Τὸ ἐκκλησιολογικό πρόβλημα τῆς Μητροπόλεώς μας στὴν Ἱεραρχία - Εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ

«...5. Ως γνωστόν μέγα μοναστικόν πρόβλημα υφίσταται εις την Ιερὰ Μητρόπολιν Ναυπάκτου, το οποίον έχει ξεπεράση τα όρια της Μητροπόλεως, έχει διά την λύσιν του πολλάκις ασχοληθή η ΔΙΣ πολλών περιόδων, και λύσις δεν έχει ευρεθή. Κοντεύει να καταντήση δυσθεράπευτο μοναστικό καρκίνωμα.

Τό πρόβλημα συνίσταται κυρίως εις τα εξής:

α) Εις την μή αναγνώρισιν από τον Ηγούμενον και το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος των κανονικών αρμοδιοτήτων του κυριάρχου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ επί της Μονής των και εις την κατ’ εξακολούθησιν απείθειαν αυτών προς τον Επίσκοπον αυτών, αλλά και την Ι. Σύνοδον.

β) Ο Ηγούμενος και οι μοναχοί της Ιεράς Μονής όλως αντικανονικώς έχουν συστήσει διαφόρους Εταιρείας και Σωματεία με τα κοσμικά και τα μοναχικά τους ονόματα, μερικοί δέ αδελφοί της Μονής συνέστησαν και Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, η οποία είναι εμπορική Εταιρεία (Ιχθυοκαλλιέργειες) εδρεύει εις την Ιεράν Μονήν και έχει λάβει επιχορηγήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνευ γνώσεως και αδείας του Μητροπολίτου των.

Εις το σημείον τούτο θέλω να υπογραμμίσω και τα εξής πρωτάκουστα:

Ι. Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν η Έδρα της Αστικής Εταιρείας είναι η Αθήνα και Παράρτημα αυτής η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου.

ΙΙ. Η Αστική Εταιρεία έχει την επωνυμίαν της Ιεράς Μονής. Δηλαδή, Μονή και Αστική Εταιρεία ταυτίζονται και φέρουν την επωνυμίαν Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως και Ιερόν Κοινόβιον Μεταμορφώσεως.

Καί ΙΙΙ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αστικής Εταιρείας είναι οι αδελφοί της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου.

γ) Εις την άρνησιν υποβολής εις την Ι. Μητρόπολιν Ναυπάκτου πάντων των πραγματικών αριθμών εισπράξεων και δαπανών και όλων των παραστατικών στοιχείων απασών των οικονομικών διαχειρίσεων της Μονής προκειμένου να εγκριθή ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός αυτής, με αποτέλεσμα η Μονή, διαχειριζομένη εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές ετησίως, να λειτουργή τα τελευταία 3-4 χρόνια χωρίς εγκεκριμένους Προϋπλογισμούς και Απολογισμούς, να μένη δηλαδή ανεξέλεγκτη και να τείνη εις ανταρσίαν.

δ) Εις την άρνησι να δεχθούν τον διαταχθέντα από την Ιεράν Σύνοδον οικονομικόν έλεγχον, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 100/1998 ισχύοντα Κανονισμόν της Ιεράς Συνόδου και έχουν ήδη καταφύγει εις Κοσμικά Δικαστήρια (Συμβούλιον της Επικρατείας) κατά της Εκκλησίας μας διά την ακύρωσιν του ως άνω Κανονισμού, ώστε να αποφύγουν τον οικονομικόν έλεγχον της Εκκλησίας.

Καί ε) Ενώ κατ’ εξακολούθησιν και με συγκεκριμένες πράξεις δείχνουν την ανυπακοήν τους εις τον κυριάρχην Επίσκοπόν τους, παραβαίνοντες τάς προφορικάς και εγγράφους αυτού εντολάς, διαδίδουν κατ’ αυτού ψευδείς ειδήσεις και συκοφαντίας, που φθάνουν στα όρια των κανονικών παραπτωμάτων της ανταρσίας, της φατρίας και της τυρείας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Καί επειδή η συγκεκριμένη κραυγαλέα και σκανδαλίζουσα αντικανονική συμπεριφορά των υπευθύνων της Μονής έχει φθάσει στο απροχώρητον,

Επειδή η σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι αδύνατον να μείνη απαθής θεατής των γεγονότων τούτων και να ανέχεται την παράβασιν των ιερών Κανόνων και τον δημόσιον κατασκανδαλισμόν των πιστών από τα εκατέρωθεν (Μητροπόλεως και Μονής) γραπτά Ανακοινωθέντα Τύπου ή από τα κοινοποιούμενα στούς Αρχιερείς και τούς Ηγουμένους όλης της Ελλάδος διάφορα σχετικά έγγραφα,

Επειδή τα μέχρι τούδε από την ΔΙΣ ληφθέντα μέτρα (αποστολή δύο Συνοδικών Επιτροπών, αποφάσεις και έγγραφες συστάσεις και οδηγίες Αυτής, διαταχθείς οικονομικός έλεγχος κ.λ.π.) δεν έφεραν αποτελέσματα, αλλ’ εθεωρήθησαν από την πλευράν της Μονής αδυναμία λήψεως μέτρων και επιβολής της Κανονικής τάξεως και ωδήγησαν τούς υπευθύνους της Μονής εις την αποθράσυνσιν και την καταφυγήν στα κοσμικά Δικαστήρια (Σ.τ.Ε.).

Επιβάλλεται άνευ άλλης αναβολής η λήψις από την ΙΣΙ δραστικών Κανονικών μέτρων.

Πρός τούτο προτείνω:

Ι. Διά την αντιμετώπισι του προβλήματος της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου:

α) Ο Ηγούμενος της Μονής και τα Μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου να τεθούν εις αργίαν από πάσης ιεροπραξίας (ακοινωνησίαν) μέχρι της εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως του αρμοδίου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, διά τα δι’ ά ο Ηγούμενος Αρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης κατηγορείται κανονικά παραπτώματα και δι’ ά έχουν διαταχθή τακτικαί ένορκοι Ανακρίσεις και επαναφοράς της Μονής εις την Κανονικήν τάξιν.

β) Η Διοίκησις και Διαχείρησις της Μονής να ανατεθή εις προσωρινήν τριμελή Διαχειριστικήν Επιτροπήν εξ Αδελφών της Μονής με πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη του Ηγουμενοσυμβουλίου.

γ) Νά ολοκληρωθούν τάχιστα αι διαταχθείσαι ένορκοι τακτικαί Ανακρίσεις κατά του Ηγουμένου της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου Αρχιμ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη και να υποβληθή ο Φάκελλος εις τον Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΝ διά τα περαιτέρω. Καί

δ) Νά διαταχθή ο οικονονικός επιθεωρητής, ο υπό της ΕΚΥΟ ορισθείς να μεταβή αμέσως εις την Μονήν και να διενεργήση τον οικονομικόν έλεγχον απασών των Διαχειρίσεων της Μονής, να υποβάλη δέ νομίμως το Πόρισμά του εις τον ζητήσαντα αυτόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου και την ΔΙΣ διά τα περαιτέρω.

ΙΙ. Διά την πρόληψι παρομοίων φαινομένων και την γενικωτέραν αντιμετώπισι του προβλήματος, προτείνω:

α) Νά αποφασισθή και δι’ Εγκυκλίου της ΔΙΣ να ανακοινωθή εις τάς Ι. Μητροπόλεις, ότι οι Μοναχοί και οι Ιερομόναχοι των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να είναι εταίροι αστικών ή εμπορικών Εταιρειών. Άν παραστή ανάγκη συστάσεως Εταιρείας με συμμετοχήν της Μονής, θα πρέπη να προηγήται έγκρισις της συστάσεως υπό του οικείου Μητροπολίτου και της ΔΙΣ, τα δέ εγκριτικά έγγραφα αυτών να μνημονεύωνται εις το σχετικόν Καταστατικόν της υπό ίδρυσιν Εταιρείας ή Σωματείου.

β) Ιερά Μονή της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να δέχεται υλικάς προσφοράς ή άλλας εκδουλεύσεις από Σύλλογον ή Σωματείον φίλων της, εάν το Καταστατικόν αυτών δεν έχει προηγουμένως εγκριθή από τον οικείον Μητροπολίτην.

Καί γ) Νά γίνη γνωστόν εις τάς Κρατικάς Υπηρεσίας (Υπουργεία, Γενικάς Γραμματείας Περιφερειών, Νομαρχίας κ.λ.π.), ότι ουδεμία αίτησι Μονής της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι επιτρεπτόν να γίνεται δεκτή διά οικονομικήν επιχορήγησιν, αν αύτη δεν έχει την έγγραφον έγκρισιν του οικείου Μητροπολίτου».

Ετικέτες: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2708

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance