Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: Φωτογράφιση συζύγων

Περιερχόμενος μέ τά πόδια τήν πόλη τῆς Ναυπάκτου εἶδα μιά εἰκόνα πού μοῦ προκάλεσε ἐντύπωση καί θέλω νά τήν καταγράψω καί νά τήν σχο-λιάσω.

Στό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου, πού εἶναι μπροστά ἀπό τήν Μητρόπολη, εἶδα ἕνα ἀνδρόγυνο μέ τό παιδί τους, ἡλικίας 7-8 ἐτῶν. Σέ κάποια στιγμή ἔδωσαν τήν φωτογραφική μηχανή στό παιδί τους γιά νά τούς φωτογραφίση. Ἐκεῖνοι ἔλαβαν μιά στάση πού ἔδειχνε τήν μεταξύ τους ἀγάπη καί εὐτυχία, καί τό παιδί φωτογράφισε τήν σκηνή αὐτήν.

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι δέν ἦταν ἐπιθυμία μόνον τῶν συζύγων-γονέων, ἀλλά καί τοῦ παιδιοῦ, γιατί αὐτό ἐπαναλήφθηκε 2-3 φορές σέ διάφορες στάσεις καί μπροστά ἀπό διαφορετικά τοπία.

Κατ’ ἀρχάς αὐτό τό γεγονός ἔδειχνε τήν ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων, πού εἶναι σημαντικό νά ὑπάρχη, μέσα στόν γάμο. Δέν εἶναι δυνατόν νά παντρεύεται ἤ νά νυμφεύεται κανείς καί νά μήν ὑπάρχη ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων, ἤ ἡ ἀγάπη νά εἶναι συμβατική ἤ ἀκόμη συναισθηματική. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο ἀπό τήν λεγόμενη «μοναξιά», καί μάλιστα τήν λεγόμενη «δυαδική μοναξιά», νά εἶναι, δηλαδή, δύο ἄνθρωποι στό ἴδιο τό σπίτι, νά μοιράζονται τά πάντα καί ὅμως ὁ καθένας νά αἰσθάνεται ὅτι εἶναι μόνος του, ὅτι, δηλαδή, ὁ ἄλλος δέν τόν καταλαβαίνει ἤ δέν μπορεῖ ὁ ἴδιος νά καταλάβη τόν ἄλλον.

Ἔπειτα, αὐτό τό γεγονός ἔδειχνε ἐνδεχομένως καί τό πῶς τό παιδί ἤθελε νά βλέπη τούς γονεῖς του, ἤθελε νά εἶναι ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι μεταξύ τους. Καί αὐτό ἤθελε νά τό ἀποτυπώση στήν φωτογραφία γιά νά τό βλέπη καί νά τό δείχνη στούς γονεῖς του.

Ἀπό τήν ἐπικοινωνία πού ἔχω μέ παιδιά, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, παρατήρησα ὅτι πολλά παιδιά ζοῦν μέ τήν ἀνασφάλεια ἑνός διαζυγίου τῶν γονέων τους. Ἐπειδή βλέπουν ἀπό τούς συμμαθητές τους ὅτι μεγαλώνουν χωρίς νά ἔχουν μαζί καί τούς δύο γονεῖς τους, ἐπειδή ἴσως βλέπουν μερικές ἔντονες καταστάσεις μέσα στό σπίτι, γι’ αὐτό διακατέχονται ἀπό τήν ἀνασφάλεια ὅτι αὐτό θά συμβῆ καί στήν δική τους ζωή. Γι’ αὐτό πολλές φορές τά μικρά παιδιά ἐρωτοῦν τόν πατέρα τους ἤ τήν μητέρα τους: «Τόν ἀγαπᾶς τόν μπαμπά;», ἤ «τήν ἀγαπᾶς τήν μαμά;». Ἄλλες φορές θέτουν τό θέμα αὐτό πιό τραγικά: «Ὑποσχέσου μου ὅτι δέν θά χωρίσης ποτέ τόν μπαμπά ἤ τήν μαμά».

Δυστυχῶς, τά σύγχρονα παιδιά ζοῦν σέ μιά ἐποχή δύσκολη, στήν ὁποία ἔχει ἀπό ὅλους παρατηρηθῆ ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν ἔχει αὐξηθῆ, πού παρατηρεῖται ἔντονα τό λεγόμενο «συναισθηματικό διαζύγιο», καί ἡ «ἐνδοοικογενειακή βία», ἔχουν αὐξηθῆ τά διαζύγια, ἀλλά καί οἱ γεννήσεις ἐκτός γάμου, ὁπότε τά παιδιά δέν γνώρισαν ποτέ πατέρα ἤ μητέρα. Αὐτές οἱ καταστάσεις δημιουργοῦν ἔντονα προβλήματα οἰκογενειακά καί κοινωνικά.

Ἑπομένως, τό γεγονός πού ἕνα μικρό παιδί θέλει νά φωτογραφίση τούς γονεῖς του σέ μιά στάση ἀγάπης τους δίνει πολλά μηνύματα σέ μιά ψυχρή κοινωνία, πού δέν διακρίνεται ἀπό τό γλυκό αἴσθημα τῆς ἀγάπης.

Ν. Ι.

Μάρτιος 2019

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1045

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance