Ο Αθηνών Χριστόδουλος προς τον Ναυπάκτου κ. Ιερόθεον

Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,

Ληξάσης της 146ης Περιόδου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, από 1ης Σεπτεμβρίου π.έ. έως της 31ης Αυγούστου ε.έ., κατά την διάρκειαν της οποίας διετελέσατε εκλεκτόν μέλος Αυτής, και περατωθεισών των εργασιών λειτουργίας Αυτής, επιθυμούμεν, ως Πρόεδρος Αυτής, ίνα εκφράσωμεν τη υμετέρα λίαν πεφιλημένη ημίν Σεβασμιότητι τας ευγνώμονας ευχαριστίας της Μετριότητος ημών δια πάνθ’ όσα φιλοπόνως και φιλοτίμως κεκοπιάκατε κατά την ενιαύσιον ταύτην Συνοδικήν υμών θητείαν.

Η υμετέρα συνεισφορά, τόσον κατά την ενδελεχή εξέτασιν και συζήτησιν των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως όσον και κατά την λήψιν των διαφόρων αποφάσεων, αφορωσών εις την κατ’ άνθρωπον πορείαν της Αγιωτάτης Εκκλησίας ημών, εις μίαν μάλιστα εποχήν καθ’ ήν Αύτη προβάλλει ως το μοναδικόν έρεισμα επί του οποίου δύναται ασφαλώς να στηριχθή ο σύγχρονος άνθρωπος, ήτο εξόχως σημαντική και λίαν πολύτιμος. Δια της συμβολής υμών ταύτης, συνετελέσατε αποτελεσματικώς εις την καρποφόρον λειτουργίαν του πατροπαραδότου, από της εποχής των Αγίων Αποστόλων, Συνοδικού Συστήματος, και εις την εν Πνεύματι Αγίω υποδειγματικήν εκάστοτε λήψιν κρισίμων αποφάσεων επ’ αγαθώ και ευκλεία της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας.

Προς τούτοις, εκτιμώντες ιδιαιτέρως τον άριστον και υποδειγματικόν τρόπον μεθ’ όν ησκήσατε τα ανατεθέντα υμίν καθήκοντα του εκπροσώπου Αυτής επί του Τύπου, ήτοι την ευθυκρισίαν, την νηφαλιότητα, την ετοιμότητα, τον σεβασμόν εις τας αποφάσεις της πλειονοψηφίας και τον εκκλησιαστικόν-θεολογικόν λόγον, επιθυμούμεν ίνα απονείμωμεν υμίν τον δίκαιον της Εκκλησίας έπαινον.

Παρακαλώ ωσαύτως, όπως δεχθήτε τας εγκαρδίους, ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους ημών ευχάς, διότι και πολλάκις απητήθη η παρουσία υμών εν Αθήναις, είτε τακτικώς είτε εκτάκτως, προς συμμετοχήν εις Συνεδρίας ή εις άλλας Συνοδικάς εκδηλώσεις, μετ’ αυταπαρνήσεως και μη φειδόμενοι του κόπου του ταξιδίου και των εν γένει δυσκολιών, ποιμαντικών και διοικητικών, των προερχομένων εκ της συχνής απομακρύνσεως εκ της έδρας της υμετέρας Επαρχίας και του προσφιλούς υμών ποιμνίου, προθύμως ανταπεκρίθητε εις τας σχετικάς Συνοδικάς προσκλήσεις.

Ευχαριστούντες και αύθις τη υμετέρα Σεβασμιότητι δια την πολύτιμον προσφοράν αυτής και κατασπαζόμενοι αυτήν εν Κυρίω διατελούμεν μετ’ αγάπης.

† Ο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

* * *

Από το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου

“Μετά το πέρας των εργασιών ο Μακαριώτατος εξέφρασε την βαθειά του ικανοποίηση για την συμβολή ενός εκάστου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου στην διάρκεια της ληξάσης Συνοδικής Περιόδου, ευχαρίστησε όλους για την καλή συνεργασία και εξήρε ιδιαιτέρως την συμβολή του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, Εκπροσώπου Τύπου της Ιεράς Συνόδου, στο δύσκολο και κοπιώδες έργο της ενημερώσεως. Η ετοιμότητα του λόγου του Σεβασμιωτάτου, η βαθειά θεολογική του κατάρτιση, το μειλίχιον του χαρακτήρος του, συνέβαλαν θετικώτατα στην παρουσίαση των Συνοδικών Αποφάσεων και θέσεων της Εκκλησίας στους Εκπροσώπους του Τύπου και τα Μέσα Επικοινωνίας. Εκ μέρους των Συνοδικών Αρχιερέων ανταπήντησε ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Διονύσιος”.

  • Προβολές: 1508

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance