Skip to main content

“Καμένη γῆ” ἤ σπαρμένη γῆ;

Εἶναι γνωστή ἡ (ἀντί)στρατηγική τακτική σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ νικημένοι ὀπισθοχωροῦντες ἀφήνουν πίσω τους “καμένη γή”, ὥστε νά μήν μπορῆ νά θραφῆ ἤ νά λαφυραγωγήση ὁ ἐπερχόμενος νικητής. Εἶναι ἐπίσης γνωστόν ὅτι μιά παρόμοια τακτική ἐφαρμόζεται καί ἀπό ὁρισμένους πολιτικούς ἤ διοικητικούς ὑπαλλήλους, εἴτε γιά νά δυσκολευθῆ στό ἔργο τοῦ ὁ ἀντικαταστάτης τους, εἴτε ἁπλῶς γιά νά σπαταλήσουν καί τό τελευταῖο λεπτό της “βασιλείάς” τους.

Παρ’ ὅλα αὐτά, κάποιος Πρόεδρος Κοινότητος –συγχωνευμένης πλέον σέ εὐρύτερο Δῆμο– ἀποφάσισε νά ἀφήση ὄχι καμένη, ἀλλά σπαρμένη γῆ. Πρόκειται γιά τόν πρώην Πρόεδρο τῆς Ἐλατούς, ὁ ὁποῖος ἔχοντας ἕνα μικρό ἀπόθεμα χρημάτων, λίγες ἡμέρες πρίν παραδώσει τήν Προεδρία καί ἀπαλλαγῆ τῶν διοικητικῶν του καθηκόντων, σκέφθηκε νά πραγματοποιήση μιά πρωτόγνωρη ἐπένδυση: ἐνέκρινε μιά δαπάνη 250.000 χιλιάδων δρχ. περίπου γιά τήν ἀγορά ὅλης της Πατρολογίας τοῦ Χρήστου, ἐκδόσεις Μερετάκη, 181 τόμοι!

Καί τώρα, χαίρεται καί καμαρώνει τούς δεμένους τόμους στήν βιβλιοθήκη τῆς Ἐλατούς, καί δηλώνει μέ ἔμφαση ὅτι αὐτήν τήν πολύτιμη συλλογή τῆς πατερικῆς σοφίας δέν τήν ἔχουν οὔτε οἱ μεγάλες βιβλιοθῆκες τῶν πόλεων.

Ἡ “ἐπένδυση” αὐτή τοῦ κ. Βήττα, δέν εἶναι τυχαία, ἀλλά συνειδητή. Ὁ ἴδιος διαβάζει θεολογικά βιβλία, τά ὁποῖα θεωρεῖ ὡς ὠφελιμότατα καί πολύ κατανοητά ἀπό τόν καθένα, ἀρκεῖ νά θέλη κανείς νά τά διαβάση• τοῦ ἀρέσει νά προσφωνῆ θεολογικά τόν Σεβασμιώτατο, ὅταν ἔρχεται στό χωριό τους νά τούς εὐλογήση, ὅπως αὐτή τήν φορά, τήν τρίτη κατά σειρά, πού τόν ὑποδέχθηκε στό πανηγύρι τοῦ χωροῦ του, ὄχι πλέον ὡς πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, ἀλλά ὡς πρόεδρος τοῦ συλλόγου –“νά μή χάσουμε ἀπότομά το ἀξίωμα καί μᾶς κακοφανεί”. Στήν προσφώνησή του πρός τόν Σεβασμιώτατο ἀπέδωσε τήν ἐπίσκεψη στό χωριό τους στήν θεία Πρόνοια, “γιατί οὔτε φύλλο δέν πέφτει ἀπό τό δένδρο ἔξω ἀπό τήν Πρόνοια τοῦ Θεού”. Χαρακτήρισε, ἐπίσης, θεολογικά τήν ἐποχή μᾶς –ὄχι κοινωνιολογικά, οὔτε ἀπό τήν ἄποψη τῆς ἱστορίας τῆς ἐπιστήμης, ὅπως τόσο πολύ ἀρέσκονται νά κάνουν διάφοροι ἐπαΐοντες– λέγοντας ὅτι δέν ζοῦμε σέ χρόνια σκοταδιστικά, ἀλλά ζοῦμε στήν ἐποχή μετά Χριστόν, πού ὁ Υἱός μᾶς ἀποκάλυψε τήν Ἁγία Τριάδα. Μίλησε ἀκόμη γιά τό ἄκτιστο Φῶς σέ σχέση μέ τήν ζωή μας.

Συγχαίρουμε, λοιπόν, τόν κ. Βήττα γιά τήν θαυμάσια καί πραγματικά παραδοσιακή “ἐπένδυσή” του, γιατί γνωρίζουμε ὅτι στίς ἡμέρες μᾶς σπανίζουν οἱ ἄνθρωποι πού χαίρονται καί σεμνύνονται γιά τήν θεολογική τους μόρφωση καί κλίση. Ἕνας ὁποιοσδήποτε ἄλλος “ἄρχοντας” –καί ἴσως ὄχι μόνον πολιτικός– θά καμάρωνε ἐπιδεικνύοντας στήν βιβλιοθήκη τοῦ κάποια συγγράμματα ψυχολόγων ἤ κοινωνιολόγων, ἄν βέβαιά τα ἐνδιαφέροντά του ἔφθαναν μέχρι τήν βιβλιοθήκη.

Εὐχόμαστε, λοιπόν, στόν κ. Πρόεδρο νά παραμείνη πολύ καιρό ἀκόμη στήν πρώτη γραμμή τῆς πάλης γιά τά κοινά, νά ζῆ πολλά χρόνια καί νά βλέπη τήν βιβλιοθήκη τοῦ χωριοῦ του νά ἀποδίδη καρπούς, καί μακάρι νά ὑπάρξουν καί ἄλλοι πολιτικοί μιμητές τῆς πράξης ἀλλά καί τοῦ ἤθους του.

Διάκ. Κ.Ε.Γ.

  • Προβολές: 2744