Γιά τά Ἱδρύματα - Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ὕστερα ἀπο τήν θεία Λειτουργία καί τό μνημόσυνο τό ὁποῖο ἐπιτελέσαμε γιά τούς ἀειμνήστους δωρητές καί εὐεργέτες τῆς Ναυπάκτου και τῆς Ἐπαρχίας μας, συγκεντρωθήκαμε στόν χῶρο αὐτό, γιά νά κάνουμε τόν καθιερωμένο ἀπολογισμό τῶν Ἱδρυμάτων καί νά δώσουμε τίς ὑποτροφίες καί τά βοηθήματα στούς μαθητές καί φοιτητές.

Πρόκειται γιά τά Ἱδρύματα:

  • Γαβριήλ Οἰκονόμου
  • Δημητρίου Ἀσημακοπούλου
  • Ἀνδρέα Κοζώνη
  • Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη Νόβα
  • Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους
  • Γεωργίου Καπουρδέλη – Ἰωάννου Ξύκη
  • Γιάννη Βαρδακουλᾶ
  • Δημητρίου Πλούμη
  • Λεωνίδα Κολοκυθᾶ

Κατ' ἀρχάς πρέπει νά γίνη μιά ἐπεξήγηση ὅτι ὁ δημόσιος ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων, πού ἄρχισε ἀπό τήν Ἀρχιερατεία μου, γίνεται κάθε ἔτος στά μέσα Δεκεμβρίου καί τότε δίναμε ἄλλες χρονιές τίς ὑποτροφίες. Ὅμως ἐφέτος λόγῳ τῆς ἀπεργίας τῶν Πανεπιστημιακῶν καί τῆς μή ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων δέν μπορούσαμε νά δώσουμε ὑποτροφίες χωρίς νά προσκομισθοῦν οἱ βεβαιώσεις ἀπό τίς Σχολές καί γι' αὐτό καθορίσθηκε νά γίνη αὐτή ἡ ἐκδήλωση σήμερα.

Ἔπειτα, παρά τό ὅτι προκηρύχθηκαν οἱ ὑποτροφίες γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2013-2014, ἐν τούτοις λόγῳ καί τῆς μή λειτουργίας τῶν Ἀνωτάτων Ἱδρυμάτων δέν κατατέθησαν αἰτήσεις καί ἑπομένως δέν χορηγοῦνται ὑποτροφίες γιά τούς πρωτοετεῖς φοιτητές, ἀλλά θά δοθοῦν συνεχιζόμενες ὑποτροφίες, ἐφ' ὅσον ἐκπληρώνονται οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, ἐκτός ἀπό τό Ἵδρυμα Δημητρίου Πλούμη, ἀφοῦ ἡ διαδικασία γιά τίς νέες ὑποτροφίες βρίσκεται σέ ἐξέλιξη.

Θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν διπλό σκοπό τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης.

1. Ἀπολογισμός Ἱδρυμάτων

Πρῶτον θά ἀναφερθοῦν τά σχετικά μέ τόν ἀπολογισμό τῶν Ἱδρυμάτων. Προχθές στήν Ἱερά Μητρόπολη ἔγιναν συνεδριάσεις τῶν μελῶν τῶν Δ.Σ. καί ἐγκρίναμε τούς ἀπολογισμούς, τούς ὁποίους θά ἀποστείλουμε στήν Διεύθυνση Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος πρός ἔγκριση.

Εἶναι γνωστόν ὅτι δέν λειτουργοῦμε αὐθαίρετα, ἀλλά ὑπαγόμαστε στόν Νόμο περί Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων καί ἐλεγχόμαστε ἀπό τήν Διεύθυνση Κληροδοτημάτων τῆς Περιφερείας. Μέχρι τώρα γιά τήν λειτουργία τῶν Κληροδοτημάτων ἴσχυε ὁ νόμος 2039/1939 καί ἤδη ἔχει ψηφισθῆ νέος νόμος, ὁ 4182/2013, ὁ ὁποῖος τελεῖ σήμερα ἐν ἰσχύι καί προσπαθοῦμε νά ἐνημερωθοῦμε γιά τά νέα δεδομένα, ὥστε νά εἴμαστε κατά πάντα νόμιμοι.

Ἡ διοίκηση καί διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων εἶναι κοπιώδης καί γίνεται ἀπό ὅλους ἐμᾶς σέ ἐθελοντική βάση, διότι κανείς μας δέν βαρύνει οἰκονομικά τόν προϋπολογισμό τους. Ἔπειτα, οἱ δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες δημιουργοῦν δυσκολίες καί στά Ἱδρύματα, διότι ἀφ' ἑνός μέν οἱ ἐκμισθωτές ζητοῦν διαρκῶς μείωση τῶν μισθωμάτων, ἀφ' ἑτέρου δέ δέν καταβάλλουν ἐγκαίρως γιά πολλούς μῆνες τά μισθώματα, μέ ἀποτέλεσμα νά εἴμαστε σέ μιά διαρκῆ ἑτοιμότητα καί νά ἀσκοῦμε πιέσεις γιά τήν καταβολή τους. Ἀκόμη εἶναι γνωστόν ὅτι ὅ,τι γίνεται στήν ἀγορά ἔχει συνέπειες καί στά ἀκίνητά μας, δηλαδή ὅταν ἀποχωροῦν οἱ ἐκμισθωτές, συνήθως παραμένουν γιά ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα κενά, μέ ἀποτέλεσμα νά μειώνωνται τά ἔσοδα τῶν Ἱδρυμάτων.

Ὅλα αὐτά προσπαθοῦμε νά τά ἀντιμετωπίσουμε χρησιμοποιώντας πολλούς τρόπους, ἀκόμη δέ καί μέ τήν συμβολή τῶν δικηγόρων καί τήν χρησιμοποίηση τῶν ἔνδικων μέσων.

Ἐπειδή τόν τελευταῖο καιρό ἔγινε θόρυβος γιά τό Ἵδρυμα Γεωργίου Καπουρδέλη - Ἰωάννη Ξύκη, ὀφείλω νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τό θέμα αὐτό.
Τό οἰκόπεδο τοῦ Ἱδρύματος πού ἀποτελεῖται ἀπό 28 στρέμματα ἔχει δοθῆ ἀπό τόν βασικό δωρητή Γεώργιο Καπουρδέλη καί τό Ἵδρυμα ἔφερε τό ὄνομά του, ἀργότερα δέ προσετέθη καί τό ὄνομα τοῦ Ἰωάννη Ξύκη. Τά 10 στρέμματα παραχωρήθηκαν γιά τήν ἀνοικοδόμηση Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων καί ἤδη ἔχει ἀνεγερθῆ τό κτήριό της μέ ὅλες τίς προδιαγραφές γιά τέτοιες περιπτώσεις μέ τήν βοήθεια δύο δωρητῶν, τοῦ Ἰωάννου Ξύκη καί τοῦ Δημητρίου Γαλάνη.

Ὁ Ἰωάννης Ξύκης μέχρι τώρα ἔδωσε τό ποσόν 781.632,16 εὐρώ καί ὁ Δημήτριος Γαλάνης παρεχώρησε τήν οἰκία του, γιά ἵδρυση οἴκου εὐγηρίας, ἡ ὁποία ὕστερα ἀπό δικές μας ἐνέργειες καί ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἐδόθη στό Ἵδρυμά μας, ἐκποιήθηκε μέ τό ποσόν 758.880,00 εὐρώ, καθώς καί ἄλλα μετρητά, τά ὁποῖα συνολικά δαπανήθηκαν γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ κτηρίου, πού τελικά ὅλα μαζί ἀνέρχονται στό ποσόν τῶν 956.025,07 εὐρώ.

Τό κτήριο μέ ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν ἀνεγέρθηκε μέ αὐτεπιστασία, πού σημαίνει ὅτι ἔπρεπε νά τό ἀνεγείρη ὁ Ἰ. Ξύκης καί νά τό παραδώση στό Ἵδρυμα. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ δωρητής βρισκόταν στήν Ἀμερική ἀνέλαβε τό Ἵδρυμα ἐξουσιοδοτικῶς νά προβαίνη στίς ἀναγκαῖες ἐνέργειες γιά τήν ἀνέγερσή του. Μηχανικός ἦταν ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Κολοβός.

Ὅταν ὁ κ. Ξύκης δήλωσε τό 2007 ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά συνεχίση τήν δωρεά, ἐλέγχθηκε ἡ διαχείριση ἀπό Λογιστικό Γραφεῖο καί ἀπεστάλη στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά ἔλεγχο. Δέν ὑπῆρχε καμμία διάθεση ἀπό κανέναν γιά νά ἀποκρύψη κάτι.

Δυστυχῶς, ἔγιναν καταγγελίες ἀπό τόν κ. Ξύκη στόν Εἰσαγγελέα Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος, στήν ΔΟΥ Μεσολογγίου, στό ΙΚΑ Ναυπάκτου, καθώς ἐπίσης δημοσιεύθηκαν διάφορα συκοφαντικά κείμενα ἐναντίον ἐμοῦ ὡς προέδρου. Ἤμασταν ὑποχρεωμένοι ἀπό τόν νόμο, ἀλλά καί ἀπό τήν συνείδησή μας νά δώσουμε ὅλα τά στοιχεῖα προκειμένου νά γίνη ἔλεγχος καί νά φανῆ ἡ καλή διαχείριση τῶν δωρεῶν. Τό ΙΚΑ Ναυπάκτου ὁλοκλήρωσε τόν ἔλεγχο, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ὅτι εἶχαν ἀποδοθῆ τά ἀπαραίτητα ἔνσημα. Στήν ΔΟΥ Μεσολογγίου ἐδόθησαν ὅλα τά τιμολόγια πρός ἔλεγχο. Καί στούς ἐντεταλμένους τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἐδόθησαν ὅλα τά διαχειριστικά στοιχεῖα. Ἀναμένουμε τά πορίσματα τῶν ἐλέγχων.

Θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι, τό κατά δύναμιν, ἔγιναν ὅλα σύμφωνα μέ τούς νόμους, δέν ὑπῆρξε καμμία ἐκ μέρους μας παράλειψη καί ὅλα τά πορίσματα τῶν ἐλέγχων θά δημοσιευθοῦν.

Ἐπειδή μέ συκοφάντησαν δημοσίως καί γραπτῶς μέσα ἀπό ἐφημερίδες καί ἠλεκτρονικά μέσα ὅτι δῆθεν καταχράστηκα τό σύνολο ἤ ποσά τῆς δωρεᾶς, γι' αὐτό ἤδη ἔχω ὑποβάλει τέσσερεις μηνύσεις γιά συκοφαντική δυσφήμηση. Δέν ἔχω τίποτε νά κρύψω, ἄλλωστε οὔτε διαθέτω τραπεζικούς λογαριασμούς οὔτε ἀκίνητη καί κινητή περιουσία.

Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο μέ λυπεῖ ἰδιαιτέρως εἶναι ὅτι ὁ δημοσιογραφικός καί παραδημοσιογραφικός αὐτός θόρυβος δέν ἔπληξε ἁπλῶς ἐμένα, ἀλλά ἔπληξε κυρίως τό Ἵδρυμα καί τήν πόλη μας. Διότι ὅταν οἱ συκοφάντες μου, μεταξύ τῶν ἄλλων, προέτρεπαν νά μήν δίδωνται χρήματα στό Ἵδρυμα γιά «νά μή πέσουν (οἱ δωρητές) θύματα», τότε βλάπτουν καίρια τήν ἴδια τήν πόλη, τήν παράδοση πού ἔχει αὐτή ὡς πόλη τῶν εὐεργετῶν καί τῶν δωρητῶν καί τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη νά ἐξυπηρετηθοῦν ἀπό τό Ἵδρυμα. Διότι τό Ἵδρυμα χρειαζόταν ἕνα μικρό ἀκόμη ποσό γιά νά ὁλοκληρωθῆ καί νά λειτουργήση. Ἑπομένως, τό ὅτι δέν εἶναι ἕτοιμο νά λειτουργήση εὐθύνονται ὅλοι αὐτοί οἱ συκοφάντες καί θά ἀποδώσουν λόγο ὄχι μόνον στόν Θεό, ἀλλά καί στήν ἴδια τήν κοινωνία.

2. Ὑποτροφίες καί βοηθήματα

Students-awards-2014Δεύτερον. Θά ἀνακοινωθοῦν τά ὀνόματα τῶν μαθητῶν καί φοιτητῶν οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν γιά φέτος ὑποτροφίες καί βοηθήματα.
(Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνακοίνωσε τά ὀνόματα τῶν ὑποτρόφων)

*

Τελειώνοντας θέλω νά κάνω μιά δημόσια ἐξομολόγηση. Ἐκλέχθηκα ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο ὡς Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου πρίν 19 χρόνια. Ἀγάπησα τόν τόπο καί θά μείνω ἐδῶ μέχρι τόν θάνατό μου. Τό λέγω αὐτό, γιατί διακινήθηκαν ὅλο αὐτό τό διάστημα πολλές πληροφορίες ὅτι δῆθεν ἐπιθυμῶ νά μετατεθῶ σέ ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη, πράγμα τό ὁποῖο εἶναι ψευδές. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μοῦ ἔγιναν πολύ σαγηνευτικές προτάσεις νά μετατεθῶ σέ μεγάλες Μητροπόλεις καί ἀρνήθηκα.

Ἀγάπησα ὄχι μόνον τόν τόπο, ἀλλά καί τούς Χριστιανούς. Δέν ἀγάπησα ὅμως οὔτε ἀνέχθηκα τήν διαφθορά, τήν διασπάθηση τοῦ δημοσίου καί ἐκκλησιαστικοῦ χρήματος καί δέν κάλυψα ἐκείνους πού ἤθελαν νά παρανομοῦν καί γι' αὐτό δέχθηκα πολλές ἐπιθέσεις. Μπορῶ μετά βεβαιότητος νά πῶ ὅτι εἶμαι ἀπό ἐκείνους, τούς λίγους ἴσως, οἱ ὁποῖοι δέν εὐθύνονται πού ἡ χώρα μας ὁδηγήθηκε σέ αὐτήν τήν οἰκονομική κρίση. Ἀντίθετα, ἄλλοι οἱ ὁποῖοι προέβαιναν σέ διάφορες μή νόμιμες ἐνέργειες δυστυχῶς βρίσκονται στήν ἐπικαιρότητα.

Τό ἔργο μου ἦταν καθαρά ἐκκλησιαστικό, ἐπειδή ὅμως οἱ δωρητές ἔθεταν στίς διαθῆκες τους ὅρο ὅτι ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης πρέπει νά εἶναι Πρόεδρος τῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων, ἀνέλαβα καί αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο εἶναι ὄντως δυσχερές, γιατί προσπάθησα νά ἀναδείξω τά Ἱδρύματα, νά τά ὁδηγήσω σέ καλή τροχιά λειτουργίας, πράγμα τό ὁποῖο δημιούργησε κόπο καί δυσκολίες. Ἐλπίζω στούς καλοδιάθετους νά ἐκτιμήσουν αὐτήν τήν προσφορά μου.

Σέ αὐτό τό ἔργο μέ βοήθησαν ὅλα τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων. Νά μνημονεύσω τόν Δήμαρχο κ. Ἰωάννη Μπουλέ, πού εἶναι ἀντιπρόεδρος σέ ὅλα τά Ἱδρύματα καί ἡ παρουσία του εἶναι θετικότατη καί ἀποτελεσματικότατη, ὅπως καί θετικότατη εἶναι ἡ παρουσία ὅλων τῶν μελῶν, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης κ. Ἀνδρέα Μακρυγιάννη, τοῦ Δικηγόρου Παντελῆ Πατούχα τῆς Διευθύντριας τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου κ. Μαρίας Μπόθου, τῆς Διευθύντριας ΕΠΑΛ Ναυπάκτου Σταυρούλας Μητσοπούλου, τοῦ Διευθυντή τῆς Παπαχ/μπείου Βιβλιοθήκης Ἰωάννη Χαλάτση, τοῦ Προέδρου Ἐπαγγελματοβιοτεχνῶν Σωτήρη Τσιλιγιάννη, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Α.Τ. Ναυπάκτου Κωνσταντίνου Κακούση, τοῦ Ἀποστόλου Ζορμπᾶ, τοῦ Ἀθανασίου Νοχοῦ, τοῦ Θωμᾶ Παναγιωτόπουλου, τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Ἀ. Παπαϊωάννου, τοῦ Ἠλία Δημητρόπουλου, τοῦ Π. Λαουρδέκη, τοῦ Γ. Μπερετάνου, τοῦ Κ. Κονίδα, τοῦ Σπυρίδωνος Σταυρόπουλου, τοῦ π. Ἰωάννη Πολύζου, τοῦ Γ. Γραββάνη καί τοῦ Ἀνδρέα Δούρου.

Ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τούς Γραμματεῖς τῶν Ἱδρυμάτων Ἰωάννη Χαλάτση, Ἰωάννα Τσέλιου καί Σταυρούλα Χωραφᾶ καί τούς βοηθούς μου π. Θεμιστοκλῆ Τσιτσιρίκη καί Γεώργιο Λαουρδέκη, Γραμματέα τῆς Μητροπόλεως, καί τόν Νομικό Σύμβουλο Δημήτριο Πελέκη.–

  • Προβολές: 3228