Skip to main content

Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Γιά τόν Κωνσταντῖνο Κοτρώνη

Τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Ναυπάκτου, τιμήθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ὁ ἐπί χρόνια Ἱεροψάλτης κ. Κωνσταντῖνος Κοτρώνης. Τόν τιμώμενο προσεφώνησαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π.Ἰωάννης Σπυρόπουλος (Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννη Σπυρόπουλου: Κωνσταντῖνος Κοτρώνης) καί ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος.

Στήν ἀρχή ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς δύο Ἐφημερίους καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τήν πρωτοβουλία τῆς βράβευσης τοῦ Ἱεροψάλτη κ. Κωνσταντίνου Κοτρώνη.  Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα τοῦ τιμωμένου.  

*

Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Γιά τόν Κωνσταντῖνο ΚοτρώνηΤόν κ. Κωνσταντῖνο Κοτρώνη καί τήν οἰκογένειά του τήν γνώρισα ἀπό τότε πού ἦρθα στήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἦταν ἀπό τίς πρῶτες οἰκογένειες πού γνώρισα καί συνδέομαι μαζί της, ὅπως πολλοί γνωρίζετε, καί τήν ἐκτιμῶ γιά τήν προσφορά της πρός τήν τοπική κοινωνία.

Ὁ κ. Κώστας εἶναι ἡ ψυχή τῆς οἰκογενείας του, διότι μέ τό ἐπιχειρηματικό πνεῦμα τό ὁποῖο ἔχει δημιούργησε μιά μεγάλη ἐπιχείρηση, ἡ ὁποία προσφέρει πολλά στόν τόπο μας. Ἑκατό οἰκογένειες τοὐλάχιστον ζοῦν ἀπό τήν ἐπιχείρηση τήν ὁποία ἔχει δημιουργήσει.

Καί βεβαίως, πέρα ἀπό αὐτά, ἦταν γιά πολλά χρόνια καί Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Καί ὅπως εἶπε προηγουμένως ὁ π. Ἰωάννης, πρωΐ-πρωΐ ἐρχόταν καί ἔψαλε τόν ὄρθρο καί στήν συνέχεια τήν θεία Λειτουργία. Τό μυστικό γιά τόν ψάλτη δέν εἶναι τόσο πολύ ἡ βυζαντινή τέχνη. Καί φυσικά πρέπει νά γνωρίζη τήν βυζαντινή τέχνη. Καί εἶναι πολύ σημαντικό τό ὅτι οἱ ψάλτες διασώζουν μιά παράδοση αἰώνων. Διασώζουν καί τήν ὑμνογραφία, δηλαδή ψάλλουν τά ἱερά τροπάρια, ἀλλά διασώζουν καί τήν μουσική, τήν μουσική παράδοση τοῦ Βυζαντίου, τήν λεγόμενη ἐκκλησιαστική μουσική. Πολλές φορές εἶπα ὅτι τό Κράτος, ἄν ἦταν σωστό Κράτος, αὐτούς τούς ψάλτες θά τούς τιμοῦσε ἰδιαιτέρως, γιατί ἄν ἐκλείψουν οἱ ψάλτες, θά χαθῆ μιά ὁλόκληρη παράδοση, μιά βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική, πού ἔχει πάρα πολύ μεγάλη ἀξία καί σπουδαιότητα.

Ἐκεῖνος, πέρα ἀπό τήν γνώση τῆς παραδόσεως καί τῆς βυζαντινῆς μας μουσικῆς, ἔψαλε μέ πολλή εὐλάβεια. Καί αὐτό εἶναι τό σημαντικό γιά τόν Ἱεροψάλτη. Νά ψάλλη μέ εὐλάβεια καί νά ὑμνῆ τόν Θεό μέσα ἀπό τήν καρδιά του. Ἄν ψάλλη καί δέν ἔχει καλές φωνητικές χορδές καί δέν ἔχει, ἔστω καλή γνώση καί παιδεία μουσική, τό ὅτι ψάλλει μέ τήν καρδιά του καί αὐτά τά ὁποῖα λέγει τά πιστεύει, τότε μεταδίδει αὐτήν τήν εὐλάβεια στό ἐκκλησίασμα.

Θέλω νά τόν εὐχαριστήσω καί ἐγώ, καί αὐτόν καί τήν οἰκογένειά του, διότι πέρα ἀπό τήν ἄλλη προσφορά τήν ὁποία ἔχει δώσει στήν Ἐκκλησία, προσέφερε ἕνα τέκνο, μιά κόρη καί ἔγινε Μοναχή, ἀφιερώθηκε στόν Θεό γιά νά ὑμνῆ καί ἐκείνη τόν Θεό καί, φυσικά, αὐτό τό προσέλαβε μέσα ἀπό τήν οἰκογένειά της.

Νά τοῦ εὐχηθῶ στά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του νά μή σταματᾶ νά ψάλλη, ἀκόμη καί στό σπίτι του. Γιατί ἄν δυσκολευόμαστε στήν Ἐκκλησία, ἔχουμε τό σπίτι μας, σύμφωνα μέ τήν προσταγή τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, «εὐθυμεῖ τις· ψαλλέτω» (Ἰακ. ε΄, 13). Ὅταν κανείς εἶναι σέ μιά εὐχάριστη ἤ δυσάρεστη κατάσταση πρέπει νά ψάλλη. Καί πέρα ἀπό τό ψάλσιμο τό ὁποῖο θά κάνη στό σπίτι του καί ἐδῶ φυσικά ὁ Ἱερός Ναός εἶναι ἀνοικτός καί ὅπως εἶπε ὁ π. Ἰωάννης, νά ἔρχεται νά ψάλλη ξεκούραστα, δέν θά ἔχη καί τήν ὑποχρέωση νά εἶναι ἀπό τό πρωΐ καί νά ψάλλη ὅλα τά τροπάρια, ἀλλά ὅ,τι θέλει θά ψάλλη, γιά νά χαίρεται καί ἐκεῖνος, νά χαίρωνται καί οἱ εὐσεβεῖς ἐνορίτες.

Εἶναι σημαντικό αὐτό πού εἶπε ὁ π. Ἰωάννης, ὅτι τό μικρό ἐπιμίσθιο τό ὁποῖο ἐδικαιοῦτο ὡς Ἱεροψάλτης, δέν τό ἔπαιρνε καθόλου, ἀλλά ἔλεγε, αὐτό νά δοθῆ στόν Σύνδεσμο τῆς Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Καί ἐγώ γνωρίζω ὅτι πέρα ἀπό αὐτά κάνει καί ἄλλες ἀγαθοεργίες προσφέρει καί ἀγαπᾶ πάρα πολύ τούς ψάλτες. Γι' αὐτό καί ἡ ἀγάπη του καί ἡ προσφορά του εἶναι καί στόν τομέα αὐτόν μεγάλη, ὥστε νά ἀναδεικνύωνται καί νέοι ψάλτες. Καί ὁ ἀριστερός ψάλτης πού ἀνέλαβε σήμερα, ὁ Γιάννης, ὁ υἱός τοῦ Παντελῆ τοῦ Ἀναστασόπουλου, καί ἐκεῖνος εἶναι προϊόν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν ὁποία ἐπικουρεῖ καί τήν ὁποία βοηθοῦσε ὁ Ἱεροψάλτης μας, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κοτρώνης.

Ἄρα βοηθοῦσε καί βοηθάει στό νά ἀναδειχθοῦν καινούριοι ψάλτες μέσα στήν Ἐκκλησία, γιά νά διασώζεται αὐτή ἡ πατρώα βυζαντινή μουσική καί παράδοση.
Ἐγώ, πέρα ἀπό τά ἄλλα, νά τοῦ εὐχηθῶ καλή ὑγεία στό ὑπόλοιπο διάστημα τῆς ζωῆς του, καί ὅταν ὁ Θεός ἐπιτρέψη νά φύγη ἀπό τόν κόσμο αὐτόν, τότε νά προστεθῆ στόν χορό τῶν ἀγγέλων καί νά ψάλλη αἰωνίως στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

*

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τίς δέουσες εὐχές σέ ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες καί τούς ἑορτάζοντες.

  • Προβολές: 2918