Skip to main content

Γεγονὸς καὶ σχόλιο: Τὸ δαγκωμένο μῆλο τῆς Apple

imn ep logo 500x130

Ὅλος ὁ κόσμος ὁδηγεῖται σέ μιά «εἰκονική πραγματικότητα». Ὅταν κάνουμε λόγο γιά «εἰκονική πραγματικότητα», «ἐννοοῦμε τήν προσομοίωση ἑνός πραγματικοῦ ἤ φανταστικοῦ περιβάλλοντος ἀπό ἕναν ὑπολογιστή». Ὅπως γράφεται, «ἡ τρέχουσα τεχνολογία VR χρησιμοποιεῖ συχνά ἀκουστικά εἰκονικῆς πραγματικότητας ἤ περιβάλλοντα πολλαπλῶν προβολῶν, μερικές φορές σέ συδυασμό μέ φυσικά περιβάλλοντα ἤ σκηνικό, γιά δημιουργία εἰκόνων, ἤχων καί ἄλλων αἰσθήσεων πού προσομοιώνουν τή φυσική παρουσία ἑνός χρήστη σέ ἕνα εἰκονικό ἤ φανταστικό περιβάλλον» (Βικιπαίδεια).

Σέ μιά ἔκθεση πού δημιουργήθηκε γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 μοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τήν «εἰκονική πραγματικότητα», νά εἶμαι μέσα στόν Ναό τῆς Ἁγίας Λαύρας, τότε πού ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ὕψωσε τό λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως, καί ἀκόμη νά εἶμαι θεατής μιᾶς μάχης μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων.

Τό θέμα αὐτό ἔχει τά θετικά του, ἀλλά καί τά ἀρνητικά του, γι’ αὐτό χρειάζεται σωστή χρήση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, διότι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἀποφύγη τήν πορεία πρός τήν μοναξιά, τήν ἀπομόνωση καί τόν μονόλογο, νά ἀποφύγη τόν πειρασμό τῆς αὐτοθέωσης.

Διάβαζα πρόσφατα ὅτι παρουσιάσθηκε ὁ πρῶτος ὑπολογιστής πού χρησιμοποιεῖ «εἰκονική πραγματικότητα». Γράφηκε σέ σχόλιο:

«Ἡ Apple παρουσίασε τό Vision pro, τόν πρῶτο ὑπολογιστή πού χρησιμοποιεῖ εἰκονική πραγματικότητα. Φορώντας τά εἰδικά "γυαλιά", ὁ χρήστης θά βρίσκεται σέ ἕνα περιβάλλον ὅπου θά χειρίζεται τίς ἐφαρμογές μέ τά χέρια καί τή φωνή του. Δηλαδή δέν βλέπεις, ἁπλῶς, μία φωτογραφία ἤ μία ταινία, ἀλλά εἶσαι μέσα σέ αὐτήν. Τό μηχανάκι εἶναι πανάκριβο, κάνει 3.500 δολάρια. Ἀλλά, λογικά, μέχρι νά φύγει ἡ δεκαετία θά εἶναι προσιτό σέ περισσότερους. Ἄλλωστε σύντομα θά ὑπάρξει ἀπάντηση καί ἀπό τούς κατασκευαστές Android συσκευῶν. Λογικά στό μέλλον ἡ συσκευή θά μικρύνει τόσο πού δέν θά διαφέρει, ὡς πρός τό μέγεθος, ἀπό ἕνα ζευγάρι κοινά γυαλιά. Καί ἀκόμα πιό μακριά, δέν ἀποκλείεται ὅλο τό σύστημα νά χωράει σέ φακούς ἐπαφῆς καί σέ ἕνα μικρόφωνο πού θά ἐμφυτεύεται, ὡς τσίπ, κοντά στό στόμα. Γιατί, βλέπετε, τό πεπρωμένο τοῦ εἴδους μας εἶναι κάποια στιγμή νά ἑνωθῆ μέ τή μηχανή ἤ νά γίνη τό ἴδιο μηχανή. Ἀνυπομονῶ» (Κώστας Γιαννακίδης, Τά ΝΕΑ, 7-6-2023).

Ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν τείνει ἁπλῶς νά γίνη μηχανή καί νά ἑνωθῆ μέ τήν μηχανή, ἀλλά ἐπανέρχεται στόν πειρασμό τῆς αὐτοθέωσης, θέλει νά γίνη Θεός μέ τίς δικές του δυνάμεις, ἀλλά τό χειρότερο καί μέ τίς δυνάμεις τῆς φύσεως.

Μέ ἀπασχόλησε πρόσφατα τό γιατί ἡ Ἑταιρεία Apple ἀπό τήν ἴδρυσή της τό 1976 ἔχει ὡς σῆμα της τό δαγκωμένο μῆλο. Διάβασα ὅτι αὐτό τό σῆμα ἀποδίδεται σέ διάφορες αἰτίες. Μιά ἀπό αὐτές τίς αἰτίες προέρχεται ἀπό τό Προπατορικό ἁμάρτημα. Ἡ Εὔα ἔφαγε ἀπό τό δένδρο γιά νά γίνη Θεός, κατά τήν συμβουλή τοῦ διαβόλου. Ἔτσι, ἡ βρώση τοῦ δένδρου ἐνεῖχε τόν πόθο τῆς θεοποίησης, ἀντίθετα ἀπό τόν τρόπο πού ἔβαλε ὁ Θεός.

Ἔτσι, σύμφωνα μέ τήν ἄποψη αὐτή, ἡ Ἑταιρεία Apple μέ τό σῆμα τοῦ δαγκωμένου μήλου θέλησε νά ἱκανοποιήση τήν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου γιά γνώση. Μπορῶ νά προσθέσω ὄχι γιά ἀνθρώπινη γνώση, ἀλλά γιά θεία γνώση, πού θά προέλθη μέσα ἀπό τήν αὐτοθέωση, τήν αὐτοπραγμάτωση.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλη ἡ κτίση δόθηκε ἀπό τόν Θεό στόν ἄνθρωπο ὡς δῶρο, ἀλλά ταυτόχρονα αὐτό τό δῶρο γίνεται καί ἀπάτη τοῦ διαβόλου.

Ἑπομένως, ἡ ἐξελισσόμενη σύγχρονη «εἰκονική πραγματικότητα» δέν καταλήγει μόνο νά ἑνωθῆ μέ τήν μηχανή, ἀλλά νά φθάση στήν αὐτοθέωση, πού εἶναι ὁ μεγάλος πειρασμός τῆς πτώσης, ἡ ὁποία προκάλεσε τόσα δεινά στόν ἄνθρωπο.

Ν. Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 4567