Skip to main content

Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σὲ ἀπάντηση τῆς κ. Ἄννας Παναγιωταρέας τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ MEGA

Ἐπειδή ἡ κ. Ἄννα Παναγιωταρέα ἀπό τόν Τηλεοπτικό Σταθμό Mega μέ ὀργίλο τρόπο ἐπανειλημμένως καταφέρθηκε ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου μας πού ἀπουσίαζε στό ἐξωτερικό, λέγοντας ὅτι διώκει τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως, ἐκφέροντας καί πολλές ἄλλες κρίσεις, ἡ Ἱερά Μητρόπολη αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά ἐνημερώση τό ποίμνιό της γιά τό θέμα αὐτό:

1. Ἡ ἀγάπη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου γιά τόν Μοναχισμό εἶναι ἐγνωσμένη τόσο μέ τά δημοσιευθέντα βιβλία του, μεταφρασμένα σέ πολλές γλῶσσες, πού ὁμιλοῦν γιά τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό ὅσο καί μέ τήν ἵδρυση μοναχικῆς ἀδελφότητας τήν ὁποία καθοδηγεῖ.

2. Ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως διατηρεῖ μιά διαρκῆ ἀντιπαλότητα μέ τούς ἑκάστοτε Μητροπολίτες Ναυπάκτου (Δαμασκηνό, Ἀλέξανδρο, Νικόδημο) πάνω ἀπό μία εἰκοσαετία καί ἔχουν γίνει πολλά κωμικοτραγικά γεγονότα στήν Ναύπακτο.

3. Στήν Ἱερά Μονή ὑφίστανται πολλά κανονικά καί ἐκκλησιολογικά καί νομικά προβλήματα (Σωματεῖα, Ἀστικές Ἑταιρεῖες μέ τήν ἴδια ἐπωνυμία μέ τήν Ἱερά Μονή, ἐμπορικές ἐπιχειρήσεις, πλασματικοί προϋπολογισμοί, ἀνέλεγκτοι ἀπολογισμοί, ἀνεγέρσεις ἄνευ ἀδειῶν καί δημοπρασιῶν κτιριακῶν συγκροτημάτων, ἐπιστροφές ΦΠΑ κλπ.), γιά τά ὁποῖα ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε στήν Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁποία ἐξέδωσε δέκα (10) ἀποφάσεις καί διεπίστωσε ὅλα τα κανονικά καί νομικά προβλήματα πού ὑφίστανται στήν Ἱερά Μονή. Ἐπίσης σημαντική εἶναι ἡ γνωμοδότηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Κανονικῶν Ζητημάτων, καθώς ἐπίσης οἱ διαπιστώσεις καί τά πορίσματα τῆς τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς καί τῆς τριμελοῦς ἐξ Ἡγουμένων Ἐπιτροπῆς πού συνεκροτήθησαν μέ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐπίσης, σημαντική εἶναι ἡ μελέτη τοῦ κ. Ἀναστασίου Μαρίνου, Ἀντιπροέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί Ἐπιστημονικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς ἐπίσης καί ἡ εἰσήγηση τοῦ Καθηγητοῦ κ. Σπυρίδωνος Τρωϊάνου.

4. Ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως ὄχι μόνον δέν ὑπακούει στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μητροπολίτου, ἀλλά διαστρεβλώνοντας τά γεγονότα καί ψευδομένη πρός κάθε κατεύθυνση, ἀρνήθηκε καί τόν ἔλεγχο ἀπό τόν εἰδικό ἐλεγκτή πού ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι κατέθεσε προσφυγή ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν ἔλεγχο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παραβαίνοντας ἱερούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας.

5. Ὁ Ἀρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συκοφάντησε ἐγγράφως τόν Μητροπολίτη ὅτι ἐζήτησε διακόσια ἑκατομμύρια (200.000.000) δρχ. ἀπό τήν Ἱερά Μονή, ἐνῶ οὐδέποτε ὁ Μητροπολίτης ἐζήτησε χρήματα, καί μάλιστα ὑπάρχει ἔγγραφό του ἀπό τό 1997 περί τοῦ ἀντιθέτου, καθώς ἐπίσης ὁ Ἡγούμενος δέν ἀνεκάλεσε τίς συκοφαντίες αὐτές, παρά τό ὅτι τό ὑποσχέθηκε ἐνώπιόν της τριμελοῦς ἐξ Ἡγουμένων Ἐπιτροπῆς.

6. Δύο φορές ὁ Μητροπολίτης ἐπεδίωξε λύση τῶν προβλημάτων μέ ἀπ’ εὐθείας συνάντηση μέ τούς ὑπευθύνους της Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ μία ἔγινε τήν 1-3-1999 καί κατέληξε σέ ἕνα μνημόνιο ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων πού δέν τό τήρησε ποτέ ἡ Ἱερά Μονή, καί ἡ δεύτερη πού θά πραγματοποιεῖτο τήν 6-3-2000, παρόντων καί τῶν Νομικῶν Συμβούλων ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν, καί στήν οὐσία τήν ἀρνήθηκε ἡ Ἱερά Μονή μέ δεκατέσσερα (14) ΔΕΝ, γράφοντας σέ ἔγγραφο μεταξύ ἄλλων ὅτι “Δέν σᾶς ἐζητήσαμεν ἐμεῖς συνάντησιν,... Δέν ἔχουν τίποτε νέον νά εἰποῦν οἱ Νομικοί μας Σύμβουλοι. Ἤδη ἐξεφράσθησαν... Δέν τίθενται ὑπό ἀμφισβήτησιν ἡ νομιμότης καί ἡ κανονικότης τῆς Μονῆς...”.

7. Ἡ κ. Ἄννα Παναγιωταρέα ἀδικεῖ τόν Μητροπολίτη, τόν συκοφαντεῖ ὅταν τοῦ ἀποδίδει διωκτικές ἐνέργειες καί παραβαίνει τόν ὑπ’ ἀριθμ. 1/1991 Κανονισμό τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως “περί δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας στήν ραδιοτηλεόραση” καί κυρίως τό ἄρθρο 4 “Ἡ ραδιοτηλεόραση ἀναγνωρίζει καί σέβεται ἐμπράκτως τήν διαφορά τῶν ἀπόψεων καί ὑπερασπίζεται τήν ἐλευθερία μεταδόσεως διαφορετικῶν ἀπόψεων. Καταβάλλει εὔλογες προσπάθειες γιά τήν παρουσίαση καί τῶν ἄλλων πλευρῶν ἤ ἀπόψεων, καθόσον χρόνον διαρκεῖ τό ἐνδιαφέρον τοῦ κοινού”, τό ἄρθρο 6 “δέν ἀναφέρονται ἀνακρίβειες οὔτε μεταδίδονται παραπλανητικές δηλώσεις. Ὁποιαδήποτε ἀνακρίβεια ἤ παραπλανητική δήλωση διορθώνεται ἀμελλητί στό πλαίσιο τῆς ἰδίας ἤ παρόμοιας ἐκπομπής” καί τό ἄρθρο 9 “χρησιμοποιοῦνται εὐθέα μέσα γιά τήν συλλογή πληροφοριῶν, στοιχείων ἤ εἰκόνων... Σέ καμμία περίπτωση πάντως δέν μπορεῖ ἡ μέθοδος συλλογῆς πληροφοριῶν νά θίγει τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου”.

8. Ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως ἀρνεῖται στήν οὐσία τήν κατά τούς ἱερούς κανόνας καί τόν νόμο πνευματική καί διοικητική της ἀρχή, καθώς ἐπίσης ἀρνεῖται τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκφράζει μιά ἀνταρσία, βρίσκεται σέ οὐσιαστική ἀκοινωνησία καί σέ μιά ἐν δυνάμει καί ἐνεργεία σχισματική κατάσταση. Ὅμως, τό γιατί ἡ κ. Ἄννα Παναγιωταρέα κάνει τόσο ἐμφανῆ κατάχρηση τῶν δυνατοτήτων πού τῆς παρέχει τό δημοσιογραφικό βῆμα ἑνός μεγάλου καναλιοῦ καί διαδίδει τέτοιες συκοφαντικές καί προσβλητικές πληροφορίες, ἐνῶ ὡς ἔγκριτος δημοσιογράφος δέν εἶναι δυνατόν νά μήν γνωρίζη τήν ἀλήθεια, ὕστερα ἀπό τόσα δημοσιεύματα καί ὕστερα ἀπό ἐπίσκεψή της στήν Ναύπακτο καί τήν Ἱερά Μονή, ὄχι ὅμως καί τόν Μητροπολίτη, εἶναι θέμα δικό της, πού ἀφορᾶ ὅμως καί τό τηλεοπτικό κοινό, καθώς ἐπίσης καί τήν Διεύθυνση τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Mega.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 3769