Ἀκολουθία καί Περιφορά καὶ Ἐπιταφίου στήν Ναύπακτο - Τὸ Μήνυμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (βίντεο)

 Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Ἀπομαγνητοφωνημένος λόγος κατά τήν περιφορά τῶν Ἐπιταφίων, Λιμάνι Ναυπάκτου, Μεγάλη Παρασκευή 2017.

Δεῖτε ἀπὸ τὸ βίντεο τοῦ Lepanto τὸν Λόγο κατὰ τὴν περιφορὰ τῶν Ἐπιταφίων - Λιμάνι Ναύπακτος (βίντεο)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εἶναι γνωστόν ὅτι κάθε κοινωνία ἔχει τούς νόμους της γιά νά ἰσορροπῆ τίς ἀντιθέσεις πού ὑπάρχουν σέ αὐτήν.

Ἀκολουθία καί Περιφορά καὶ Ἐπιταφίου στήν Ναύπακτο - Τὸ Μήνυμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (βίντεο)Στήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπικρατοῦσαν ἀπό πλευρᾶς θρησκευτικῆς οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς τότε ἐποχῆς, ἀπό πλευρᾶς πολιτικῆς ἐπικρατοῦσαν οἱ Ρωμαῖοι καί οἱ συνεργάτες τους, δηλαδή ὁ Πιλάτος καί ὁ Ἡρώδης. Καί οἱ θρησκευτικοί καί οἱ πολιτικοί ἄρχοντες, καταπίεζαν τόν λαό, μέ φόρους καί δυσβάστακτα φορτία καί χρησιμοποιώντας τά ὅπλα. Γι' αὐτό καί οἱ πονεμένοι ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀναζητοῦσαν λυτρωτή καί ἔκαναν συνεχεῖς ἐπαναστάσεις, οἱ ὁποῖες καταπνίγονταν στό αἷμα.

Ὁ Χριστός ἀνέτρεψε αὐτήν τήν ἄδικη κατάσταση καί τήν ἄδικη κοινωνία μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο. Δέν ἔκανε ἐπανάσταση μέ τά ὅπλα, ἀλλά ἔκανε ἐπανάσταση μέσα ἀπό τήν ἀγάπη. Ἔδειξε μεγάλη ἀγάπη στούς ἀνθρώπους, πόνεσε καί ἀγάπησε τούς ἀρρώστους, τούς φτωχούς, τούς πονεμένους, τούς ἁμαρτωλούς, αὐτούς τούς ὁποίους οἱ ἄλλοι περιφρονοῦσαν. Καί τό συγκλονιστικότερο εἶναι  ὅτι ὁ Χριστός ἄφησε τούς θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἡγέτες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης νά Τόν νικήσουν. Τούς ἄφησε νά χαροῦν γιά τήν νίκη τους, πού τόν σταύρωσαν. Ὅμως αὐτή ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἧττα τους. Γιατί ὁ Χριστός τούς νίκησε ὡς ἡττημένος καί ἐξουθενωμένος.

Ἐπίσης ὁ Χριστός μετά τήν Ἀνάστασή Του δέν ἔκανε «ἐφέ καί φολκλόρ», δέν ἤθελε νά δείξη σέ ὅλους ὅτι θριάμβευσε, δέν ἐμφανίσθηκε στούς σταυρωτές Του γιά νά δείξη τήν δύναμή Του, ἀλλά καί τότε πού ἐμφανίσθηκε στούς Μαθητές Του ἔδειξε τίς πληγές τοῦ Σταυροῦ Του. Κυκλοφοροῦσε δέ καί μεταξύ τῶν μαθητῶν Του «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ». Καί ἔτσι δημιούργησε μία μεγάλη ἐπανάσταση μέσα στήν ἱστορία, ἡ ὁποία κρατᾶ μέχρι τώρα, δύο χιλιάδες χρόνια καί θά συνεχίση νά ὑπάρχη καί μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί μετά ἀπό αὐτήν. Μία ἐπανάσταση ὄχι μέ ὅπλα, ἀλλά μέ τήν ἀγάπη γιά τόν πόνο τόν ὁποῖο ἔβλεπε στούς ἀνθρώπους.

Στήν ζωή, εἶναι γνωστόν ὅτι δέν νικᾶ πάντοτε αὐτός πού ἔχει ἰσχυρά λογικά ἐπιχειρήματα, οὔτε αὐτός πού διαθέτει ὅπλα καί κοσμική δύναμη, ἀλλά νικᾶ ὁ ταπεινός, αὐτός πού σιωπᾶ, αὐτός πού προσεύχεται, αὐτός πού ἀγαπᾶ, αὐτός πού ὑπομένει, καί αὐτή ἡ νίκη εἶναι διαχρονική. Νικᾶ ὁ ἀριστοκράτης τοῦ πνεύματος, αὐτός πού ἔχει τήν ἀλήθεια. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε μία ἀρρώστια καί παρακαλοῦσε τόν Χριστό νά τόν ἀπαλλάξη καί ὁ Χριστός ἐμφανίστηκε καί τοῦ εἶπε: «Ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Γι' αὐτό καί ὁ ἴδιος ὁμολογοῦσε: «Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμί».

Ὑπάρχει μία δύναμη μέσα ἀπό τήν φαινομενική ἀσθένεια καί νέκρωση. Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη διαφορά μεταξύ τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν παραδόσεων. Ἄλλοι νικοῦν μέ τά ὅπλα, ἄλλοι νικοῦν μέ τό πνεῦμα τῆς δυνάμεως, ἐμεῖς στήν δική μας παράδοση νικᾶμε μέ τήν δύναμη τοῦ Πνεύματος. Ἄλλοι χρησιμοποιοῦν τήν πυρίτιδα γιά νά κατασκευάζουν ὅπλα καί νά καταστρέφουν καί νά σκοτώνουν ἀνθρώπους, ἐμεῖς χρησιμοποιοῦμε τήν πυρίτιδα γιά νά κάνουμε φωτοβολίδες καί νά κάνουμε τόν σκοτεινό οὐρανό φωτεινό, ἔκφραση χαρᾶς καί ἀγάπης.

Σήμερα περιφέρουμε, ὄχι μόνο ἐδῶ στήν πόλη μας, τήν Ναύπακτο, ἀλλά ὁπουδήποτε ὑπάρχει Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, περιφέρουμε τόν Ἐπιτάφιο μέσα στόν ὁποῖο φαινομενικά ὑπάρχει ἕνας νεκρός, καί ὅμως, ἐνῶ περιφέρουμε ἕναν Ἐπιτάφιο, ψάλλουμε καί τραγουδᾶμε τήν νίκη τῆς ζωῆς πάνω στόν θάνατο.

Νικᾶ  πάντα στήν ζωή ὁ ἀδικημένος, νικᾶ ἐκεῖνος πού εἶναι ταπεινός στήν καρδιά, νικᾶ ἐκεῖνος πού ἔχει τήν ἀλήθεια∙ δέν νικᾶ ἐκεῖνος πού κατασκευάζει βόμβες, ἀλλά ἐκεῖνος πού ἔχει τήν βόμβα τῆς ἀγάπης καί τῆς προσευχῆς γιά ὅλον τόν κόσμο.

Εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη Ἀνάσταση! Χρόνια πολλά!

2017-04-13. Ἀκολουθία καὶ Περιφορὰ Ἐπιταφίου στὴν Ναύπακτο (Φωτογραφίες)

  • Προβολές: 2367

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance