Δελτίον Τυποῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως για το ζήτημα της Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου,

Με αφορμή παραπληροφορητική επιστολή σε εφημερίδα

Ναύπακτος, 14 Δεκεμβρίου 2000

Με αφορμή την επιστολή που απέστειλε ο κ. Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, ενδεχομένως εντολοδόχος - “αντιπρόσωπος” της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως, στην Καθημερινή (13-12-2000), εξαναγκαζόμαστε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τον λαό, παρά το ύφος της επιστολής που χρησιμοποιεί και τον ανοίκειο χαρακτηρισμό για τον Μητροπολίτη μας, δείγμα της ποιότητος του εσωτερικού κόσμου του επιστολογράφου, ότι υπάρχουν πολλές εκκλησιαστικές και διαχειριστικές ανωμαλίες στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου.

Ο κ. Διαμαντόπουλος, γνωστός άλλωστε και από άλλες ενέργειές του, παραπληροφορεί με την επιστολή του, για δύο λόγους.

Πρώτον, διότι αλλοιώνει όλα τα στοιχεία που παραθέτει, όπως για παράδειγμα τις επιστολές διαφόρων εκκλησιαστικών ανδρών προς την Ιερά Μονή, τις επισκέψεις “προσκυνητών” προς την Ιερά Μονή, ιδιαιτέρως δε τα της εκδρομής του Δημοτικού Σχολείου της Ναυπάκτου, για την οποία είχε παντελή άγνοια ο Μητροπολίτης μας, ο οποίος το πληροφορήθηκε από τα δημοσιεύματα του Τύπου, και πάνω από όλα γι’ αυτό που γράφει ότι ο Μητροπολίτης μας “κατέφυγε πέντε φορές στην Ελληνική Δικαιοσύνη, εναντίον της Μονής, που απαλλάχθηκε πανηγυρικά και τις πέντε”. Για το τελευταίο η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν κατέφυγε ο Μητροπολίτης μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη εναντίον της Ιεράς Μονής (ίσως θα έπρεπε) και ακόμη η Ιερά Μονή δεν απαλλάχθηκε και μάλιστα πανηγυρικά! Προφανώς ο συντάκτης της επιστολής έχει σύγχυση, ηθελημένη ή αθέλητη, αν δεν παραπληροφορή εν γνώσει. Γιατί το γεγονός είναι ότι κατατέθησαν δύο αγωγές εναντίον δημοσιογράφων που συκοφαντούσαν τον Μητροπολίτη, και από αυτά που γράφει ο επιστολογράφος, ο οποίος θεωρεί τις αγωγές ως αγωγές εναντίον της Ιεράς Μονής, φαίνεται καθαρά ότι υποκινηταί ήταν οι μοναχοί της Ιεράς Μονής (φοβερόν κανονικόν αδίκημα), καθώς επίσης ασκήθηκε μια αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα. Διότι αν έκανε μήνυση η Ιερά Μητρόπολη δεν θα περιοριζόταν σε μερικές λεπτομερειακές πλευρές του όλου θέματος. Για το τελευταίο, την αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση, πρέπει να διευκρινισθή ότι ο επιστολογράφος αδυνατεί και με απλή ανάγνωση να διακρίνη μεταξύ δικαστικής αποφάσεως, ανυπάρκτου, πράγματι, και εισαγγελικής διατάξεως, δια της οποίας ο Εισαγγελεύς, με τα ολίγα στοιχεία που έχει εις χείρας του, κρίνει ότι δεν ετελέσθη υπό των ανθρώπων της Μονής έγκλημα κατά τον ποινικό κώδικα, χωρίς να εισέρχεται όμως σε όλες τις αντικανονικές και αντιεκκλησιαστικές ενέργειες της Ιεράς Μονής, οι οποίες δεν τον αφορούν.

Δεύτερον, διότι παραγνωρίζει ηθελημένως πληθώρα άλλων αντιθέτων στοιχείων, όπως τις δύο αποφάσεις της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, τις εννέα (9) αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την μελέτη του Δρος Νομικής κ. Αναστασίου Μαρίνου, Αντιπροέδρου Σ.τ.Ε. και Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τίτλο “Ο Επιχώριος Αρχιερεύς και η αυτοδιοίκησις των Ιερών Μονών”, την εισήγηση του Καθηγητού κ. Σπυρίδωνος Τρωϊάνου προς την Επιστημονική Επιτροπή της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τίτλο “Το καθεστώς Διοικήσεως των Ιερών Μονών”, τα πορίσματα των δύο Επιτροπών που απέστειλε η Ιερά Σύνοδος, ήτοι της τριμελούς εξ Αρχιερέων Επιτροπής και της τριμελούς εξ Ηγουμένων Επιτροπής, οι οποίοι διαπίστωσαν τις αντικανονικότητες και άλλες παράνομες ενέργειες της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως. Επίσης υπάρχουν επιστολές διαφόρων Μητροπολιτών και μοναχών που απεστάλησαν στον Μητροπολίτη μας και στηλιτεύουν την συμπεριφορά της Ιεράς Μονής έναντι της Ιεράς Μητροπόλεως, σε αντίθεση με ευκαίρως - ακαίρως αποσταλείσες επιστολές διαφόρων τρίτων, πριν πληροφορηθούν τα κατορθώματα των αμονάχων τούτων μοναχών, και οι οποίες δημοσιεύονται στο περιοδικό της Μονής για την παραπληροφόρηση του λαού.

Δεν θα αναφερθούμε διεξοδικά σε όλα αυτά, ούτε και θα σχολιάσουμε την ιδιότητα των μοναχών ως εταίρων εμπορικής εταιρείας με σκοπόν οικονομικόν, αλλά απλώς και μόνον θα σημειώσουμε μια περίπτωση που έχει σχέση με την επιστροφή Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.),

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 72/7-2-2000 έγγραφο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου προς την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως εντοπιζόταν ότι δεν εγγράφονται στους προϋπολογισμούς και απολογισμούς της Ιεράς Μονής ο επιστρεφόμενος Φ.Π.Α.

Η Ιερά Μονή με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22/14-2-2000 έγγραφό της απαντούσε ότι δεν επιστρέφεται στο Ταμείο της Ιεράς Μονής Φ.Π.Α.

Ο Μητροπολίτης με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 112/14-2-2000 και 356/16-5-2000 έγγραφά του προς τον Προϊστάμενον της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου ζητούσε να δοθούν: α) αντίγραφα των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. της τελευταίας πενταετίας της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος και των σχετικών εκθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α., και β) αντίγραφα των Φορολογικών Δηλώσεων φόρου εισοδήματος όλων των Ιερομονάχων και μοναχών της ως άνω Ιεράς Μονής, της τελευταίας πενταετίας, και οι Δηλώσεις Φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

Μετά από παρεμβάσεις της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μεσολογγίου και του Υφυπουργού Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. απέστειλε στον Σεβ. Μητροπολίτη δια του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8314/28-7-2000 συνοδευτικού εγγράφου: 1) εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ (τής Ι. Μονής Μεταμορφώσεως) των ετών 1994, 1997, 1998 με τις προσωρινές δηλώσεις έτους 1999, 2) αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ (τής Ι. Μονής Μεταμορφώσεως), και 3) αποφάσεις επιστροφής ΦΠΑ (στήν Ι. Μονή Μεταμορφώσεως) για τα έτη 1994, 1995, 1998, 1999.

Από την ανάγνωση των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. φαίνεται σαφώς:

1. Ότι επεστράφη Φ.Π.Α. στην Ιερά Μονή ως ακολούθως:

  • 1994 2.548.483 δρχ,
  • 1995 3.374.251 δρχ,
  • 1997 380.703 δρχ,
  • 1998 46.865.159 δρχ,
  • 1999 18.076.738 δρχ.,

σύνολο: 71.245.334 δρχ.

2. Οι επιστρεφόμενοι φόροι επιστρέφονται με την ένδειξη “Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως” και υπότιτλο “εκμετάλλευση Ξενώνων” (1994, 1995, 1999) ή “Προσθήκη και εκσυγχρονισμός κτιρίων” (1997) ή και τους δύο (1998), και δεν είναι καταγραμμένοι στους προϋπολογισμούς και απολογισμούς της Ιεράς Μονής των αντιστοίχων ετών.

3. Υπάρχουν διάφορες παρατυπίες για τις οποίες θα γίνη ειδικός έλεγχος.

Πρέπει να υπογραμμισθή ότι τα ποσά των προϋπολογισμών και των απολογισμών της Ιεράς Μονής που κατατίθενται στην Ιερά Μητρόπολη, και φυσικά δεν εγκρίνονται, κινούνται σε χαμηλά όρια και δεν δικαιολογούν τέτοιες υψηλές επιστροφές Φ.Π.Α.

Επί πλέον πρέπει να σημειωθή ότι οι Μοναχοί και ο Ηγούμενος έχουν συστήσει την από 3-12-1986 αστική εταιρεία του Αστικού Κώδικος, κατά παράβαση του Κανονικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και σκοπό οικονομικό, η οποία φέρει τις επωνυμίες “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ” ή “ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ” ή “ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ”. Η άλλα πράγματα ενθυμίζουσα πολυώνυμος Αδελφότης παραπλανά και εξαπατά τους Χριστιανούς, οι οποίοι στέλλουν τον οβολόν τους στο Μοναστήρι, ως αποτέλεσμα μιας αδιστάκτου και βασανιστικής ζητείας, και ο οβολός τους πηγαίνει στο ταμείο της αστικής εταιρείας, και ουσιαστικώς στους εταίρους μοναχούς, ή στα ταμεία των άλλων σωματείων που διαθέτει η Ιερά Μονή.

Δεν περιμένουμε ότι και τούτο και τόσα άλλα θα ενοχλήσουν την στρατευμένη συνείδηση οπαδού του ιταμού υβριστού του Μητροπολίτου μας, για το οποίο θα πρέπει να ζητήση εμπράκτως συγγνώμη αλλά και το έλεος του Θεού.

Υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία και για άλλα ζητήματα, και το καλύτερο που πρέπει να κάνη η Ιερά Μονή είναι αφ’ ενός μεν να σιωπά, για να μην έλθουν και άλλα στοιχεία στο φως της δημοσιότητος, αφ’ ετέρου δε να προσπαθήση να αποκτήση κανονικές σχέσεις με την Μητροπολίτη τους, με την μετάνοια και την διόρθωση των κακώς εχόντων.

Ο Ορθόδοξος μοναχισμός δεν μπορεί να συνδεθή με εμπορικές επιχειρήσεις, με αυτόνομες, αντικανονικές και παράνομες ενέργειες, και καλά θα κάνη ο κ. Διαμαντόπουλος, με τους στρεμματικούς τίτλους που αυτάρεσκα παραθέτει στην επιστολή του, να ασχολείται με την θεραπεία των ασθενών του και να αφήση την Ιερά Σύνοδο και τον Μητροπολίτη να ασχολούνται με τις πνευματικές ασθένειες, ιδίως των συγκεκριμένων μοναχών, οι οποίες, αν δεν θεραπευθούν, εκτός από τις συνέπειες που θα έχουν στον κοινωνικό και εκκλησιαστικό χώρο της περιοχής μας, συγχρόνως θα έχουν αιώνιες συνέπειες για τους πρωτεργάτες αυτής της ανταρσίας, γιατί συνιστούν αιώνιο πνευματικό θάνατο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 2086