Γεγονότα καὶ Σχόλια: Περί ἐκκλησιασμοῦ νομοθετικές ἀσάφειες - Ὁ ἐκκλησιασμός ἄσκηση μύησης

Περί ἐκκλησιασμοῦ νομοθετικές ἀσάφειες

Στόν φετινό ἑορτασμό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν παρουσιάστηκαν κάποιες ἀντικρουόμενες ἀπόψεις σχετικά μέ τόν ἐκκλησιασμό τῶν μαθητῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, χωρίς ὅμως νά ὑπάρχη οὐσιαστικός λόγος, γιατί οἱ νομοθετικές ἀσάφειες δέν εἶναι σημερινό φαινόμενο.

Ὅπως εἶναι γνωστόν, σέ ὅσους γνωρίζουν τά ἰσχύοντα στήν ἐκπαίδευση, ἡ 30ή Ἰανουαρίου γιά τά Γυμνάσια καί τά Λύκεια εἶναι καθιερωμένη ἀργία ἤδη ἀπό τό 1979, μέ τό Π.Δ. 104 (ΦΕΚ 23 Α, 7-2-1979).  Δέν ἦταν ὅμως ἀργία γιά τά σχολεῖα Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης, γιά τά ὁποῖα τό Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 109 Α, 1-8-2017) στήν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου 3 δέν περιλαμβάνει στίς ἀργίες τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν, ἐνῷ στήν παράγραφο 2δ τοῦ ἴδιου ἄρθρου ὁρίζει: «[…] 2. Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στά νηπιαγωγεῖα καί τά δημοτικά σχολεῖα πραγματοποιοῦνται: α) [...] δ) στίς 30 Ἰανουαρίου, ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Σέ περίπτωση πού ἡ 30ή Ἰανουαρίου εἶναι Σάββατο ἤ Κυριακή, οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα τήν προηγούμενη Παρασκευή».

Φέτος, λίγο πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προχώρησε στήν «ἐναρμόνιση Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ὡς πρός τό πλαίσιο ἀπόδοσης τιμῆς γιά τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», καθιερώνοντάς την ὡς ἀργία καί γιά τήν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση, μέ τήν προώθηση σχετικῆς νομοθετικῆς ρύθμισης, χωρίς ὅμως νά καταργήσῃ τήν σχετική διάταξη τοῦ Π.Δ. 79/2017, οὐσιαστικά χωρίς νά καταργήσῃ τόν ἐκκλησιασμό τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, ὁ ὁποῖος ἦταν μέσα στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων ἀπόδοσης τιμῆς στούς Τρεῖς Ἱεράρχες.

Ὁ ἐκκλησιασμός τῶν μαθητῶν δέν καταργεῖται ἀπό τό Ὑπουργεῖο. Οὔτε ὅμως ἐπιβάλλεται ὡς ὑποχρεωτικός. Ἀπόκειται στήν διάκριση καί εὐαισθησία τῶν συλλόγων τῶν διδασκόντων, στούς ὁποίους ὁρίζεται μέ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί ἡ ὀργάνωση τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς «δραστηριοτήτων πού σχετίζονται μέ τή συμβολή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Γράμματα».

Στήν περιφέρεια τῆς Ναυπάκτου, μέσα στό πλαίσιο τῆς ἐκπαιδευτικῆς νομοθεσίας, πραγματοποιήθηκαν καί ἐκδηλώσεις τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἀλλά καί ἐκκλησιασμός ἀντιπροσωπειῶν τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων μέ τίς σημαῖες τους καί καθηγητές τους, στόν ὁποῖο μάλιστα τήν πανηγυρική ὁμιλία ἐκφώνησε, ὅπως κάθε χρόνο, ἐκπαιδευτικός.

Ὁ ἐκκλησιασμός ἄσκηση μύησης

Ἡ σχετική παραθεώρηση ὅμως (ὄχι ἀπαγόρευση) τοῦ ἐκκλησιασμοῦ γιά τούς μαθητές Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἄν καί δέν εἶχε καμμιά ἀρνητική ἐπίπτωση γιά τά σχολεῖα τῆς Ναυπάκτου, ἐν τούτοις δείχνει μιά παραθεώρηση ὄχι μόνον τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας, ἀλλά καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας, στήν ὁποία εἶναι ζωντανός ὁ λόγος τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν. Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Θ. Λειτουργία, πού τελεῖται στήν ἑορτή τους, εἶναι ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ὅτι ὁρισμένοι ἀπό τούς πλέον γνωστούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἔχουν συντεθῆ ἀπό ἀκέραιες προτάσεις παρμένες ἀπό λόγους αὐτῶν τῶν ἁγίων Πατέρων, τῶν ὁποίων ἡ θεολογία διαποτίζει ὅλη τήν λογική λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁπότε, ὁ ἐκκλησιασμός τῶν μαθητῶν (ἐννοεῖται τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν) εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς προστατῶν τῆς παιδείας, γιατί (γιά τούς κατάλληλα προετοιμασμένους μαθητές) ἀποτελεῖ τήν ἀπαιτητικότερη ἄσκηση μύησης στήν θεανθρώπινη παιδεία, τήν ὁποία διακόνησαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μέ τό ἔργο τους.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1828