Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἱερές τελετές στά σπίτια Ἐνοριτῶν - Ἱερά ἀτμόσφαιρα ἀναμονῆς

Ἱερές τελετές στά σπίτια Ἐνοριτῶν

Μέσα στήν Μ. Τεσσαρακοστή, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους καλούμαστε οἱ Ἱερεῖς γιά τήν τέλεση διαφόρων Ἱερῶν Μυστηρίων στά σπίτια τῶν Ἐνοριτῶν μας.

Γιά τούς Ἱερεῖς ἡ τέλεση μυστηρίων στά σπίτια τῶν Ἐνοριτῶν εἶναι μιά σημαντική ἀφορμή ποιμαντικῆς διδασκαλίας, ὄχι ἀπό καθέδρας, ἀλλά μέσα σέ κλίμα εἰλικρινοῦς ἀνθρώπινης ἐπαφῆς. Ὅταν κάποιος ζητᾶ νά τελεσθῆ στό σπίτι του Εὐχέλαιο ἤ Ἁγιασμός, μέ δική του ἐπιθυμία καί ὄχι γιατί τοῦ τό «ὑπέδειξαν» κάποιοι «καλοί ἄνθρωποι» πού ἐπικοινωνοῦν μέ τά ἀλλότρια πνεύματα, σημαίνει ὅτι μέσα στήν καρδιά του ὑπάρχει τόπος ἐλεύθερος γιά τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἀκρόαση καί πρόσληψη τοῦ «λόγου τῆς ἀληθείας».

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι μέ τά μυστήρια αὐτά διαπορθμεύεται μέσω ὑλικῶν στοιχείων ἡ ἰαματική καί ἁγιαστική Χάρη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο· λύνονται τά ἔργα τοῦ διαβόλου, ἐνισχύονται οἱ ψυχές καί τά σώματα τῶν μετεχόντων, «ἵνα καί διά στοιχείων, καί δι’ ἀγγέλων, καί δι’ ἀνθρώπων, καί διά ὁρωμένων, καί δι’ ἀοράτων δοξάζηται» τό πανάγιο ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅπως διαβάζουμε στήν εὐχή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀληθινή ὅμως δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ δέν εἶναι κάποιες τυπικές τελετουργίες· εἶναι ἡ ζωοποίηση τοῦ «κατ’ εἰκόνα», ἡ καθαρότητα, δηλαδή, τοῦ θεοειδοῦς κατόπτρου τῆς ὑπάρξεώς μας, ὥστε νά κατοπτρίζεται μέσα του καί νά ἀνακλᾶται στήν δημιουργία ἡ δόξα τῆς Θεότητος.

Πολλές φορές ὅμως αὐτές οἱ ἱερές τελετές γίνονται ἐθιμικά, χωρίς πνευματική προετοιμασία, χωρίς τίς κατάλληλες προϋποθέσεις.

Ἱερά ἀτμόσφαιρα ἀναμονῆς

Συνοπτικά ἐπισημαίνουμε κάποια στοιχεῖα τῆς προετοιμασίας μας γιά τήν τέλεση μυστηρίου στό σπίτι μας:

  1. Ὅλα πρέπει νά τελοῦνται μέσα στό κλίμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τῆς προσευχῆς, τῆς Ἐξομολόγησης, τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὅταν ζητοῦμε τήν τέλεση Εὐχελαίου ἤ Ἁγιασμοῦ πρέπει νά ξελαμπικάρουμε στό νοῦ μας τήν πίστη μας στά μυστήρια αὐτά. Νά διερωτηθοῦμε εἰλικρινά, γιατί θέλουμε νά τελέσουμε Εὐχέλαιο ἤ Ἁγιασμό στό σπίτι μας;
  2. Μέ τήν τέλεση τῶν μυστηρίων στό σπίτι μας ζητοῦμε νά γίνῃ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας. Δέν ἐξαναγκάζουμε τόν Θεό στήν ἐκπλήρωση τῶν δικῶν μας αἰτημάτων, ἀλλά «ἑαυτούς καί ἀλλήλους» ἀναθέτουμε στόν Χριστό. Αὐτό ἐμπεριέχει ὅλη τήν πίστη καί ὅλη τήν ἀσκητική τῆς Ἐκκλησίας.
  3. Ἐπειδή, ὅμως, εἴμαστε ἀδύναμοι ἄνθρωποι, προσευχόμενοι ἐκφράζουμε μυστικῶς στόν Θεό τίς ἀνθρώπινες ἀνησυχίες μας καί ζητοῦμε νά ἐνισχύσῃ τήν πίστη μας.
  4. Θεμελιωμένοι στήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ, νά ζητοῦμε προσευχόμενοι τό «μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», ζητοῦμε «ἤρεμον καί ἡσύχιον βίον», χωρίς πόνους, δυσάρεστα ἀπρόοπτα καί θλίψεις.
  5. Καθένα ἀπό τά μυστήρια αὐτά εἶναι μιά ἱερή τελετή. Εἶναι μιά ἰδιαίτερη ἐπίσκεψη στὀ σπίτι μας τοῦ πανταχοῦ παρόντος Θεοῦ. Γι’ αὐτό μεριμνοῦμε ἰδιαίτερα γιά τήν προετοιμασία μας. Πιό συγκεκριμένα, μεριμνοῦμε νά ἔχουμε ὅλα τά ἀπαραίτητα σκεύη γιά τό μυστήριο καί προσπαθοῦμε στό σπίτι νά ἐπικρατῇ ἡσυχία (χωρίς ἀταίριαστες μουσικές ἤ τηλεοράσεις)· μιά ἱερή ἀτμόσφαιρα, μέσα στήν ὁποία προσευχόμενοι μυστικῶς ἀναμένουμε τόν Ἱερέα.

Ὅλα αὐτά εἶναι μιά ἄσκηση μετάβασης τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπό τόν διακεχυμένο καθημερινό κοσμικό βίο, στόν πράο, ἁπλό, γεμάτο ἀγάπη καί πνεῦμα προσευχῆς ἐν εἰρήνῃ ἐκκλησιαστικό βίο.

Αὐτή ἡ ἀτμόσφαιρα δέν μπορεῖ νά δημιουργηθῇ ἀπό ἀνθρώπους πού δέν πιστεύουν ἀληθινά στόν Χριστό καί δέν ἀσκοῦνται στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2212