Γεγονότα καὶ Σχόλια: Παραμιλητό παλαιοῦ ὀνείρου - Φρικτό μωσαϊκό

Παραμιλητό παλαιοῦ ὀνείρου

Βουλευτής τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, σέ τηλεοπτική συζήτηση γιά τό ἐπίκαιρο θέμα τοῦ λεγομένου «συμφώνου συμβίωσης», ἔχοντας ἀπέναντί του Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνώστη τῶν νόμων καί τῆς νομικῆς ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρώπης, νόμισε ὅτι μποροῦσε νά ἐφαρμόση ξεπερασμένες μεθόδους προπαγάνδας, ἀλλά χωρίς νά διαθέτη τά ἀνάλογα προσόντα…

Θύμισε, μέ τήν τακτική του, χρόνους παλαιούς, τότε πού ἡ μαχητική ἀθεΐα ἐπιστράτευε τήν μισή ἀλήθεια, τήν ὑπεροψία τῆς ἡμιμάθειας καί τήν κακεντρεχῆ εἰρωνεία, προκειμένου νά ἐξουδετερώση τήν ἀντίθετη ἄποψη, πιό εἰδικά, νά κατακεραυνώση, ὅπως νόμιζε, τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀγρεύση φανατισμένους ὀπαδούς, θυμωμένους γιά τήν κοινωνική ἀδικία, ἀλλά καί ξερριζωμένους ἀπό τήν πίστη τῶν πατέρων τους.

Μιλώντας, λοιπόν, εἰρωνικά (παράλληλα μέ τόν συνομιλητή του) νόμιζε ὅτι θά ἐξουδετερώση, μέ τόν παράλληλο ἀνοίκειο λόγο του, τόν τεκμηριωμένο καί καταιγιστικό λόγο τοῦ Ἱεράρχη. Ἀκουγόταν, λοιπόν, νά λέη σάν πλεϊμπάκ μαγνητοφωνημένο παραμιλητό παλαιοῦ ἀθεϊστικοῦ ὀνείρου, ὅτι ἡ γῆ γυρίζει γύρω ἀπό τόν ἥλιο, ἀλλά δέν γνωρίζει ἄν τό δέχθηκαν αὐτό ἕως σήμερα οἱ ὀρθόδοξοι Ἱερεῖς καί ἄλλα παρόμοια παρωχημένα καί ἀφελῆ.

Πῆρε, βέβαια, τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις ἀπό τόν Ἱεράρχη. Τοῦ θύμισε ὅτι τέτοια θέματα δέν προέκυψαν στόν φωτεινό χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Αὐτά εἶναι συμπτώματα τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Παπισμοῦ.

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια, στόν πολιτικό χῶρο πού στέγαζε τούς μαχητικά ἀθέους ἔγινε ἀντιληπτό, ἀπό τούς συνετούς τοῦ χώρου αὐτοῦ, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν βαρύνεται μέ τίς ἐπιστημονικές καί κοινωνικές ἁμαρτίες τοῦ Βατικανοῦ. Γιά τίς θεολογικές ἀποκλίσεις του δέν μποροῦσαν νά ἀποφανθοῦν, ἄν καί πολλοί ἀπό αὐτούς διαισθάνθηκαν τήν ἐπίδραση τῆς θεολογίας στήν στάση πού κρατοῦμε ἀπέναντι στήν κοινωνική ἀδικία καί τήν ἐξέλιξη τῆς ἐπιστήμης. Κατάλαβαν ὅτι δέν μποροῦν νά μιλοῦν γενικά γιά τόν Χριστιανισμό, οὔτε φυσικά γενικά γιά τήν θρησκεία, ρίχνοντας στόν ἴδιο σάκκο πολιτιστικῶν ἀπορριμάτων Ἰνδουϊσμό, Βουδισμό, Μουσουλμανισμό, Χριστιανισμό κ.λπ.. Ἀρκετοί ἀπό αὐτούς προσέγγισαν τήν Ἐκκλησία καί πέρασαν τό κατώφλι τῆς μυστηριακῆς ζωῆς της.

Δυστυχῶς, στό πρόσωπο τοῦ συγκεκριμένου Βουλευτῆ, λόγω ἐλλιποῦς γνώσης, ἐπιβίωσε τό παρωχημένο παρελθόν τῆς ἀντιεκκλησιαστικῆς προπαγάνδας.

Φρικτό μωσαϊκό

Ὁ Ἀντώνης Λαμπίδης τό 1992, ἔγραφε: «Βυθιζόμαστε ὁλοένα καί περισσότερο στό τέλμα τῆς ἀνυπαρξίας…, μιᾶς ἀδυναμίας στή συνειδητοποίηση τῆς ταυτότητας καί τοῦ προορισμοῦ μας… Ὑπό τό πρόσχημα τοῦ προοδευτισμοῦ καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ διεξάγεται τό λαθρεμπόριο τῶν μεγαλυτέρων παραποιήσεων:

Παραχάραξη, ἀλλοίωση καί ἀποσιώπηση τῆς Ἱστορίας μας, διάλυση τῆς Παιδείας, εὐτελισμός τοῦ σχολείου… χλευασμός κάθε ἀξίας. Αὐτές οἱ νοσηρές καταστάσεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀποτελοῦν τίς ψηφίδες ἑνός φρικτοῦ μωσαϊκοῦ.

Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά συνθέσουμε αὐτές τίς ψηφίδες, ὥστε νά συναισθανθοῦμε τήν ἀπειλή… Τότε μόνον ἡ ἀντίδρασή μας θά ἔχει πραγματικό ἀποτέλεσμα» (ἐφ. Ρήξη φ.118).

Ὁ χλευασμός κάθε ἀξίας καί πρό παντός ἡ ἀγνόηση τῆς φωτεινῆς θεολογικῆς παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων εἶναι ψηφίδες πού κάνουν φρικτό τό πολιτισμικό μωσαϊκό τῆς Ἑλλάδας τοῦ 2015 καί τοῦ ἀνατέλλοντος 2016.

Καί ἀντίδρασή μας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλη ἀπό τόν σεβασμό καί τήν οἰκείωση τῆς παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων μας.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1973

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance