Skip to main content

Δικαστική Ἀπόφαση γιά τά ληξιπρόθεσμα χρέη πρός τό Δημόσιο τῆς πρώην Μονῆς Μεταμορφώσεως

Ἡ πρώην Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σκάλας Ναυπάκτου κατά τό διάστημα 1993-2001, μέ ἀφορμή διάφορες ἐπενδύσεις πού ἔλαβε ἀπό τό Κράτος, ὑπέπεσε σέ φορολογικές παραβάσεις, ὅπως μή λειτουργία τῆς ἐπένδυσης, εἰκονικά τιμολόγια, ἀπαλλαγή καί ἐπιστροφή ΦΠΑ χωρίς νά τό δικαιοῦται κ.π.ἄ.

Οἱ παραβάσεις αὐτές διαπιστώθηκαν ἀπό τά ἁρμόδια ἐλεγκτικά ὄργανα καί τελικῶς τόν Δεκέμβριο τοῦ 2007 καταλογίστηκαν ἀπό τήν ΔΟΥ Ναυπάκτου ποσά πρός ἐπιστροφή μέ πρόστιμα καί προσαυξήσεις, πού μαζί μέ τούς τόκους φθάνουν σήμερα τό 1,5 ἑκατομμύρια εὐρώ περίπου.

Τά χρέη βεβαιώθηκαν τά ἔτη 2008 καί 2012 καί κατεστάθησαν ληξιπρόθεσμα, ἀφοῦ ἡ πρώην Μονή Μεταμορφώσεως δέν προέβη στήν ἐξόφλησή τους.

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι δυστυχῶς ἡ διαχείριση τῶν ἐπενδύσεων ἀπό τήν πρώην Μονή ἔγινε ἐν ἀγνοίᾳ καί ἐν κρυπτῷ σέ σχέση μέ τόν κατά νόμον ὑπεύθυνο γιά τήν νομιμότητα τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης τῆς Μονῆς Μητροπολίτη. Ἀπό τόν Μητροπολίτη ἐζητεῖτο μόνον ἡ ὑπογραφή του στούς Ἀπολογισμούς καί Προϋπολογισμούς τῆς Μονῆς· οὔτε ζητήθηκε ἡ ἔγκρισή του γιά τίς ἐπενδύσεις οὔτε τέθηκαν ὑπ' ὄψιν του τά πραγματικά στοιχεῖα καί ποσά τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς πρώην Μονῆς.

Ὅμως ὁ Μητροπολίτης δέν θέλησε ποτέ νά καλύψη αὐτές τίς παραβάσεις καί νά ἀναλάβη ὁ ἴδιος καί ἡ Ἐκκλησία τήν εὐθύνη γι' αὐτές καί ἀρνήθηκε νά ὑπογράψη τούς πλασματικούς Ἀπολογισμούς καί Προϋπολογισμούς τῆς Μονῆς. Αὐτό ἐπέφερε τήν ὀξεία πολεμική ἐκ μέρους τῆς Μονῆς ἐναντίον του. Ἀλλά ἡ στάση του αὐτή, τήν ὁποία ἐπιβεβαίωσε μέ ἀποφάσεις της καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, δικαιώθηκε ἀπό τήν ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως καί ἀπαλλάχθηκε ἡ τοπική Ἐκκλησία ἀπό τό ὄνειδος τῶν παρανομιῶν καί τῆς φοροδιαφυγῆς, τό ὁποῖο βαρύνει ἀποκλειστικῶς μιά συγκεκριμένη ὁμάδα, στήν ὁποία ἤδη ἄρχισαν νά ἀποδίδωνται καί οἱ ποινικές εὐθύνες.

Μετά τήν βεβαίωση τῶν χρεῶν καί τήν λήξη τῆς προθεσμίας πληρωμῆς τους, ἔγινε προσπάθεια τά χρέη καί ἡ ποινική εὐθύνη νά «φορτωθοῦν» σέ πρόσωπα ἀμέτοχα στήν δημιουργία τους, καί μάλιστα σέ τρεῖς Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, πού διορίσθηκαν ὡς Τριμελής Διοικητική καί Διαχειριστική Ἐπιτροπή δι' ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολίτου κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ἡ θητεία της δέν διήρκησε πάνω ἀπό τρεῖς μῆνες καί ποτέ δέν τῆς παραδόθηκε ἀπό τούς Μοναχούς ἡ διοίκηση τῆς πρώην Μονῆς Μεταμορφώσεως.

Ἀκόμη, ἐνῶ οἱ Μοναχοί ἐγνώριζαν ὅτι θά διωχθῆ γιά τά χρέη καί ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης, στήν ὁποία συγχωνεύθηκε ἡ πρώην Μονή Μεταμορφώσεως, δέν τοῦ παρέδωσαν ποτέ τήν διοίκηση καί διαχείριση τῆς πρώην Μονῆς, προκειμένου νά μεριμνήση γιά τήν ρύθμισή τους. Τοῦ «φόρτωσαν», ὅπως λέει ὁ λαός, τά χρέη, τόν ἄφησαν νά εἶναι ὑπόδικος ἐπί ἐνάμιση ἔτος μέ τήν ἀπειλή τῆς ποινῆς τῆς φυλάκισης, ἀλλά μέχρι καί σήμερα δέν τοῦ παραδίδουν τήν διαχείριση τῆς Μονῆς τους γιά νά μεριμνήση γι' αὐτά.

Τό ἄκρον ἄωτον τῆς ἐμπαθείας τῶν μοναχῶν τῆς πρώην Μονῆς Μεταμορφώσεως ἦταν ὅτι προσπάθησαν νά ἐμπλέξουν ὡς ὑπεύθυνο γιά τά χρέη τους τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου, καταθέτοντας ψευδομήνυση ἐναντίον του ὅτι δῆθεν ἦταν ὑπεύθυνος γιά τήν διοίκηση καί διαχείριση τῆς πρώην Μονῆς καί ζήτησαν μάλιστα ἀπό τόν Εἰσαγγελέα Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος νά διατάξη τήν ἄμεση σύλληψή του!!!

Πλήν ὅμως τελικά ἀποδόθηκε δικαιοσύνη.

Τό Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Μεσολογγίου, πού συνεδρίασε τήν 17 Σεπτεμβρίου 2014, ἀθώωσε πανηγυρικά τόσο τήν Τριμελῆ Ἐπιτροπή ὅσο καί τόν σημερινό Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης Ἀρχιανδρίτη π. Πολύκαρπο Παστρωμᾶ, ἐνῶ κατεδίκασε τόν Ἱερομόναχο Ἱερώνυμο Δελημάρη σέ ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ἐτῶν. Ὁ καταδικασθείς ἄσκησε ἔφεση καί τοῦ χορηγήθηκε ἀναστολή ἐκτέλεσης τῆς ποινῆς.

Βεβαίως ἀναμένεται νά διερευνηθοῦν καί οἱ ποινικές εὐθύνες γιά τούς κυρίους ὑπευθύνους τῆς δημιουργίας τῶν χρεῶν, πού ἀνάγονται στά ἔτη 1993-2001, ἀλλά κατά παράδοξο τρόπο ἡ δημιουργία τους ἀποσιωπήθηκε κατά τίς αἰτήσεις τῶν ποινικῶν διώξεων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 4257