Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἐπιστημονικό παιχνίδι ἤ σοβαρή ὑπόθεση; - Ἀπό τήν ἔρευνα στήν δοξολογία

Ἐπιστημονικό παιχνίδι ἤ σοβαρή ὑπόθεση;

Στίς 2 Μαρτίου 2004 ἐκτοξεύτηκε ἀπό τήν διαστημική βάση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Διαστήματος (ESA) στήν Γαλλική Γουϊάνα τό διαστημόπλοιο Ροζέττα μέ προορισμό τόν κομήτη 67P/Τσουριούμοφ-Γκερασιμένκο. Τό διαστημόπλοιο αὐτό, πού ἀποτελεῖται ἀπό δύο στοιχεῖα, τήν ρομποτική διαστημοσυσκευή Ροζέττα καί τήν συσκευή προσεδάφισης Φίλαι, στίς 12 Νοεμβρίου 2014 ἔφθασε στό προορισμό του. Ἡ συσκευή προσεδάφισης ἐπικάθισε ὁμαλά πάνω στήν ἐπιφάνεια τοῦ κομήτη 67Ρ, μετά ἀπό κάθοδο περίπου ἑπτά ὡρῶν ἀπό τήν ἀποκόλλησή της ἀπό τό κύριο μέρος τοῦ διαστημοπλοίου, γεμίζοντας ἐνθουσιασμό τούς ἀνθρώπους πού τό σχεδίασαν, τό κατασκεύασαν καί τό παρακολουθοῦσαν.

Τό γεγονός χαρακτηρίστηκε ἱστορική στιγμή γιά τήν ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος, γιά τήν ὁποία ὁ Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Διαστήματος ἔχει κάθε λόγο νά εἶναι ὑπερήφανος. Eἶναι ἡ πρώτη φορά πού σκάφος ἀπεσταλμένο ἀπό τήν γῆ προσεδαφίζεται στήν ἐπιφάνεια κομήτη ἤ τίθεται σέ τροχιά γύρω ἀπό κομήτη, ὅπως συμβαίνει τώρα μέ τήν διαστημοσυσκευή Ροζέττα.

Ὅμως, αὐτό τό ἐπιστημονικό παιχνίδι σέ τί ἀποβλέπει; Εἶναι ἆραγε ἕνα παιχνίδι χωρίς κανένα σοβαρό νόημα καί σκοπό ἤ εἶναι μιά πολύ σοβαρή ὑπόθεση πού ἔχει καί νόημα καί σκοπό; Μαθαίνουμε ἀπό ἀνακοινώσεις καί δημοσιεύματα ὅτι ἡ ἀποστολή ἐνδέχεται νά ἀποφέρη σημαντικά δεδομένα γιά τήν προέλευση καί τήν ἱστορία τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Τά ἴχνη, γιά παράδειγμα, τοῦ ἄνθρακα πού βρέθηκαν ἐκεῖ ἐνδέχεται νά ἀποδείξουν τήν θεωρία, ὅτι ἡ ζωή ἦλθε στήν γῆ ἀπό τό διάστημα. Ὅμως, τό «ἐνδέχεται» ὑποδηλώνει ἀβεβαιότητα. Δηλαδή, «ἐνδέχεται» ἡ πολυδάπανη ἀποστολή νά μήν ἀποφέρη τίποτα. Πάντως, γιά τόν πολύ λαό στήν Εὐρώπη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης δέν ὑπάρχει ὁ πρίν ἀπό κάποιες δεκαετίες «ἀνιδιοτελής» ἐνθουσιασμός γιά τήν ἔστω καί μάταιη γνώση. Τώρα ἡ ἀξία τῆς γνώσης ἀξιολογεῖται ἀπό τό τί συνεισφέρει στήν ἐλάφρυνση τῶν δόσεων γιά τήν ἐφορία ἤ στήν ἐξόφληση τῶν δανείων, τά ὁποῖα συνοδεύουν πολλούς ἀπό τόν καιρό τῆς «εὐημερίας».

…Ἄλλωστε, τί νόημα ζωῆς μπορεῖ νά δώσουν τά πετρώματα ἑνός κομήτη;

Ἀπό τήν ἔρευνα στήν δοξολογία

Προφανῶς κανένας Χριστιανός δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐναντίον τῆς γνώσης, τήν στιγμή πού τό νόημα τῆς ζωῆς του μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς ὑπερέχουσας πάντα νοῦν γνώσεως. Διότι δέν ἱκανοποιεῖται ἁπλῶς μέ τό νά γνωρίση τήν ἱστορία τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος καί τό πῶς ἡ ζωή βρέθηκε νά ἀνθίζη πάνω στή γῆ, ἀλλά μέ ὅλο του τό εἶναι ἐπιθυμεῖ ἐναργῶς νά γνωρίση, καί ἀκόμη παρά πέρα, νά ὁμοιωθῆ καί νά ἑνωθῆ μέ Αὐτόν πού «ἀναδιάταξε τό τίποτα» καί ἔφερε ὅ,τι ὑπάρχει ἀπό τήν ἀνυπαρξία (τό μή ὄν) στήν ὕπαρξη.

Στενοχωρεῖται, βέβαια, κανείς ὅταν διαπιστώνη σέ κάποιους τήν ἀγχώδη μελέτη σωματιδίων καί ἀκτινοβολιῶν, πετρωμάτων καί στοιχείων σέ πλανῆτες καί κομῆτες προκειμένου νά ἑρμηνεύση (ἤ νά προφασιστῆ ὅτι ἑρμηνεύει) τόν κόσμο χωρίς τήν ἀνάγκη ἀναφορᾶς σέ Δημιουργό.

Πάντως, ὁ κόσμος εἶναι παράδεισος μόνον ὅταν μέσα στήν πολυπλοκότητα τῆς δομῆς του εἰσέρχεται κανείς ἐρευνητικά μέ ἁπλότητα καρδιᾶς καί μελετᾶ τά φαινόμενα ἐμποτισμένος μέ τήν μνήμη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἔνσαρκου Λόγου.

Τότε ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα, ἐκτός ἀπό τίς χρήσιμες τεχνολογικές ἐφαρμογές της, προσφέρει δοξολογικό ὑλικό γιά τήν ἀνύμνηση τῆς πρόνοιας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2906