Skip to main content

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου στήν Καστοριά

Τὴν Κυριακὴ, 11 Φεβρουαρίου ἐ. ἔ., τὸ ἀπόγευμα στήν Καστοριά πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. Ἡ ἐκδήλωση αὐτή, ἀπὸ πέρσι ἔχει ἐνταχθῆ στὶς ἐκδηλώσεις τῶν «Καραβαγγελείων», ἀφοῦ καὶ ὁ Μητροπολίτης Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ἦταν ἐντεταγμένος στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἶχε ἕνα μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο.

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στήν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου Λιμναῖο, ἡ ὁποία ἦταν ἀσφυκτικὰ γεμάτη, καὶ ἂν καί εἶναι χωρητικότητος 700 θέσεων, πολλοὶ ἀναγκάστηκαν νὰ παρακολουθήσουν ὄρθιοι. Καλεσμένος ὁμιλητὴς στὴν ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ὶερόθεος, ὁ ὁποῖος μίλησε ἐμπειρικά γιά τόν Γέροντά του Ἅγιο Καλλίνικο, Μητροπολίτη Ἐδέσσης, καθηλώνοντας ὅλο τὸ ἀκροατήριο.

Το θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν: «Ἡ φιλανθρωπία τοῦ ἁγίου Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης». Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀρχή εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Καστορίας γιά τήν πρόσκληση, λέγοντας ὅτι συνδέεται μέ τήν Καστοριά λόγῳ τοῦ συνδέσμου του μέ τούς μακαριστούς Μητροπολίτες Γρηγόριο καί Σεραφείμ, καί τώρα μέ τόν νῦν Μητροπολίτη Καλλίνικο. Στήν συνέχεια διάρθρωσε τόν λόγο του σέ τρεῖς ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα ἔκανε λόγο γιά τήν διάκριση μεταξύ κοινωνικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Τό κοινωνικό ἔργο ὠφελεῖ τήν κοινωνία καί τίς σωματικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ τό φιλανθρωπικό ἔργο βλέπει τόν ἄνθρωπο στήν ὁλότητά του, πού ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα καί ἔχει πνευματικές ἀνάγκες. Ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος καί ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι φιλόθεος καί φιλάνθρωπος. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν φιλαυτία, πού εἶναι «ἡ ἄλογη φιλία τοῦ σώματος», καί ὅποιος εἶναι φίλαυτος εἶναι μισόθεος καί μισάνθρωπος.

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἀναφέρθηκε στόν ἅγιο Καλλίνικο, πού ἦταν Γέροντάς του, ὅτι ἦταν ὄντως φιλόθεος καί φιλάνθρωπος. Ὡς ἄνθρωπος καί Κληρικός εἶχε πολλά χαρίσματα, δηλαδή ἦταν ἀσκητής μέ ἁγιορείτικο φρόνημα, λειτουργοῦσε ὡς ἄγγελος, ἦταν φλογερός Ἱεροκῆρυξ καί ἦταν «διοικητική διάνοια καί εὐφυΐα», ὅπως χαρακτηρίσθηκε. Ἡ φιλανθρωπία του εἶχε μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Συγκεκριμένα, ἦταν τελείως ἀκτήμων, δέν εἶχε καθόλου χρήματα, ἦταν παντελῶς ἐλεύθερος ἀπό τήν φιλοκτημοσύνη καί τήν φιλαργυρία.

Ἔπειτα, ἦταν ἐλεήμων, ἀφοῦ σκορποῦσε συνεχῶς ἀγάπη, ἐφήρμοζε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ὅτι ἐλεήμων καρδία εἶναι «καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης κτίσεως». Ἀκόμη ἐξασκοῦσε τήν ἐλεημοσύνη κρυφά, καί μέ ἀφανῆ τρόπο, κατά τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, καί ἔτσι ἔδειχνε τήν ταπείνωσή του. Ἐπί πλέον, τόν διέκρινε ἡ κενωτική ἀγάπη, θυσιαζόταν γιά τούς ἄλλους, κατά τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ, ἐξέφραζε τήν σταυρική ἀγάπη πρός ὅλους.

Αὐτά ἀποτυπώθηκαν στίς Ἐγκυκλίους του καί κυρίως στήν Διαθήκη του, τήν ὁποία ὑπαγόρευσε συμβολαιογραφικά λίγο πρίν τήν εἰσαγωγή του στό Νοσοκομεῖο καί τήν κοίμησή του, στήν ὁποία ἔλεγε: «Ἀκίνητον περιουσίαν δέν ἔχω, χρήματα δέν ἔχω. Ἄν εὑρεθοῦν ὀλίγα χιλιόδραχμα νά κατατεθοῦν εἰς τό Γενικόν Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».

Στήν τρίτη ἑνότητα ἔκανε εἰδικότερη ἀναφορά στό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ ἁγίου Καλλινίκου ὡς Μητροπολίτου. Αὐτό φάνηκε μέ τήν ἵδρυση καί διοργάνωση τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν ἵδρυση Οἰκοτροφείων καί Γηροκομείου, τήν καλή λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων, τήν διοργάνωση τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Ὅλη αὐτή ἡ κενωτική καί σταυρική του ἀγάπη φαίνεται στίς Ἐγκυκλίους πού συνέγραψε.

Τό ὅραμά του ἦταν ἡ ζωή τῆς πρώτης Ἐκλησίας, στά Ἱεροσόλυμα, ὁ ζῆλος τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκλησίας, ἡ ζωή τῶν ἀσκητῶν καί οἱ ἀγῶνες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό δέν ἦταν ἀποτέλεσμα κάποιας ἰδεολογίας καί κοινωνιολογίας, ἀλλά τῆς ζωῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Μέ ὅλη αὐτή τήν φιλόθεη καί φιλάνθρωπη συμπεριφορά του ἤθελε νά καταστήση τήν Ἱερά Μητρόπολή του, ὅπως ἔλεγε, ἕνα τμῆμα τοῦ Παραδείσου, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Αὐτό ἦταν τό ὅραμά του.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι ὁ ἄγιος Καλλίνικος ἦταν φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων, γι᾽ αὐτό καί ὁ φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων Θεός τόν ἐλέησε. Ὁ ἴδιος του στήν Διαθήκη του κατέληγε μέ τήν ἑξῆς φράση: «Τό ἔλεος τοῦ Κυρίου ἄς μέ συνοδεύη κατά τήν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου ἐκδημία μου». Καί ὁ ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός τόν ἐλέησε πλούσια, εἶναι ἕνας ἅγιος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καλός διάδοχος τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, εἶναι ὁ πρῶτος ἐπισήμως Ἅγιος ἀπό τούς Ἐπισκόπους καί Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Νά ἔχουμε τίς πρεσβεῖες του! »

Χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν, οἱ Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Συμεών καὶ Σιατίστης κ. Ἀθανάσιος καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἰωάννης Κόγκας. Ἔτσι κορυφώθηκαν οἱ πενθήμερες ἐπιστημονικές, πολιτιστικὲς καὶ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Β’ Καραβαγγελείων ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Καστορίας σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ τοὺς Δήμους Καστοριᾶς καὶ Ἄργους Ὀρεστικοῦ. Οἱ φετινὲς ἐκδηλώσεις τῶν Β’ Καραβαγγελείων, ἦταν ἀφιερωμένες στὸν Οἰκουμενικὸ Ἑλληνισμό μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 120 ἐτῶν ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἥρωα Παύλου Μελᾶ.

  • Προβολές: 131