• Αρχική
  • Τεῦχος 58 - Νοέμβριος 2000
  • Προσφώνηση του Ηγουμένου της Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου Αρχιμ. π. Γεωργίου Καψάνη κατά την υποδοχή του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου στην Ι. Μονή

Προσφώνηση του Ηγουμένου της Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου Αρχιμ. π. Γεωργίου Καψάνη κατά την υποδοχή του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου στην Ι. Μονή

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,

Με ιδιαιτέραν χαράν Σάς υποδεχόμεθα σήμερα εις την Ιεράν Μονήν μας δια να προστήτε της ιεράς Πανηγύρεως της αγίας οσιοπαρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας.

Εις το σεπτόν Σας πρόσωπον τιμώμεν τον αρχιερέα του Θεού, τον φέροντα το πλήρωμα της ιερωσύνης του Πρώτου και Μεγάλου Αρχιερέως της Εκκλησίας, του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Τιμώμεν όμως και τον εκλεκτόν, ευλαβή και φιλομόναχον επίσκοπον της Εκκλησίας. Συνδεόμεθα, όπως ενθυμείσθε, από πολλών ετών δια μακράς εν Κυρίω αγάπης και εκτιμήσεως. Γνωρίζομεν την εκ νεαράς ηλικίας αγάπην Σας προς την Εκκλησίαν, τον ζήλον Σας και την αφοσίωσίν Σας εις το έργον αυτής.

Ο σεβασμός και η τιμή, με τα οποία περιεβάλετε πάντοτε τον Μοναχισμόν, είναι τοις πάσι γνωστά από το συγγραφικόν Σας έργον και από τον προσωπικόν Σας στενόν σύνδεσμον με αγιασμένους Γέροντας εν Αγίω Όρει και αλλαχού, αλλά και την προσωπικήν Σας βιοτήν, η οποία στοιχεί εις τον κανόνα της μοναχικής ζωής. Υπό τον αρχιερατικόν μανδύαν κρύπτετε τον θεοφιλή μοναχόν.

Το βιβλίον Σας “Μια βραδυά στην έρημο του Αγίου Όρους”, το οποίον εγνώρισε πολλαπλάς εκδόσεις και βοηθεί μέχρι σήμερα πολλάς ψυχάς να αναζητήσουν και γευθούν το γλυκύ νέκταρ της κατά Θεόν αγίας ησυχαστικής ζωής, είναι έν μόνον δείγμα της αγάπης Σας προς την μοναχικήν ζωήν και των φιλομοναχικών Σας αισθημάτων.

Αφ’ ής δε η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος Σάς ανέδειξεν εις τον υπερμέγιστον βαθμόν της αρχιερωσύνης και η Εκκλησία Σάς ανεβίβασε εις τον υψηλόν επισκοπικόν θρόνον, δια να ποιμαίνετε τον λαόν του Θεού, δεν επαύσατε να αγρυπνήτε και να εκδαπανάσθε υπέρ των δικαιωμάτων Κυρίου Παντοκράτορος και των δικαίων της Αγίας Εκκλησίας μας.

Με την κοσμούσαν Υμάς σύνεσιν, με θεολογικήν βαθύνοιαν και ποιμαντικήν διάκρισιν αγωνίζεσθε δια τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την Εκκλησίαν. Η θητεία Σας εις την προεδρίαν της Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος δια το θέμα των ταυτοτήτων είναι μεστή αγαθών καρπών. Αι εισηγήσεις Σας προς την Σεπτήν Ιεραρχίαν της Εκκλησίας ανταποκρίνονται εις τας απαιτήσεις των καιρών, εκφράζουν το θέλημα του Θεού δια την παρούσαν περίστασιν και αναπαύουν το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας.

Χαίρομεν ιδιαιτέρως, διότι έχετε εντοπίσει τα καίρια σημεία του ανακύψαντος προβλήματος και διότι είσθε ευαίσθητος δια ενδεχομένας νέας πλευράς του. Η εισήγησίς Σας προς την Ιεραρχίαν του παρελθόντος Οκτωβρίου ήτο βαθυστόχαστος. Πιστεύομεν μαζί Σας, ότι το καθαυτό πρόβλημα είναι η εκ νέου επιχειρουμένη προσπάθεια υπονομεύσεως της Ορθοδόξου Παραδόσεως του λαού μας εν ονόματι του εκσυγχρονισμού. Ευστόχως είχατε εις την εν λόγω εισήγησιν επισημάνει, ότι αι σεμναί και ειρηνικαί λαοσυνάξεις της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, με τας οποίας ο πιστός λαός διετράνωσε την πιστότητά του εις την Παράδοσιν της Εκκλησίας και του Γένους, αποτελούν εκδηλώσεις απολύτως εκκλησιαστικάς και συνεπείς προς την ιστορίαν και την ιδιοσυστασίαν του Γένους μας.

Η τεκμηριωμένη αναφορά Σας εις την Νέαν Τάξιν Πραγμάτων και τον ανελεύθερον τρόπον επιβολής της, εις την Νέαν Εποχήν και τον συγκρητισμόν της, εις την ριζικήν διαφοροποίησίν των από την Ορθόδοξον Παράδοσιν και εις την δυναμικήν εμφάνισιν της νέας αυτής νοοτροπίας εις την χώραν μας, δεικνύει ότι φρυκτωρείτε εις τας πνευματικάς επάλξεις και αφουγκράζεσθε τας ανησυχίας του πιστού λαού.

Η μεθόδευσις της όλης επιχειρήσεως δια την συλλογήν των υπογραφών αποτελεί έργον της υπό την Υμετέραν προεδρίαν Συνοδικής Επιτροπής. Συγχαίρομεν ευλαβώς και ευχαριστούμεν.

Συστρατεύεσθε με την σεπτήν Ιεραρχίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον Μακαριώτατον Πρόεδρον αυτής, Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλον, ώστε να αντιμετωπισθή ο τρέχων και εισέτι απειλών την Εκκλησίαν πειρασμός εκ μέρους των συγχρόνων ουμανιστών και δήθεν εκσυγχρονιστών της νεοελληνικής κοινωνίας και του κράτους. Αναπαυόμεθα με την στάσιν Σας. Συντασσόμεθα στον αγώνα της Εκκλησίας. Προσευχόμεθα να καρποφορήσουν οι αγώνες. Ο λαός του Θεού και ημείς οι ταπεινοί προσβλέπομεν με ελπίδα εις την Σεπτήν Ιεραρχίαν, εις τον Μακαριώτατον Προκαθήμενον Αυτής και εις το σεπτόν Σας πρόσωπον. Όπως έχετε δηλώσει εις την μνημονευθείσαν εισήγησιν, ήτο χρέος των αγίων Αρχιερέων να ηγηθούν του αγώνος της Εκκλησίας κατά την παρούσαν κρίσιμον φάσιν, χάριν της ενότητος του ποιμνίου αλλά και δια να βοηθήσουν να εκφρασθή η γρηγορούσα συνείδησις του πληρώματος της Εκκλησίας.

Ο αγών προβλέπεται συνεχιζόμενος. Παρηγορούμεθα, διότι υπάρχουν επίσκοποι, όπως η Υμετέρα Σεβασμιότης, οι οποίοι επιτελούν την ποιμαντορικήν των διακονίαν ως όντως οφθαλμοί της Εκκλησίας.

Τιμώμεν πέρα τούτων, Σεβασμιώτατε, και την θεολογικήν Σας προσφοράν εις την Εκκλησίαν δια τε συγγραμμάτων και δια της εν γένει συμμετοχής Σας εις τας θεολογικάς συζητήσεις και αναζητήσεις. Γνωρίζομεν ότι αγωνίζεσθε να προβάλετε τον πλούτον της Ορθοδόξου πατερικής θεολογίας, ώστε η Εκκλησία να τρέφεται από αυτήν και όχι από ξενόφερτα νοησιαρχικά θεολογικά σχήματα. Εις την γραμμήν αυτήν Σάς κατηύθυνε, πιστεύομεν, και η μαθητεία παρά τον μακαριστόν Γέροντά Σας, άγιον ιεράρχην, Μητροπολίτην Εδέσσης κυρόν Καλλίνικον. Δια της υπακοής Σας εις αυτόν η καρδία Σας ενεφορήθη όχι μόνον με αγάπην προς την Εκκλησίαν και τον μοναχισμόν, αλλά και με πόθον δια την θεολογίαν των Αγίων Πατέρων. Διότι μόνον αυτή η θεολογία ήτο ικανή να ερμηνεύση και να εκφράση ό,τι βιωματικώς είδατε και παρελάβετε από τον Γέροντά Σας.

Υποδεχόμεθα μαζί Σας και την τιμίαν συνοδείαν Σας. Σάς υποδεχόμεθα με ειλικρινή αισθήματα χαράς. Πιστεύομεν ότι η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η δευτέρα μετά τον άγιον Νικόλαον προστάτις της Ιεράς Μονής, παρίσταται νοερώς και επιδαψιλεύει την παρούσαν πνευματικήν ευφροσύνην.

Κατά την εύσημον ταύτην ημέραν και ώραν, καθ’ ήν εορτάζομεν την πανίερον μνήμην της Αγίας, ευχόμεθα από καρδίας να μακροημερεύη Κύριος ο Θεός πρεσβείαις Αυτής την Υμετέραν Σεβασμιότητα εν αδιαπτώτω υγιεία και παρακαλούμεν να ευλογήσητε την ταπεινήν αυτήν άμπελον του Κυρίου, ήν εφύτευσεν η πανσθενουργός Αυτού δεξιά.

  • Προβολές: 1313

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance