Η πρόταση τού Αρχιεπισκόπου γιά τήν κρίση

Γιά τήν «Εφημερίδα τών Συντακτών», κ. Μανιμανάκης

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως νηφάλιος εκκλησιαστικός ηγέτης αναζητά λύσεις στίς κρίσιμες αυτές ημέρες πού περνάει η Πατρίδα μας πού θά βοηθήσουν τούς ανθρώπους νά αντιμετωπίσουν τίς δύσκολες καταστάσεις. Γνωρίζει άριστα τό θέμα τής εκκλησιαστικής περιουσίας, τό έχει αναπτύξει σέ εισηγήσεις του στήν Ιεραρχία καί τό έχει καταγράψει σέ βιβλίο, πού πρόσφατα κυκλοφόρησε.

Ήδη στήν Ιεραρχία τού Οκτωβρίου 2009 είχε προτείνει νά υπάρξη συνεργασία Εκκλησίας καί Πολιτείας μέ ειλικρίνεια, τιμιότητα καί διαφάνεια γιά τήν αξιοποίηση τής ελάχιστης περιουσίας πού τής απέμεινε, η οποία «αδρανεί ή βρίσκεται σέ αιχμαλωσία», όχι μέ δική της ευθύνη, δηλαδή είναι δεσμευμένη, παρά τίς πολλές αποφάσεις τών Ελληνικών Δικαστηρίων πού τήν δικαίωσαν. Γιά τόν σκοπό αυτόν προτείνει νά συσταθή Ταμείο Εκκλησιαστικής Προνοίας γιά τήν δημιουργία δικτύου προνοιακών έργων μέ σύγχρονες προδιαγραφές γιά τήν διακονία στούς ανθρώπους.

Μερικοί θέλουν νά ξεχνούν, αλλά είναι καταγεγραμμένο καί μεμαρτυρημένο, ότι πολλά Πνευματικά Ιδρύματα τής Αθήνας, αλλά καί άλλων πόλεων, ανοικοδομήθηκαν σέ ακίνητα πού προσέφερε η Εκκλησία. Επίσης σέ εθνικές καί κοινωνικές κρίσεις η Εκκλησία έδωσε όχι μόνον τήν περιουσία της, αλλά καί εκκλησιαστικά, λατρευτικά αντικείμενα, υπήρξε δηλαδή, εκτός τών άλλων, καί «οικονομικός αιμοδότης τού Έθνους». Έχει δημοσιευθή ότι σήμερα κατέχει τό 4% τής αρχικής περιουσίας της καί από αυτό τό μεγαλύτερο ποσοστό είναι δεσμευμένο από τό Κράτος. Τελικά είναι ένας μύθος τά σχετικά μέ τήν «αμύθητη περιουσία» τής Εκκλησίας.

Προφανώς συνέχεια αυτής τής προτάσεως, η οποία δέν αξιοποιήθηκε από τό Κράτος, είναι «νά αρθούν όλα τά εμπόδια, ώστε αυτή η λίγη περιουσία πού απέμεινε στήν Εκκλησία, νά τής επιτραπή νά τήν αξιοποιήση πρός όφελος τού λαού μας». Προτείνει, λοιπόν, νά παραχωρηθή η χρήση σέ ακτήμονες καί σέ όσους διαβιούν μέ δύσκολες συνθήκες στήν Αθήνα καί τά μεγάλα αστικά κέντρα καί θέλουν νά επιστρέψουν στήν Επαρχία γιά νά εργασθούν στούς καλλιεργήσιμους αγρούς, ώστε νά συμβάλουν «στήν διατροφική επάρκεια τής χώρας», «στήν ανάπτυξη συγχρόνων εξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας καί βοσκής», δηλαδή στήν πρωτογενή παραγωγή, πέρα από τήν αντιμετώπιση τής ανεργίας.

Βέβαια, η πρόταση αυτή αφορά τήν υπάρχουσα καλλιεργήσιμη γή καί τά βοσκοτόπια. Καί ασφαλώς θά τεθούν όροι καί προϋποθέσεις, θά γίνη συζήτηση μέ τιμιότητα, ειλικρίνεια καί διαφάνεια, χωρίς νά επαναληφθούν τά λάθη πού έγιναν στό παρελθόν, όταν η παραχωρηθείσα εκκλησιαστική περιουσία μέ ευθύνη τών τότε κρατικών παραγόντων δέν κατέληξε στούς ακτήμονες.

Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ως Μητροπολίτης Θηβών καί Λεβαδείας, ασχολήθηκε προσωπικά μέ γεωργικές καί κτηνοτροφικές εργασίες καί γνωρίζει τό θέμα καλά. Επίσης, έχει μεγάλη ευαισθησία σέ οικολογικά ζητήματα καί γι' αυτό δέν προτίθεται νά συμμετάσχη σέ παιχνίδια πού «βιάζουν» τό περιβάλλον.

Η πρόταση αυτή είναι ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη καί συγκεκριμένη. Μακάρι νά γίνη αποδεκτή από τούς αρμοδίους παράγοντες καί νά βρούν εργασία πολλοί άνεργοι νέοι άνθρωποι πού επιδιώκουν νά ασχοληθούν μέ τήν γεωργία καί τήν κτηνοτροφία, μέ αποτέλεσμα αυτό νά έχη επιπτώσεις στήν πρωτογενή παραγωγή καί στήν ανάπτυξη τής χώρας μας. Στήν κρίσιμη περίοδο πού βρισκόμαστε δέν πρέπει νά γίνονται στείρες κριτικές, αλλά νά κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θά συζητηθούν, καί τελικά η ευθύνη βαραίνει αυτούς πού τίς απορρίπτουν.

Επίσης, πρέπει νά γίνη αντιληπτό ότι η Εκκλησία, πέρα από τό θεολογικό καί εκκλησιαστικό έργο ασχολείται έντονα μέ τήν φιλανθρωπία καί τήν κοινωνική πρόνοια, αφού οι οργανωμένες Ενορίες γνωρίζουν τούς ανθρώπους πού υποφέρουν ποικιλοτρόπως καί παρεμβαίνουν μέ πολύ διακριτικό τρόπο. Καί δέν τό κάνει τώρα πού υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά τό έκανε πάντοτε, γιατί βλέπει τόν άνθρωπο στήν ολότητά του. Όσοι ζούν μέσα στήν Εκκλησία γνωρίζουν αυτήν τήν δραστηριότητά της, ξέρουν ότι η Εκκλησία καλύπτει, όσο είναι δυνατόν, τά κενά τής κρατικής πρόνοιας, καί μάλιστα τό κάνει μέ συνεργάτες πού προσφέρουν εθελοντικώς καί ανιδιοτελώς τά χαρίσματά τους.–

  • Προβολές: 1427

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance