Δελτίον Τυποῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως με αφορμή ψευδή δημοσιεύματα

Δυστυχώς οι συνεχείς προκλήσεις της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος εξαναγκάζουν την Ιερά Μητρόπολη να ενημερώνη το ποίμνιο και όλους τους Χριστιανούς που ενδεχομένως σκανδαλίζονται από τα όσα πράττουν οι υπεύθυνοι της Ιεράς Μονής και τα όσα δημοσιοποιούν στα περιοδικά τους.

Αφορμή του παρόντος Δελτίου Τύπου είναι μια ακόμη ενσυνείδητη ψευδής πληροφορία που διοχέτευσαν οι υπεύθυνοι της Ιεράς Μονής προς όλες τις κατευθύνσεις.

1. Τί ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι της Ιεράς Μονής

Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 57/10-5-2000 αναφορά του ο Αρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης έγραφε προς την Ιερά Σύνοδο:

“...αι κατηγορίαι και αι καταγγελίαι του Σεβασμιωτάτου... απεδείχθησαν αρμοδίως και ικανώς ως αβάσιμοι και αι απαιτήσεις του ως μη σύννομοι, από τα εξής: ...δ) Από την διαπίστωσιν της ορισθείσης υπό της Ιεράς Συνόδου Τριμελούς εξ Αρχιερέων Επιτροπής, η οποία ως ανεγνώρισεν εις την συνάντησίν Της με το Ηγουμενοσυμβούλιον της Μονής, ότι ουδέν είναι παράνομον και αντικανονικόν, από την ζωήν και το έργον του Μοναστηριού, επί των συγκεκριμένων καταγγελιών του Σεβασμιωτάτου”.

Επίσης, στο περιοδικό “Παναγία η Ναυπακτιώτισσα” τεύχος 6 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2000) γράφεται:

“Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, την νομιμότητα και κανονικότητα του τρόπου ζωής και λειτουργίας των διαφόρων τομέων του έργου της Μονής, ανεγνώρισε η Τριμελής εξ Αρχιερέων Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, σε επίσημη συνάντησή της με το Ηγουμενοσυμβούλιο και είπε ότι η Μονή είναι σε όλα νόμιμη και κανονική”.

Επίσης, στο υπ’ αριθμ. 46 (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2000) περιοδικό της Ιεράς Μονής “Η Βασιλεία των Ουρανών” γράφονται και τα ακόλουθα:

“Την κανονικότητα του τρόπου ζωής και λειτουργίας των διαφόρων τομέων του έργου της Μονής, αναγνώρισε η Τριμελής εξ Αρχιερέων Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, σε επίσημη συνάντησί της με το Ηγουμενοσυμβούλιον και είπε ότι η Μονή είναι σε όλα νόμιμη και κανονική”.

Εδώ ας σημειωθή η ταύτιση των γραπτών που υπάρχουν σε διαφορετικά κείμενα, τα οποία υποτίθεται ότι γράφονται από διαφορετικά πρόσωπα, και στοιχειοθετούν το κανονικό παράπτωμα της φατρίας.

2. Η απάντηση της Τριμελούς εξ Αρχιερέων Επιτροπής

Ύστερα απ’ όλα αυτά ο Σεβ. Μητροπολίτης μας εξαναγκάσθηκε να αποστείλη στην τριμελή εξ Αρχιερέων Επιτροπή που αποτελείται από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ, τον Σεβ. Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα και τον Σεβ. Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέα, εκκλησιαστικούς άνδρας σοβαρούς και με κύρος στην Εκκλησία, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 646/16-10-2000 έγγραφον δια του οποίου τους ενημέρωνε για τα όσα γράφονται και τους παρακαλούσε να αναφέρουν σχετικώς. Μεταξύ των άλλων έγραφε:

“Σάς παρακαλώ, Σεβασμιώτατοι άγιοι αδελφοί, να μου γράψετε σχετικώς εάν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, και συγκεκριμένως αν εσείς είπατε ότι “η Μονή είναι σε όλα νόμιμη και κανονική” για να αποκαλυφθή πλήρως η αλήθεια και να καταδικασθή το ψεύδος, καθώς επίσης να παύση να πλανάται μία εσφαλμένη πληροφορία που εγείρει τον λαό σε ανταρσία εναντίον του Μητροπολίτου, πράγμα το οποίο είναι καταδικαστέο από τους Ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας”.

Οι τρεις Μητροπολίτες απήντησαν με την από 6ης Νοεμβρίου 2000 επιστολή τους προς τον Σεβασμιώτατον, δια της οποίας απορρίπτουν όλες τις ψευδολογίες των υπευθύνων της Ιεράς Μονής, με τις οποίες προσπαθούν να παραπλανήσουν το ποίμνιο και να στραφούν εναντίον της Ιεράς Μητροπόλεως και του Μητροπολίτου.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

“Προς

τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

κ.κ. Ιερόθεον

Εις Ναύπακτον

Εις απάντησιν του υπ’ αριθμ. 646/16-10-2000 υμετέρου εγγράφου σχετικώς με το πρόβλημα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, σάς γνωρίζομεν τα εξής:

1. Η ορισθείσα υπό της Δ.Ι.Σ. εξ Αρχιερέων τριμελής επιτροπή, είχεν ως αποστολήν και μόνον να διερευνήση την δυνατότητα συνδιαλλαγής και ειρηνεύσεως μεταξύ του οικείου Μητροπολίτου, ως προϊσταμένης Εκκλησιαστικής Αρχής, και της αναφερομένης Ιεράς Μονής. Δεν είχεν εντολήν να διερευνήση τα της διαχειρίσεως και τα οικονομικά της Ιεράς Μονής.

2. Ευθύς εξ αρχής κατά την συνάντησιν ημών μετά του Ηγουμενοσυμβουλίου, διεπιστώθησαν βασικαί, αντικανονικαί και αντιεκκλησιολογικαί ενέργειαι αυτού, όπως:

α. Η ανυπαρξία εγκρίσεως υπό του οικείου Μητροπολίτου δια τας δαπάνας των διαφόρων έργων της Ιεράς Μονής, όπως και η υποβολή των σχεδίων δια τα έργα αυτά. Η Ιερά Μονή ενήργει ερήμην του Σεβασμιωτάτου, ως ανεξάρτητος, όπερ απαράδεκτον και αντίθετον προς τα προβλεπόμενα υπό της Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας. Τούτο δεόντως και δια πολλών υπεγραμμίσθη υπό των τριών Μητροπολιτών προς το Ηγουμενοσυμβούλιον και εζητήθη να μη συνεχισθή πλέον, η απάδουσα προς την Εκκλησιαστικήν τάξιν, αυτή η τακτική.

β. Η ύπαρξις και λειτουργία Αστικής Εταιρείας με μέλη μοναχούς της Ιεράς Μονής, οίτινες –όπως μας εβεβαίωσαν οι ίδιοι– φέρονται ως μέλη αυτής και με τα κοσμικά των ονόματα. Τούτο το γεγονός μας εξένισεν, ήτο πρωτάκουστον και άπαντες εψέξαμεν αυτήν την κατάστασιν, την οποίαν εθεωρήσαμεν ξένην προς τα εκκλησιαστικά θέσμια και βεβαίως ασυμβίβαστον προς την μοναχικήν ιδιότητα. Απαιτήσαμεν δέ, την άμεσον τακτοποίησιν αυτής της αντικανονικής πράξεως και ελάβομεν την διαβεβαίωσιν των δι’ αυτό.

γ. Κατελογίσαμεν ευθύνας, διότι εις αυτήν την Εταιρείαν συμμετέσχον και λαϊκά μέλη, φίλοι της Ιεράς Μονής, γεγονός το οποίον βαρύνει έτι περισσότερον το Ηγουμενοσυμβούλιον, διότι υπεισέρχονται άλλαι κοσμικαί ενέργειαι, άγνωστοι εις τας Μοναστικάς Αδελφότητας και την εκκλησιαστικήν τάξιν.

δ. Υπεδείχθη εις το Ηγουμενοσυμβούλιον ως λάθος και αντιεκκλησιαστική ενέργεια αι δαπάναι δι’ έργα ευποιΐας και φιλανθρωπίας (κατασκηνώσεις, οικοτροφεία, Γηροκομείον κλπ.) να γίνωνται εν αγνοία του οικείου Μητροπολίτου, όταν ο Σεβασμιώτατος διακρίνεται και δια την ευγένειάν Του και δια την αγάπην Του, τόσον δια τα έργα προνοίας, όσον και προς την Ιεράν Μονήν, αφού εντός μικρού χρονικού διαστήματος, επραγματοποίησεν αρκετάς χειροθεσίας και χειροτονίας Αδελφών της Μονής.

3. Επομένως εκ των ανωτέρω σαφώς διαφαίνεται, ότι η τριμελής εξ Αρχιερέων Επιτροπή, διεπίστωσεν αμέσως τας αταξίας και εκκρεμότητας του Ηγουμενοσυμβουλίου και εζήτησεν την άμεσον αποκατάστασιν αυτών δια κανονικών ενεργειών, την κατάργησιν της Εταιρείας και την επανασύνδεσιν, εν αγάπη, των σχέσεών των μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

4. Ταύτα ελέχθησαν και εν Συνόδω και ανεγράφησαν εις το σημείωμα, το οποίον συνετάχθη και εδόθη εις τον Μακαριώτατον δια να συνταχθή το έγγραφον της Ιεράς Συνόδου, εις το οποίον σαφώς διαφαίνεται η άποψις της Επιτροπής: (έγγραφον 263/109/19-1-1999 Ιεράς Συνόδου). Τα αυτά επαναλαμβάνονται, εις εντονώτερον ύφος και εις το έγγραφον 680/448/24-2-2000 της Ιεράς Συνόδου, το οποίον και εγένετο τη εισηγήσει της Επιτροπής.

Σεβασμιώτατε, όπως και εν αρχή τονίζομεν, η τριμελής Επιτροπή δεν ανέλαβεν έργον ελέγχου, αλλά προσεπάθησεν να συμβάλη, ίνα υπάρξη ειλικρινής προσέγγισις και να ενώση τα διεστώτα. Η αποκάλυψις των όσων αναφέρομεν, μας ηνάγκασαν να επιστήσωμεν την προσοχήν και να επιμείνωμεν εις την αλλαγήν των ενεργειών αυτών. Ουδείς εξ ημών ηυλόγησεν τας αντικανονικάς ταύτας ενεργείας. Ανεγνωρίσθη υφ’ όλων ημών το έργον το πνευματικόν της Ιεράς Μονής, η ύπαρξις τόσων νέων μοναχών με πολλάς και ενδιαφερούσας δια την Εκκλησίαν μας δρατηριότητας και ηυχήθημεν όπως συνεχισθή αυτή η προσφορά δια της αγαστής συνεργασίας μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, εν πνεύματι σεβασμού και αγάπης, με την ευλογίαν Αυτού και την πνευματικήν καθοδήγησίν Του.

Είχομεν την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα ελύετο, αλλά διεψεύθημεν. Προσευχόμεθα δια την επίλυσίν του το ταχύτερον δυνατόν.

Μετ’ αδελφικών ασπασμών και αγάπης

ό ο Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

ό ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας

ό ο Ξάνθης Παντελεήμων”.

3. Μερικές παρατηρήσεις

Είναι προδήλως αντικανονικά και αντιεκκλησιαστικά τα παραπτώματα της Ιεράς Μονής, και στα όσα επισημαίνονται από τους Σεβ. Μητροπολίτας και στα όσα ανεκαλύφθησαν εκ των υστέρων και τα οποία έχει εντοπίσει η τριμελής εξ Ηγουμένων Επιτροπή, την οποία απέστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Φαίνεται επίσης το μεγάλο ψεύδος των υπευθύνων της Ιεράς Μονής, όταν ισχυρίζονται ότι η Τριμελής εξ Αρχιερέων Επιτροπή δεν βρήκε τίποτε το παράνομο και αντικανονικό.

Όμως υπάρχουν πολλές αντικανονικές και αντιεκκλησιαστικές παραβάσεις τις οποίες θα ερευνήση ο ειδικός ανακριτής, που έχει ορισθή από την Ιερά Σύνοδο, καθώς επίσης και ο ειδικός ελεγκτής από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο).

Τα κανονικά και αντιεκκλησιαστικά παραπτώματα δεν μπορούν να αμνηστευθούν ούτε με επαίνους που δόθησαν σε διαφόρους καιρούς με αφορμή διάφορα θέματα, όπως η αποστολή κάποιου βιβλίου ή η φιλοξενία κάποιου στο Μοναστήρι, ούτε βέβαια και με διατάξεις εισαγγελέων (όχι αποφάσεις, διότι αποφάσεις εκδίδουν μόνον τα δικαστήρια), οι οποίοι ερευνούν το ποινικό μέρος μερικών μόνον παραπτωμάτων (καί γι’ αυτό υπάρχουν πολλά νομικά κενά) και δεν προεκτείνονται και σε όλα τα παράνομα και αντικανονικά παραπτώματα των υπευθύνων της Ιεράς Μονής και λόγω αναρμοδιότητος και λόγω αγνοίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τελευταίο κείμενο που δημοσιεύεται στο περιοδικό του Συλλόγου “Φίλοι της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου”, του οποίου ο τίτλος “ένα κείμενο που τα λέει όλα” θα έπρεπε να αντικατασταθή με την φράση “ένα κείμενο που τα κρύπτει όλα”, διότι δεν γίνεται λόγος ούτε για επιστροφή ΦΠΑ, ούτε για εμπορικές επιχειρήσεις, ούτε για Εταιρείες, ούτε για άλλες αντικανονικές και παράνομες πράξεις.

Πρέπει να γίνη σαφές ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοδιοίκητος οργανισμός κατά το Σύνταγμα και οι Ιερές Μονές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μητροπολίτου της Επαρχίας. Επομένως, οι Ηγούμενοι και μοναχοί πρέπει να τηρούν τους ιερούς Κανόνας, να δέχονται τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και του Μητροπολίτου και να εφαρμόζουν την εκκλησιαστική νομοθεσία. Κάθε άλλη πολιτειοκρατική ερμηνεία που παραγνωρίζει την εκκλησιαστική τάξη συνιστά αίρεση και σχίσμα.

Εάν οι υπεύθυνοι της Ιεράς Μονής δεν επιδιώξουν την αποκατάσταση των κανονικών σχέσεών τους με τον Μητροπολίτη τους και δεν ζητήσουν το έλεος του Θεού για όλες τις αντικανονικές και παρεκκλησιαστικές ενέργειές τους, δεν θα σωθούν και δεν θα ευλογηθούν, έστω και αν “αθωωθούν”, με διάφορες παρεμβάσεις, και από αυτόν ακόμη τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)!!!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 1172

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance