Skip to main content

Παρέμβαση τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου

Μιὰ ἀκόμη παρέμβαση διατυπώθηκε στὸ χρόνιο πρόβλημα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως. Τὴν γραπτὴ παρέμβαση ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς (70) τῆς Μητροπόλεως (ἐκτὸς ἀπὸ 4), λόγω τῆς προσχισματικῆς τακτικῆς ποὺ ἀκολουθῆ ἡ Μονὴ καὶ μὲ ἀφορμὴ μιὰ σειρὰ προκλητικῶν παραπλανητικῶν δημοσιευμάτων τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ τὰ ἔντυπα ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ τοὺς διαφόρους συλλόγους ποὺ τὴν περιβάλλουν.

Τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ αἰσθάνονται τὰ ἀποτελέσματα τῆς τεταμένης αὐτῆς καταστάσεως, τὴν δημοσιεύουμε εὐθὺς ἀμέσως.

* * *

Ναύπακτος 15 Δεκεμβρίου 2000

Οἱ Ἱερεῖς ποὺ ὑπογράφουμε τὸ κατωτέρω κείμενο διακατεχόμαστε ἀπὸ μεγάλη ἀνησυχία γιὰ τὴν συνεχιζόμενη ἔνταση στὶς σχέσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ποὺ εἶναι ἡ προϊσταμένη ἀρχὴ ὅλων μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, γνώστης τοῦ πατερικοῦ ἡσυχαστικοῦ μοναχισμοῦ, δέχεται τελευταία μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἐπίθεση, ἐπειδὴ θέλει νὰ τηροῦνται οἱ ἱεροὶ κανόνες, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ νόμοι καὶ οἱ συνοδικὲς ἀποφάσεις ἀπὸ ὅλους• φυσικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

Ἐπιθυμώντας τὴν λύση αὐτοῦ του προβλήματος ἐπισημαίνουμε τὰ ἀκόλουθα:

1. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ἀγαπᾶ τὸν Μοναχισμό, γνωρίζει τὴν ἀξία του καὶ τὸ ρόλο του στὴν Ἐκκλησία. Ὡς ἀληθινὸς Ποιμένας βρίσκεται σὲ διαρκῆ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Περιοδεύει, λειτουργεῖ, κηρύττει, καθοδηγεῖ καὶ στηρίζει τὸν λαό, χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνη σὲ τίποτε τὶς Ἐνορίες ποὺ ἐπισκέπτεται, χωρὶς νὰ ζητᾶ τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό του, παρὰ μόνο τὴν ζωογόνηση τῶν Ἐνοριῶν μας καὶ τὴν προκοπὴ “βίου καὶ πίστεως” τῶν ἐνοριτῶν μας. Συμπεριφέρεται ὡς πατέρας. Αἰσθανόμαστε ἐν Κυρίω καύχηση γιὰ τὴν ἐνεργὸ παρουσία του στὰ εὐρύτερα ἐκκλησιαστικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα.

2. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Λογοθέτης στὴν πολυχρόνια ἱεροκηρυκτικὴ τοῦ διακονία δημιούργησε πολλὰ προβλήματα στὴν προϊσταμένη τοῦ ἀρχή, ἀνεξαρτήτως τοῦ προσώπου ποὺ τὴν κατεῖχε. Τὸν τελευταῖο καιρό, στὰ ἔντυπα ποὺ ἐποπτεύει, δημοσιεύονται κείμενα ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου, μὲ σκόπιμες ἀνακρίβειες ποὺ βλάπτουν πρωτίστως τὸ κύρος τοῦ ἐποπτεύοντος καὶ τὴν αἴγλη τῆς Ἀδελφότητός του. Μαθαίνουμε ὅτι τὸ ἴδιο γίνεται μὲ ἐπιστολὲς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ διαβληθῆ πανελληνίως ὁ Μητροπολίτης. Ἂν δὲν ὑπάρχουν ἄλλες αἰτίες, εἶναι ἀνεξήγητη γιὰ ἐμᾶς ἡ πικρότητα αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν, γιατί δὲν βρίσκουμε τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς ὁποίας προΐσταται θὰ πρέπη νὰ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν νόμιμο καὶ κανονικὸ ἔλεγχο, στὸν ὁποῖο ὑποκείμεθα ὅλοι.

3. Μᾶς λυπεῖ βαθύτατα ἡ ἀνυπακοὴ στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τὴν ἀνυπακοὴ αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ δικαιολογήση ἡ γνώμη κάποιου Εἰσαγγελέα, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ἐπιμέρους λεπτομερειακὰ θέματα. Αἰσθανόμαστε ὅτι ἡ κατάσταση ἔχει φθάσει σὲ ἀπροχώρητο σημεῖο. Δὲν μποροῦμε πλέον νὰ μένουμε ἀμέτοχοι.

Γι’ αὐτὸ ζητοῦμε:

  • α) Τὴν πιστὴ τήρηση ὅλων των ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου.
  • β) Νὰ παύσουν τὰ ἀνακριβῆ δημοσιεύματα τῶν ὑπευθύνων καὶ φίλων της Ἱερᾶς Μονῆς ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν ἔνταση καὶ τὴν κρίση.
  • γ) Παρακαλοῦμε τὸν Ἡγούμενο νὰ ἐπισκεφθῆ τὸν Μητροπολίτη καὶ νὰ ξανασυζητήση τὰ προβλήματά του μὲ πνεῦμα ταπεινώσεως καὶ εἰλικρινῆ διάθεση ἀποκαταστάσεως τῶν κανονικῶν σχέσεών του μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη.

Γιὰ τὸ καλό του τόπου καὶ ὅλων των ἐμπλεκομένων καὶ διαπλεκομένων ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ τὸν Μητροπολίτη.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2831