Ὀρθόδοξη Κατήχηση

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση εἶναι ἐκκλησιαστική. Αὐτό σημαίνει πρωτίστως ὅτι δέν αὐτονομεῖται ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό, ἀλλά γίνεται μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί ἐμπνέεται ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα καί τήν παράδοσή της. Δέν καταργεῖται, φυσικά, ἡ προσωπική ἐλευθερία, ἀλλά δέν ἀνεξαρτητοποιεῖται ἀπό τήν καθολική πείρα τῆς Ἐκκλησίας. Πάντοτε ἡ προσωπική πείρα πρέπει νά ἔχη ἀναφορά στήν ἐκκλησιαστική ζωή καί ἡ ἐκκλησιαστική ἐμπειρία βιώνεται στά ὅρια τῆς προσωπικῆς σχέσης. Ἔτσι διασώζεται καί ἡ ἑνότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἀλλά καί ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου. Πάντως, ἡ ἐκκλησιαστική Κατήχηση εἶναι παραδοσιακή, ὅταν δέν ὑποκύπτη στόν πειρασμό τῶν αὐθαιρέτων αὐτοσχεδιασμῶν.

Δεύτερον, ἡ ἐκκλησιαστική ἀγωγή εἶναι εὐχαριστιακή. Τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι τό κέντρο τῶν μυστηρίων καί ὅλης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Εἶναι αὐτό πού συνιστᾶ καί ἐκφράζει τήν Ἐκκλησία. Δέν νοεῖται Ἐκκλησία χωρίς τήν θεία Εὐχαριστία καί θεία Εὐχαριστία χωρίς τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἡ Κατήχηση εἶναι ἔκφραση τοῦ πνεύματος τῆς θείας Εὐχαριστίας, δηλαδή τῆς ἀγάπης, τῆς φιλοθεΐας καί φιλανθρωπίας, τῆς κενώσεως καί τῆς ταπεινώσεως. Ὁ ὀρθόδοξος κατηχούμενος συνδέεται στενώτατα μέ τήν θεία Εὐχαριστία, ἀλλά μετέχει οὐσιαστικά αὐτῆς.

Ἀκόμη ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση εἶναι μαρτυρική. Μέ τόν ὅρο μαρτυρική ἐννοοῦμε κυρίως ὅτι προσφέρει τήν μαρτυρία σέ μιά ἐποχή πού ἀκούγονται ἀπό ποικίλες κατευθύνσεις ἄλλες ἀνθρώπινες μαρτυρίες. Αὐτό σημαίνει ὅτι, ἐνῶ εἶναι ἐκκλησιαστική, συγχρόνως εἶναι καί προσωπική, δηλαδή εἶναι μαρτυρία-βεβαίωση προσωπικῆς ἐμπειρίας. Καί αὐτή ἡ προσωπική ἐμπειρία περνᾶ καί φιλτράρεται μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἄν δέν γίνη αὐτό, τότε ἡ μαρτυρία αὐτή δέν εἶναι προσωπική, ἀλλά ἀτομική.

Καί ἀκόμη ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση εἶναι προσαρμοστική καί διαπροσωπική. Χωρίς νά ἀφίσταται τοῦ περιεχομένου τῆς ἐν Χριστῷ Ἀποκαλύψεως, ἀλλάζει τρόπους καί σχήματα. Καί αὐτό γιατί δέν εἶναι συντηρητική μαρτυρία, ἀλλά παραδοσιακή.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Παρεμβάσεις στήν σύγχρονη Κοινωνία, τόμ. Β΄)

  • Προβολές: 2722