιμένες τού λαού τού Θεού, διετύπωσαν καί επεκύρωσαν σέ Τοπικές καί Οικουμενικές Συνόδους τίς αλήθειες τής Ορθοδόξου πίστεως, επειδή κατά καιρούς αυτές αλλοιώθηκαν από τούς αιρετικούς. Καί τό έκαναν αυτό γιά νά προφυλάξουν τά μέλη τού Σώματος τού Χριστού από τίς λοιμώδεις νόσους τών αιρέσεων, οι οποίες οδηγούν στήν ασθένεια καί τόν αιώνιο θάνατο. Οι αιρέσεις νοθεύουν καί αλλοιώνουν τήν πίστη, η οποία δέν είναι ιδεολογία, αλλά τρόπος ζωής. Καί όπως είναι γνωστόν, όταν αλλοιώνεται η πίστη, τότε χάνεται η μέθοδος θεραπείας τού ανθρώπου από τά πάθη καί διακυβεύεται η σωτηρία του. Γι’ αυτό καί ο ιερός υμνογράφος αποκαλεί τίς αλήθειες τής πίστεως «δόγματα ζωής», επειδή η βίωσή τους οδηγεί στήν κοινωνία μέ τόν Θεό, ο Οποίος είναι η πηγή τής ζωής. Επομένως, ο τρόπος ζωής τών αγίων, αλλά καί όλων εκείνων τών μελών τής Εκκλησίας πού επιθυμούν καί αγωνίζονται νά επιτύχουν τόν προσωπικό τους αγιασμό, συνδέεται άμεσα μέ τά δόγματα, τά οποία ονομάζονται καί όροι, επειδή αποτελούν τά όρια μεταξύ αληθείας καί πλάνης.

Η αίρεση είναι ασθένεια τού λογιστικού μέρους τής ψυχής, τό οποίο καταλαμβάνεται καί υποδουλώνεται από τό πονηρό πνεύμα καί επομένως η ασθένεια αυτή θεραπεύεται κυρίως μέ τήν προσευχή. Οι άγιοι, επειδή καταυγάζονται από τό Άγιον Πνεύμα, έχουν τό χάρισμα τής διακρίσεως τών πνευμάτων καί γι’ αυτό μπορούν νά διακρίνουν τό θεϊκό από τό δαιμονικό, τό αληθινό από τό κίβδηλο, τήν αλήθεια από τήν πλάνη, καί μέ αυτόν τόν τρόπο προφυλάσσουν τούς πιστούς από τίς αιρέσεις.

Τά δόγματα δέν δεσμεύουν τήν ανθρώπινη ελευθερία, αλλά αντίθετα τήν διασφαλίζουν, επειδή βοηθούν τόν άνθρωπο νά ελευθερωθή από τά δεσμά τών παθών καί τήν τυραννία τού διαβόλου. Άλλωστε, αυτή είναι στήν πραγματικότητα η αληθινή ελευθερία. Εκείνος ο οποίος μέ τήν Χάρη τού Θεού καί τόν προσωπικό του αγώνα καθάρισε τήν καρδιά του καί κυριάρχησε στά πάθη του, αυτός είναι αληθινά ελεύθερος. Βέβαια, ο διάβολος δέν θά παύση νά τόν πολεμά μέχρι τό τέλος τού επιγείου βίου του, είναι όμως αδύνατον νά τόν κάνη υποχείριό του, επειδή μέσα στήν καθαρή από τά πάθη καρδιά του «κατοικεί καί ενεργεί η άκτιστη Χάρη τού Αγίου Πνεύματος. Καί γι’ αυτό στήν περίπτωση αυτή ο διάβολος, όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο άγιος Διάδοχος Φωτικής, «δέν μπορεί νά εισέλθη μέσα στήν καρδιά, αλλά ενεργεί εξωτερικά στό περικάρδιο».

Επομένως, τά ορθόδοξα δόγματα είναι πνευματική τροφή, αλλά καί τρόπος ζωής, ο οποίος οδηγεί στήν απόκτηση τής εσωτερικής ελευθερίας καί τής αυθεντικής αγάπης.

Δεύτερον. «Διά τούτο ως φωστήρα σε απλανή».

Όσοι έχουν τήν ευθύνη νά οδηγήσουν καί νά κατευθύνουν στόν προορισμό του πλοίο ή αεροπλάνο, αυτοί γνωρίζουν ότι γιά νά τό κάνουν μέ ασφάλεια πρέπει οπωσδήποτε νά διαθέτουν, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό όργανο πού ονομάζεται πυξίδα. Επίσης, όσοι ασχολούνται μέ τόν αθλητισμό γνωρίζουν καί αυτοί ότι χωρίς προπονητή δέν μπορεί νά γίνη κανείς σωστός αθλητής, όπως επίσης χωρίς τήν παρουσία διαιτητή είναι αδύνατο νά διεξαχθή αθλητικός αγώνας. Τό ίδιο θά λέγαμε ότι συμβαίνει κατ’ αναλογία καί στήν πνευματική ζωή. Δηλαδή, δέν μπορεί κάποιος νά πορευθή τήν «οδό τών εντολών τού Θεού» καί νά φθάση μέ ασφάλεια στόν προορισμό του, χωρίς τόν κίνδυνο νά ξεστρατίση καί νά πλανηθή, εάν δέν καθοδηγήται από πνευματική πυξίδα, ήτοι από έμπειρο πνευματικό οδηγό, από απλανή «φωστήρα». Καί τέτοιοι απλανείς φωστήρες καί οδηγοί τής πνευματικής ζωής είναι οι άγιοι, καθώς επίσης καί εκείνοι οι πνευματικοί πατέρες οι οποίοι αγωνίζονται νά επιτύχουν τόν προσωπικό τους αγιασμό, καί ταυτόχρονα εμπνέονται από τήν αγιασμένη ζωή τών αγίων Πατέρων τής Εκκλησίας καί από τήν θεόπνευστη διδασκαλία τους. Αυτοί μπορούν νά καθοδηγούν απλανώς τούς πιστούς στήν οδό τής αρετής καί τής τελειότητος, επειδή έχουν τήν δυνατότητα νά εισέρχονται στό βάθος τών ανθρωπίνων προβλημάτων καί νά αντιλαμβάνονται τά βαθύτερα αίτιά τους.

Η διανοητική ενασχόληση μέ τά «δόγματα ζωής» δέν ωφελεί τόν άνθρωπο, επειδή δέν μπορεί νά τόν αλλοιώση εσωτερικά. Αυτό πού τόν ωφελεί καί τόν σώζει είναι η μεταβολή τών δογμάτων σέ πνευματική βρώση καί πόση, δηλαδή σέ καθημερινό τρόπο ζωής. Καί αυτό πραγματοποιείται μέσα στήν Εκκλησία μέ τήν Χάρη τού Θεού καί τόν προσωπικό αγώνα τού καθενός καί υπό τήν καθοδήγηση «απλανούς φωστήρος».

Ετικέτες: ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

  • Προβολές: 1661

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance