Ἐπί τοῦ πιεστηρίου

Την ώρα που η εφημερίδα βρισκόταν σε εκτύπωση εστάλη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεύτερο έγγραφο. Συγκεκριμένα:

Η τριμελής Επιτροπή των Συνοδικών Αρχιερέων, αφού μελέτησε, με έγγραφα που αντηλλάγησαν και προσωπική επικοινωνία, τρόπους για την εφαρμογή της προηγουμένης αποφάσεως της Ι. Συνόδου, που αφορά την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ενημέρωσε σχετικά την Δ.Ι.Σ., η οποία κατέληξε στην αποστολή του κατωτέρου Συνοδικού εγγράφου προς τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής π. Σπυρίδωνα Λογοθέτη, δια της Ιεράς Μητροπόλεως:

“Πρός

Τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην

κ. Σπυρίδωνα Λογοθέτην

Ιεροκήρυκα - Ηγούμενον Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

(Δια της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου)

Εκ Συνοδικής αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 19-1-1999, γνωρίζομεν υμίν τα ως κάτωθι:

Από αρκετού ήδη χρόνου, η Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί με ανησυχίαν και οδύνην την ύπαρξιν σοβαρού ζητήματος εις τας σχέσεις υμών μετά του οικείου Ποιμενάρχου υμών, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, γεγονός όπερ επ’ εσχάτων, έχει λάβει - ως μη ώφελεν - ανεπιτρέπτους διαστάσεις. Και τούτο, παρά το ότι η Ιερά Σύνοδος συνέστησεν ειδικήν εξ Αρχιερέων Επιτροπήν εις την οποίαν ανετέθη μεσολάβησις δια την εξεύρεσιν λύσεως, η οποία ήλθεν ήδη εις επαφήν και μεθ’ υμών, συστήσασα, ως έδει εις υμάς σύνεσιν και υπακοήν εις τον Επιχώριον Ιεράρχην, ενεργήσασα δε μετά πολλής της αγάπης προς υμάς και την υφ’ υμάς Μοναστικήν Αδελφότητα, υμάς, οίτινες αποταξάμενοι τον κόσμον ετάξατε εαυτούς εις την διακονίαν της Εκκλησίας και του Ορθοδόξου Μοναχισμού.

Επειδή όμως, κατά την εκτίμησιν της Ιεράς Συνόδου, η αυτόθι κατάστασις έχει οπωσδήποτε εκτραπεί έκ τε της ευαγγελικής και της κανονικής οδού, επί δεινώ σκανδαλισμώ και του Ιερού Κλήρου και του χριστωνύμου Λαού της ειρημένης Ιεράς Μητροπόλεως, δια τούτο εντελλόμεθα υμίν, πατρικώς, όπως εφ’ εξής:

α) Υποτάσσησθε και υπακούητε εις τον οικείον Επίσκοπον, Όστις κατά την κανονικήν εκκλησιαστικήν τάξιν, “εξουσίαν έχειν των της Εκκλησίας πραγμάτων... ώστε κατά την αυτού εξουσίαν πάντα, διακείσθαι... μετά φόβου Θεού και πάσης ευλαβείας”. (βλ. Καν. Δ' της εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμ. Συνόδου και ΜΑ' των Αγίων Αποστόλων). Η υπακοή υμών αύτη θεμελιούται, ως εικός, επί της αβιάστου και εκουσίας υποταγής του ιδίου υμών θελήματος και της αναγνωρίσεως της ιδιότητος του υμετέρου Ποιμενάρχου, ως υπάτου υμών Πνευματικού Πατρός και Δεσπότου. Εκδηλούται δε εν τοις πράγμασι δια της συνειδητής μεν αναφοράς προς αυτόν δια πάν ζήτημα αφορών εις τας δραστηριότητας της Αδελφότητος και εξασφαλίσεως της ευλογίας αυτού δια την άσκησιν αυτών κατά το Κανονικόν (διά τας αγιοπνευματικάς) και το εκκλησιαστικόν (διά τας υπολοίπους) Δίκαιον, δια της επιμελούς αποφυγής δε από μέρους υμών πάσης ενεργείας υποφαινούσης λανθάνουσαν ή και μαρτυρουμένην διάστασιν μεταξύ υμών και εκείνου προς μείζονα σκανδαλισμόν του λαού, πολλώ δε μάλλον εκκλησιαστικήν τρόπον τινα διαρχίαν υπό των ιερών Κανόνων κατακρινομένην.

β) Τηρήτε απαρεγκλίτως τα νόμιμα, τα ισχύοντα δια τας Ιεράς Μονάς, αι οποίαι ως Ν.Π.Δ.Δ υποχρεούνται εις την πιστήν τήρησιν των δια αυτας εκ των Νόμων και Κανονισμών της Εκκλησίας προβλεπομένων διαδικασιών, ίνα πάντα τα έργα υμών φέρωσι την σφραγίδα ου μόνον της κανονικότητος αλλά και της νομιμότητος, προς αποφυγήν δυσαρέστων επιπτώσεων.

Ταύτα γνωρίζουσα υμίν η Ιερά Σύνοδος ευελπιστεί, ότι θα συμμορφωθήτε πλήρως, μη παρέχοντες πράγματα ούτε εις τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην υμών, ούτε γενικώτερον εις την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, Ήτις κατά την βεβαίωσιν του Πνεύματος, είναι “στύλος και εδραίωμα της αληθείας” (Α' Τιμ. γ' 15), αγωνιζομένη δι’ όλων αυτής των δυνάμεων δια την σωτηρίαν των ψυχών των χριστιανών, “υπέρ ών Χριστός απέθανε” (Ρωμ. ε' 8).

Η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος ανέλαβεν τη παρακλήσει της Ιεράς Συνόδου, όπως συστήση τα δέοντα προς τον Σεβ. Μητροπολίτην υμών κ. Ιερόθεον προκειμένου, ίνα και ούτος, τα εαυτού πατρικά σπλάχνα υπανοίγων έτι και έτι προς υμάς, συντελέση το επ’ αυτώ εις την ομαλήν εξέλιξιν της όλης υποθέσεως επ’ αγαθώ της αγιωτάτης ημών Εκκλησίας.

Επί δε τούτοις ευχόμεθα υμίν τα βέλτιστα παρά Κυρίου.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς Αρχιμ. Δανιήλ Πουρτσουκλής”

  • Προβολές: 1881

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance