Ἁγιασμοί Σχολείων Ναυπάκτου μέ μηνύματα τοῦ Μητροπολίτη κατά τοῦ ρατσισμοῦ

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου οἱ ἁγιασμοί καί τῶν Σχολείων τῆς ἐπαρχίας μας, ἀπό τούς κατ' Ἐνορίαν Ἐφημερίους καί Ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος τέλεσε σήμερα τέσσερεις ἁγιασμούς σέ ἰσάριθμα σχολικά συγκροτήματα τῆς Ναυπάκτου, εὐλογώντας καί εὐχόμενος τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα κάθε Σχολείου γιά τήν νέα σχολική χρονιά. Ἐκτός ἀπό τίς εὐχές ἔδωσε ἕνα κατάλληλο μήνυμα πρός τούς μαθητές, παρουσιάζοντας μέ συντομία μερικές πλευρές τοῦ ρατσισμοῦ, διαφορετικά σέ κάθε Σχολεῖο. Συγκεκριμένα:

Ἁγιασμός στό Γ΄ Γυμνάσιο Ναυπάκτου.Στό ἑνιαῖο συγκρότημα τοῦ 1ου Γυμνασίου καί τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε κατά τοῦ φυλετικοῦ ρατσισμοῦ, τόν ὁποῖον ὅρισε ὡς τήν ἀνισότητα μεταξύ τῶν διαφόρων ἀνθρωπίνων φυλῶν, τήν διάκρισή τους σέ ἀνώτερες καί κατώτερες φυλές καί κατ' ἐπέκταση ὡς τήν διαίρεση τῶν ἀνθρώπων σέ ἐλεύθερους καί δούλους. Χαρακτηριστικά ἀνέφερε ὅτι στούς δυτικούς θεολόγους κατά τόν Μεσαίωνα γινόταν λόγος γιά τό ἄν οἱ μαῦροι ἔχουν ψυχή ἤ ὄχι. Τόνισε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τήν θεολογία της δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθῆ τέτοιες ἀπόψεις, γι' αὐτό καί ἡ γνήσια καί ὀρθή παιδεία εἶναι τό καλύτερο φάρμακο ἐναντίον τοῦ φυλετικοῦ ρατσισμοῦ. Προέτρεψε τούς μαθητές νά ἀποφύγουν τόν φυλετικό ρατσισμό καί νά καλλιεργοῦν τήν ἰσότητα καί τίς δημοκρατικές ἀρχές, ἐνῶ ἡ ὑπεύθυνη Πολιτεία θά πρέπει νά φροντίζη γιά τήν εὐστάθεια τῆς χώρας.

Στό Ἐπαγγελματικό Λύκειο Ναυπάκτου ὁ Σεβασμιώτατος σχολίασε τήν φράση τοῦ Χίτλερ «πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε τίς γροθιές τῶν νέων καί ὄχι τό μυαλό τους», γιά νά καυτηριάση τίς ναζιστικές πρακτικές καί τήν δημιουργία ἄβουλων κατευθυνόμενων ὄντων. Ὑπογράμμισε δέ ὅτι οἱ νέοι ἔχουν «γροθιές», δηλαδή δύναμη, θέληση γιά δημιουργία, ἀλλά ἔχουν καί μυαλό. «Γροθιές» (θέληση) χωρίς μυαλό εἶναι καταστροφή, ὅπως καί μυαλό χωρίς «γροθιές» (θέληση) εἶναι ἀβουλία. Ἔπειτα τόνισε ὅτι ἡ ἑλληνική καί χριστιανική παιδεία δέν προσβλέπει στήν χρησιμοποίηση ἤ τήν καλλιέργεια μόνον τῆς «γροθιᾶς» ἤ μόνον τοῦ μυαλοῦ, ἀλλά ὁλόκληρου τοῦ νέου, ὁ ὁποῖος ἔχει καί θέληση καί δύναμη γιά τήν πραγματοποίηση τῶν ὁραμάτων του, καί μυαλό γιά νά μαθαίνη, νά σκέφτεται καί νά κρίνη, ἀλλά καί καρδιά μέ αἰσθήματα φιλάνθρωπα καί κοινωνικά. Ἄλλωστε ἡ λέξη «ἐρώτηση» ἔχει τήν ἴδια ρίζα μέ τήν λέξη «ἔρωτας», πού σημαίνει τήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, τήν ἀγάπη καί τήν ὁρμή γιά τήν ὁλοκληρωμένη γνώση.

Στό ἑνιαῖο συγκρότημα τοῦ 2ου Γυμνασίου καί τοῦ 2ου Λυκείου Ναυπάκτου ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν κοινωνικό ρατσισμό πού εἶναι μέν διαφορετικός ἀπό τόν φυλετικό, ἀλλά ἔχει τήν ἴδια νοοτροπία καί χρησιμοποιεῖ τίς ἴδιες μεθόδους. Ὅρισε τόν κοινωνικό ρατσισμό ὡς τήν μεροληπτική στάση πού ἔχουν μερικοί ἄνθρωποι πρός τούς συνανθρώπους τους ἤ διάφορες κοινωνικές ὁμάδες. Ὁ κοινωνικός ρατσισμός χωρίζει, γιά παράδειγμα, τούς ἀνθρώπους σέ ὑγιεῖς καί ἀρρώστους, σέ αὐτόχθονες καί ξένους. Ἀκόμη καί τούς Ἕλληνες διακρίνει σέ δημοκράτες καί μή, σέ Ἕλληνες καί ἀνθέλληνες κλπ. Εἶναι ἐπικίνδυνος ὁ κοινωνικός ρατσισμός πού λειτουργεῖ στήν ἴδια ἐθνότητα, γιατί ὁδηγεῖ σέ κοινωνική ἀπομόνωση καί περιθωριοποίηση ἀνθρώπων καί ὁμάδων ἀνθρώπων. Προέτρεψε δέ τούς μαθητές νά βοηθήσουν τήν κοινωνία μας νά γίνη ἀνοικτή, μέσα στά δημοκρατικά πλαίσια, γιατί ὁ κοινωνικός ρατσισμός δέν ταιριάζει μέ τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς Πατρίδας μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέλος, στό 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν οἰκουμενικότητα τήν ὁποία διδάσκει τό Σχολεῖο, ἀφοῦ διευρύνει τούς ὁρίζοντες τῆς γνώσης καί τῆς σκέψης μας, μᾶς μαθαίνει ὅτι δέν εἴμαστε μόνοι καί ἀπομονωμένοι στήν γῆ καί προσφέρει στούς μαθητές συγχρόνως μέ τίς ἐθνικές καί τίς οἰκουμενικές ἀξίες. Ἔτσι, δημιουργεῖ θλίψη τό ἄκουσμα τῶν πολέμων καί τῶν σφαγῶν στήν Μέση Ἀνατολή καί ἀλλοῦ, χῶρες πού ἔχουν ἱστορικούς δεσμούς μέ τήν Ἑλλάδα. Ἀναφέρθηκε στίς προσωπικές του ἐμπειρίες ἀπό τήν Συρία καί τόν Λίβανο, ὅταν ἐπισκεπτόταν συχνά τίς χῶρες αὐτές γιά νά διδάξη στήν Θεολογική Σχολή καί νά ὁμιλήση σέ Πανεπιστήμια, σέ Μητροπόλεις καί Ἐνορίες, κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ἐπίσης, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, δημιουργεῖ θλίψη τό γεγονός ὅτι οἱ μεγάλοι πού δημιουργοῦν τούς πολέμους, ἀλλά καί αὐτοί πού λένε ὅτι λυποῦνται γιά τά θύματα, συμπεριφέρονται μέ σκληρότητα στά θύματα τῶν πολέμων, ὅταν αὐτά ζητήσουν ἄσυλο καί προστασία. Γενικά τόνισε ὅτι ἡ κοινωνία μας εἶναι σκληρή, γιατί αὐτή δημιουργεῖ τά προβλήματα καί ἔπειτα καταδιώκει τά θύματα, ὠθεῖ π.χ. τούς νέους στά ναρκωτικά καί ἔπειτα τούς κατακρίνει. Ἀναφέρθηκε ἀκόμη στήν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό λεγόμενο ρατσιστικό ζήτημα, ὑπογραμμίζοντας τήν φράση ὅτι ἐμεῖς ἀγαπᾶμε καί ὄχι ἁπλῶς ἀνεχόμαστε τόν διαφορετικό, τόν ξένο, γιατί ἄλλο εἶναι ἡ ἀνοχή καί ἄλλο ἡ ἀγάπη πρός τόν ἄλλον.

Σέ κάθε Σχολεῖο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης συναντήθηκε καί ἀντάλλαξε εὐχές μέ τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Δημάρχου Ναυπακτίας ἀντιδήμαρχο γιά θέματα παιδείας Κ. Καρακώστα, μέ τούς Διευθυντές καί τούς Καθηγητές καί συνεζήτησε μαζί τους γιά θέματα παιδείας.

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 2467