Skip to main content

Κύριο θέμα: Συμπληρώθηκαν 100 τεύχη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης - Ἐκατόφυλλη

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1996 κυκλοφόρησε τὸ πρῶτο τεῦχος τῆς Ἐφημερίδος μας "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση". Τὸ πρῶτο ἐκεῖνο φύλλο εἶχε ὡς κύριο θέμα τὴν συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου μὲ τοὺς φοιτητές, μὲ τίτλο "Τὸ μοντέρνο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως". Τὸ κύριο ἄρθρο τοῦ Μητροπολίτου μας ἀναφερόταν, ὅπως ἦταν φυσικό, στὴν νέα τότε ἔκδοση μὲ τίτλο "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση". Στὸ ἄρθρο του αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος ἔδιδε τὸ στίγμα τῆς Ἐφημερίδος μας ὡς ἑξῆς:

"Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἐνθρονίστηκα στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, αἰσθάνθηκα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπικοινωνήσω μὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς τῆς τοπικῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας. Σὲ αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἀπέβλεψαν οἱ ἐπισκέψεις μου στὰ Σχολεῖα, στὰ χωριά, ἡ εἴσοδός μου στὰ καφενεῖα καὶ στὰ καταστήματα, ἡ διοργάνωση διαφόρων λατρευτικῶν καὶ ἄλλων συγκεντρώσεων. Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ποιμαντικὴ δὲν ἐξασκεῖται μέσα ἀπὸ τὰ Γραφεῖα, καὶ οἱ Κληρικοὶ δὲν μποροῦν νὰ ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς συνθῆκες ζωῆς.

Ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι γιὰ νὰ ἔλθη κανεὶς σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνη προσωπικά, προφορικὰ καὶ γραπτά. Χῶρος συναντήσεως εἶναι ὁ ναός, τὸ Σχολεῖο, τὸ κατάστημα, τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Βέβαια, μερικοὶ τρόποι εἶναι καὶ λέγονται "μαζικοί", ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν πρέπει νὰ χάνεται ὁ προσωπικὸς χαρακτῆρας, ἀφοῦ ἰδίως ὁ κληρικός, χρησιμοποιῶντας τοὺς ποικίλους τρόπους, πρέπει νὰ ἀποβλέπη στὸν ἄνθρωπο, τὸ πρόσωπο. μεταξὺ τῶν τρόπων αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ ἔκδοση μιᾶς περιοδικῆς ἐφημερίδος.

Ὁ τίτλος αὐτῆς τῆς περιοδικῆς ἔκδοσης ὀνομάστηκε "ἐκκλησιαστικὴ παρέμβαση". Αὐτὸ δὲν ἔγινε χωρὶς ἰδιαίτερη σημασία. Στὶς σύγχρονες κοινωνίες ἀναφύονται πολλὰ προβλήματα. Ὑπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα, ἀλληλοκάλυψη διαφόρων γεγονότων κλπ. Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ προβλήματα, ὀντολογικά, κοινωνικά, οἰκογενειακά, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ παρεμβαίνη δημιουργικά, προσφέροντας τὸν δικό της οὐσιαστικὸ λόγο. Βέβαια, ἡ περέμβαση αὐτὴ πρέπει νὰ διαφέρη ἀπὸ ἄλλες παρεμφερεῖς παρεμβάσεις. Αὐτὸ λέγεται γιατί σήμερα ἐπικρατεῖ μιὰ ἐπίπεδη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει οὐσιαστικὸ λόγο, γιατί ἡ ἐπίπεδη διάσταση πρέπει νὰ εἶναι συνάρτηση τῆς κατακόρυφης διάστασης. Ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος ἔχει μιὰ δυναμικότητα, ἐπειδὴ εἰσχωρεῖ στὸ βάθος τῶν προβλημάτων, δὲν ἐπηρεάζεται ἢ τοὐλάχιστον δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια καὶ τὸν λαϊκισμό.

Ποικίλη θὰ εἶναι ἡ θεματολογία τῆς ἐφημερίδος. Θὰ παρουσιάζωνται ἐπίκαιρα γεγονότα ποὺ συμβαίνουν στὴν περιφέρειά μας καὶ ἀλλοῦ, θὰ γίνωνται σχολιασμοὶ διαφόρων θεμάτων, θὰ ὑπάρχη στήλη ὅπου θὰ παρουσιάζωνται οἱ νεανικοὶ προβληματισμοί, θὰ καταγράφωνται διάφορα ἱστορικὰ γεγονότα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν περιοχή μας, θὰ ἀναλύωνται θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὶς αἱρέσεις, καθὼς ἐπίσης θὰ εἶναι χῶρος, ὅπου θὰ καταγράφωνται οἱ ποικίλες κοινωνικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ πραγματοποιοῦνται σὲ ὅλη τὴν περιφέρεια.

Πιστεύω ὅτι ἡ μικρὴ αὐτὴ ἐφημερίδα θὰ ἀγαπηθῇ καὶ θὰ βρῇ ἀνταπόκριση ὄχι μόνο στὸν τομέα τῆς μελέτης της, ἀλλὰ καὶ στὸν τομέα τῆς οὐσιαστικῆς συμμετοχῆς κατὰ τὴν συγγραφή της.

Εὔχομαι δύναμη καὶ φωτισμὸ τόσο στοὺς πολύτιμους συνεργάτες μου, ποὺ θὰ ἔχουν τὴν γενικὴ εὐθύνη αὐτῆς τῆς ἔκδοσης, ὅσο καὶ στοὺς ἀναγνώστας, ὥστε ἡ παρέμβαση τῆς ἐκκλησίας νὰ εἶναι οὐσιαστικὴ καὶ ὠφέλιμη".

Μὲ τὴν συμπλήρωση πέντε ἐτῶν (Ἰανουάριος 2000), ἡ Ε.Π. ἄλλαξε μέγεθος (ἀπὸ 30χ42 ἔγινε 24χ34) μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ κυκλοφορεῖ σὲ 12 σελίδες, ἀλλὰ τελικὰ σταθεροποιήθηκε στὶς 16 σελίδες.

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2001 ἡ Ε.Π. ἔγινε καὶ ἠλεκτρονικὴ στὴν διεύθυνση http://parembasis.gr. Τοὺς συντελεστὲς αὐτῆς τῆς προόδου τους ἀναφέρουμε πιὸ κάτω.

Ἤδη μὲ τὸ παρὸν τεῦχος συμπληρώνεται ἡ πρώτη ἑκατοντάδα τευχῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παρεμβάσεως, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἑκατὸ ἐπιστολὲς ἐπικοινωνίας πρὸς ἕναν ἕκαστον τῶν ἀναγνωστῶν, μὲ σεβασμὸ στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τὴν δημοσιογραφικὴ δεοντολογία.

Καὶ θέλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε:

  • τὸν Σεβασμιώτατο, εὐλογία καὶ μερίμνη τοῦ ὁποίου πραγματοποιεῖται ἡ ἔκδοση,
  • τοὺς ἀρθρογράφους της,
  • τοὺς συνεργάτες της ποὺ βοηθοῦν ποικιλοτρόπως,
  • τοὺς ἀναγνῶστες γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσή τους, δίχως τὴν βοήθεια τῶν ὁποίων δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἔκδοση.

Καὶ καλὸν θὰ εἶναι, εὐχαριστίας ἕνεκεν, νὰ μνημονεύσουμε ἐδῶ ὅσους ἐργάζονται γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Ε.Π., πέρα ἀπὸ τοὺς μόνιμους ἢ μὴ ἀρθρογράφους, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ἀναγράφονται βεβαίως σὲ κάθε τεῦχος:

Διευθυντής - ἐκδότης: Πρωτοπρ. π. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης,

Ἐπιτροπὴ σύνταξης: Πρώτ. Θωμᾶς Βαμβίνης, Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργάτος, Χρῆστος Μάϊνος (φυσικός), Ἀρχιμ. Σιλουανὸς Πεπονάκης, Πρώτ. Γεώργιος Παπαβαρνάβας.

Φιλόλογοι: Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά, Μαρία Κουτούση-Σύψα, καὶ Σωτηρία Καρανάσιου-Παρασκευά, ἡ ὁποία καὶ δακτυλογραφεῖ.

Τὴν σελιδοποίηση μᾶς προσφέρει ἡ κ. Λένα Καλαϊτζῆ, καὶ τὴν ἐκτύπωση ὁ κ.Πέτρος Μπαλίδης, τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστοῦμε.

Γιὰ τὴν ἐγγραφὴ ἢ διαγραφὴ συνδρομητῶν: Χρῆστος Μάϊνος.

Λογιστικά: Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης.

Ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν λειτουργία τῆς ἠλεκτρονικῆς μας σελίδας https://parembasis.gr: Χρῆστος Μάϊνος, Διονύσιος Παπαχριστοδούλου (θεολόγος), Γεώργιος Γεωργᾶτος (μαθηματικός-Η/Υ).

Μεταφράσεις κειμένων γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα: Ἀναστάσιος Φιλιππίδης (οἰκονομολόγος).

Διεκπεραίωση-ἀποστολή: Πρέσβ. π. Παναγιώτης Χαντζῆς.

Ἐπίσης, ἀρκετοὶ εἶναι καὶ οἱ φίλοι τῆς Παρέμβασης ποὺ μᾶς βοηθοῦν νὰ ἐπικολλοῦμε τὶς ἐτικέτες μὲ τοὺς παραλῆπτες, δηλαδὴ ἐσᾶς.

Προκειμένου, λοιπόν, νὰ "γιορτάσουμε" τὸ γεγονὸς αὐτός, σκεφτήκαμε, ἀντὶ νὰ προκαλέσουμε ἐπὶ τούτου τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν μας, ἐπισήμων καὶ μή –ὅπως γίνεται συνήθως σὲ παρόμοιες περιπτώσεις– γιὰ νὰ μᾶς ἐπιστείλουν σχετικά, νὰ δημοσιεύουμε μερικὲς ἀντιπροσωπευτικὲς ἐπιστολὲς ἀπὸ ὅσες ἔχουμε λάβει κατὰ καιροὺς ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς ἀναγνῶστες μας, καὶ ἀποτελοῦν ἔκφραση τοῦ αὐθόρμητου ἐνδιαφέροντός σας καὶ τῆς ἀγάπης σας πρὸς τὴν Ἐφημερίδα μας.

Ἐπίσης, νὰ σημειώσουμε ὅτι μέχρις στιγμῆς ἔχουμε δέσει δύο τόμους –ἕναν τῆς πρώτης πενταετίας καὶ ἕναν τῆς ἑπομένης τριετίας– ἐνῷ ὅλα τὰ ἄρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις κ.ἄ. τοῦ Σεβασμιωτάτου συγκεντρώνονται καὶ ἐκδίδονται κατ' ἔτος ἀπὸ τὴν σειρὰ "Ἐνιαύσια".-

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2911