Skip to main content

Κατασκηνωτικὰ. Σοφίας Νάτσκου: Παιδιά & Ἱερά Γράμματα. Γέφυρα - Κῆπος χαρίτων

Παιδιὰ καὶ Ἱερὰ Γράμματα

Σοφίας Νάτσκου, ἐκπαιδευτικοῦ

Τὸ παρὸν κείμενο ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὴν κ. Νάτσκου, ἀρχηγὸ τῆς Α' Κατασκηνωτικῆς περιόδου Κοριτσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κατὰ τὴν γιορτὴ λήξεως τῆς περιόδου, 6 Ἰουλίου ἐ.ἔ.

***

Σεβασμιώτατε, σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ γονεῖς καὶ ἀγαπητά μας παιδιά,

Μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ, ποὺ εἶναι καιρὸς διακοπῶν γιὰ τὶς σχολικὲς καὶ πολλὲς ἐπαγγελματικὲς δραστηριότητες, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ χαιρόμαστε τὴν ζεστασιὰ καὶ τὴν θαλπωρή, ποὺ ἀδιάκοπα προσφέρει στὰ παιδιά της ἡ Ἐκκλησία.

Φέτος ἡ Κατασκήνωσή μας (Α' περίοδος κοριτσιῶν) εἶχε σὰν ὄνομα τὸν τίτλο "ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ", ἐνῷ στὶς ὁμάδες δόθηκαν ὡς ὀνόματα ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ὀφέλη τῆς πνευματικῆς μελέτης, ὅπως ΕΜΠΝΕΥΣΗ, ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΚΟΠΗ, ΣΟΦΙΑ καὶ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες τονίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ μικρὴ ἡλικία τὰ παιδιὰ νὰ μελετοῦν τὰ Ἱερὰ Γράμματα. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει ὅτι, ὅπως τὸ κερὶ πλάθεται εὔκολα, ὅταν εἶναι ζεστό, ἔτσι καὶ τὰ παιδιὰ ἀπὸ νωρὶς εἶναι καλὸ νὰ μελετοῦν τὰ Ἱερὰ Γράμματα, καθὼς ἡ φύση τους εἶναι εὔπλαστη καὶ μαλακὴ σὰν τὸ κερί.

Στὸ βιβλίο του "Οἱ νέοι στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας" ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναφέρει τὸ παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιὰ τὸν ἀπόστολο Τιμόθεο. Ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μας βεβαιώνει ὅτι ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος γνώριζε ἀπὸ τὴ βρεφική του ἡλικία τὰ ἱερὰ Γράμματα, δηλαδὴ ὅσα ὑποδεικνύουν στὸν ἄνθρωπο τὸν δρόμο γιὰ νὰ ὠριμάση πνευματικὰ καὶ νὰ ὁδηγῆται σὲ κοινωνία καὶ ἑνότητα μὲ τὸν Χριστό.

Πολλοὶ Πατέρες ἐπαινοῦν τὶς μητέρες καὶ τὶς γιαγιάδες ποὺ διηγοῦνται στὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τοὺς ἀντίστοιχα, ἱστορίες ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι, ὅπως τὸ Αἰγαῖο Πέλαγος εἶναι ἐπικίνδυνο γιατί φυσοῦν οἱ ἄνεμοι, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὴν παιδικὴ καὶ τὴν νεανικὴ ἡλικία, ποὺ εἶναι τὸ πέλαγος τῆς ζωῆς, παρουσιάζει πολὺ κλυδωνισμὸ ἀπὸ τὴν ἀπερισκεψία, τὸ εὐμετάβλητο καὶ τὴν ἀστάθεια.

Γι' αὐτὸ χρειάζονται ἔμπειροι κυβερνῆτες. Καὶ ὅπως, ὅσοι ταξιδεύουν σὲ φουρτουνιασμένες θάλασσες μὲ τὰ ἀφρισμένα κύματα, ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ καλὸ καράβι καὶ ἄξιο καπετάνιο, ἔτσι καὶ τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ πνευματικὴ μελέτη.

Καὶ τὰ παιδιά, ὅπως κάθε ἄνθρωπος, ἔχουν ἀναζητήσεις. Δὲν ἐξαντλοῦνται στὶς ἀνθρώπινες γνώσεις. Δὲν περιορίζονται στὸ "ἐνταῦθα", δηλαδὴ στὴν ἐδῶ ζωή. Βέβαια καλὸν εἶναι νὰ ἀποκτήση κανεὶς τὴν ἀνθρώπινη παιδεία, πάνω ἀπ' ὅλα ὅμως χρειάζονται τὰ Ἱερὰ Γράμματα.

Τὸ ὅτι σήμερα ὑπάρχουν παιδιὰ καὶ νέοι ποὺ παρασύρονται ἀπὸ ξένα ρεύματα, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, ἰδεολογικὰ καὶ ὑποδουλώνονται σ' αὐτά, εἶναι γιατί δὲν ὑπάρχει τὸ ἀντιστάθμισμα τῆς πνευματικῆς μελέτης, δηλαδὴ τὰ Ἱερὰ Γράμματα.

Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι παιδαγωγοὶ ἐπισημαίνουν τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχουν τὰ ἀνεξέλεγκτα ἀναγνώσματα στὴν ψυχοσωματικη ὑγεία τῶν παιδιῶν. Διάφορες μελέτες ἀναφέρουν παραδείγματα καὶ περιπτώσεις, ὅπου φαίνεται ὅτι πολλὲς φοβίες, ἐπιθετικότητες, νευρικότητες, καταθλίψεις, ἀκόμη καὶ μείωση τῆς προσοχῆς τῶν παιδιῶν, ἔχουν αἰτία τὰ ἀνεξέλεγκτα ἀναγνώσματα.

Στὴν ἐποχή μας πολλοὶ γονεῖς ὑποβάλλονται σὲ πολυδάπανες διαδικασίες γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν στὰ παιδιὰ γνώσεις, ὑγιεινὲς καὶ ἀνόθευτες τροφές. Ἀκόμη διάφοροι φορεῖς ἐλέγχουν τὴν ποιότητα τῶν προϊόντων πρὶν αὐτὰ διακινηθοῦν στὴν ἀγορά. Καὶ βέβαια καλὰ κάνουν, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη πολὺ περισσότερο νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφὴ τῶν παιδιῶν. Εἶναι κρῖμα καὶ ὀδυνηρὸ νὰ ἔχουμε τὸ ἄφθονο καὶ γάργαρο νερὸ τῆς πίστεώς μας καὶ νὰ μένουν τὰ παιδιὰ διψασμένα, ἀφυδατωμένα ἢ νὰ ριψοκινδυνεύουν πίνοντας νερὸ ἀμφιβόλου ποιότητας, μὲ τραγικὲς συνέπειες στὴν ψυχοσωματική τους ὑγεία.

Κλείνοντας θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος, μᾶς περιβάλλει μὲ τὴν πατρική του ἀγάπη καὶ μᾶς σκεπάζει μὲ τὶς εὐχές του, καθὼς καὶ τοὺς ὑπεύθυνους ἱερεῖς π. Γεώργιο Παπαβαρνάβα καὶ π. Ἰωάννη Σπυρόπουλο, τὶς ὀμαδάρχισσες, τὶς μαγείρισσες καὶ ὅλους ὅσους ποικιλοτρόπως μας συμπαραστάθηκαν καὶ μᾶς βοήθησαν.

***

ΓΕΦΥΡΑ - ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος τῶν ἀρρένων διήρκησε ἐφέτος ἀπὸ τὶς 7 ἕως τὶς 18 Ἰουλίου καὶ φιλοξένησε 55 παιδιὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Γέφυρα - Κήπος χαρίτων

Ἡ ὀνομασία ποὺ δόθηκε ἦταν "Γέφυρα" καὶ οἱ ὁμάδες μελέτησαν γέφυρες μὲ τὴν Κτίση, τὴν Παράδοση, τὴν Οἰκογένεια, τὴν Οἰκουμένη, τὴν Φιλία.

Τὸ πρόγραμμα ἦταν πλούσιο, καὶ τὸ καθημερινὸ καὶ τὸ ἑβδομαδιαῖο, καὶ περιελάμβανε ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθημερινὰ πρωταθλήματα καὶ ἀθλοπαιδιές, ἀγρυπνία στὴν γιορτὴ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, θεία Λειτουργία στὸ σπήλαιο τοῦ ἁγίου Νικολάου τῆς Βαράσοβας, πεζοπορία, ψάρεμα, μπάνιο κλπ. κλπ.

Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς ἦσαν ὁ Ἱεροκῆρυξ π. Καλλίνικος Γεωργάτος καὶ ὁ Ἐφημέριος Ἁγίας Παρασκευῆς π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης, ἀρχηγὸς τῆς Κατασκήνωσης ἦταν ὁ κ. Γρηγόριος Μαυρομιχάλης, μὲ μεγάλο ἐπιτελεῖο στελεχῶν –ὁμαδάρχες, δασκάλους, φροντιστὲς κλπ.– μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ δάσκαλοι μουσικῆς Κωνσταντῖνος Λανάρας καὶ Κωνσταντῖνος Καμζέλας, ὁ φροντιστὴς θεολόγος Γιάννης Σύψας, καὶ βεβαίως ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, κ.ά, ποὺ ἐργάσθηκαν μὲ μεράκι ἐθελοντικὰ γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν λειτουργία τῆς περιόδου αὐτῆς.

Στὸ τέλος τῆς γιορτῆς λήξεως τῆς Κατασκηνώσεως, οἱ κατασκηνωτὲς προσέφεραν στὸν Σεβασμιώτατο τρία συμβολικὰ δῶρα γιὰ τὴν δεκαετία τῆς ἀρχιερωσύνης του, ὡς εὐχαριστία γιὰ τὴν λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων: "Ἕνα πλατάνι, γιατί μᾶς σκεπάζετε μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὴν ἀγάπη σας, ἕνα κυπαρίσσι, γιατί μᾶς δείχνετε τὸν οὐρανό, καὶ ἕνα κλῆμα, γιατί καρποφορεῖτε μέσα στὴν Ἐκκλησία μας".

Τὴν ὥρα ποὺ ἐκτυπώνετε ἡ Ε.Π. βρίσκεται ἐν ἐξελίξει ἡ Γ΄ κατασκηνωτικὴ περίοδος (κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου) μὲ ὀνομασία "κῆπος χαρίτων", ἀπ' τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου μὲ ὑπεύθυνους Ἱερεῖς τον π. Θωμᾶ Βαμβίνη & π. Παναγιώτη Χαντζῆ καὶ ἀρχηγὸ τὴν Ἀναστασία Πανταζοπούλου.

κατασκηνώσεις

  • Προβολές: 3167