Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου: «Εντός ημών εστιν η βασιλεία των ουρανών»

Πάσχει ο αιώνας μας από μίαν πολυμερή διάχυσιν προς τα έξω και μαζί του πάσχουν και οι χριστιανοί μας. Ζώμεν εις τον αιώνα των αισθήσεων. Η εξωστρέφεια, η πολυπραγμοσύνη, ο σκορπισμός της ψυχής μας εις τα ανθρώπινα, αποτελούν τον χαρακτήρα του βίου των σημερινών ανθρώπων. Η υλική λάμψις του μηχανικού πολιτισμού, η Κίρκη αυτή των οφθαλμών, μετέβαλε τους ανθρώπους εις άνοα και άψυχα κινούμενα.

Ας αφήσωμεν την αμαρτίαν, την αγωνίαν, την δυστυχίαν, αυτούς τους καρπούς της περιφοράς του νου εις τα γήϊνα, της πλανήσεως ηλιθίως των οφθαλμών, της μακρύνσεως από της εστίας μας. Ο Χριστιανός δεν πρέπει να μη γνωρίζη ότι «εντός ημών εστιν η βασιλεία των ουρανών» και ότι, η προς τα έξω περισσοτέρα του πρέποντος ενασχόλησις είναι έργον του σατανά. Εν τούτοις, όλως ανυπόπτως, οι χάριτι πιστεύοντες εις τον Χριστόν, περιπλέκονται εις τα δίκτυα των κοσμικών πραγμάτων, με την αντίληψιν της ψυχικής ωφελείας, διότι λείπει το μέτρον, η γνώσις των ορίων. Δεν φθάνει να επιθυμώμεν το αγαθόν, αλλά χρειάζεται να γνωρίζωμεν και που ευρίσκεται και πως κατακτάται. Δια τούτο πολλάκις, ενώ επιζητούμεν το καλόν και ωφέλιμον ψυχικώς, παθαίνομεν το αντίθετον. Καλόν, βέβαια, είναι να αναγνώσωμεν ένα-δύο-τρία βιβλία, ας είπωμεν, πνευματικά. Εάν όμως περιορισθώμεν εις την απλήν μάθησιν και δεν αγωνισθώμεν να κάμωμεν κτήμα μας τα ωφέλιμα, τότε μένομεν απλώς με την «ψιλήν γνώσιν». Είναι πολύ δυσκολώτερον από μίαν ανάγνωσιν η προσευχή και η εσωτερική μελέτη, αυτά που κυρίως δίδουν πνευματικούς καρπούς. Διότι πολλάκις η ανάγνωσις ενός βιβλίου η η ακρόασις μιας ομιλίας, ίσως να οφείλωνται εις το πνεύμα της πολυπραγμοσύνης, της εξωστρεφείας, της άνευ βάθους περιεργείας.

Αυτό διεπίστωσα τελευταίως μεταξύ των κοσμικών Χριστιανών μας. Πνευστιώντες τρέχουν να προφθάσουν μίαν ομιλίαν, μίαν διάλεξιν εις κοσμικάς αιθούσας από τον οιονδήποτε αυτοχειροτόνητον κήρυκα του θείου λόγου. Και εάν ελέγοντο τουλάχιστον πάντοτε σωστά πράγματα θα ήξιζεν η θυσία. Είναι πολλοί ομιληταί που, αντί να οικοδομήσουν, κρημνίζουν, και αντί να φωτίσουν, σκοτίζουν, διότι και αυτοί οι δυστυχείς είναι άνθη των με απόπνοιαν προτεσταντικήν αιθουσών, που ούτε γνωρίζουν τι λέγουν, ούτε «περί ποίων διαβεβαιούνται». Αγνοούν το του αγίου Ιακώβου: «αδελφοί μου, μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεσθε...»

Αλλά δεν πρόκειται δια τούτους, αλλά τα άκακα πρόβατα που χάνουν τον πολυτιμότατον χρόνον των ασκόπως εις τας αιθούσας. Εδώ όμως πρέπει να κάμωμεν την διασάφησιν, ότι μεταξύ των ομιλητών, υπάρχουν δόκιμοι Θεολόγοι, γνωστοί δια τα ορθόδοξα φρονήματά των, τους οποίους πρέπει να ακούωμεν επί ζητημάτων μάλιστα, που συμβαίνει να αγνοούμεν. Δι’ αυτούς υπερθεματίζομεν. Δια τους άλλους, τους αμφιβόλους, τους μη μαθόντας την θεωρίαν δια πράξεως δεν θα είπωμεν τίποτε. Θα είπωμεν όμως εις τους ακροατάς των, τους εν Χριστώ αδελφούς, που δεν ευρέθη κανείς να τους είπη: Αντί να χάνετε εις τους δρόμους μίαν-δύο ώρες και μίαν εις την αίθουσαν ακούοντες τετριμμένα ηθικολογικά κηρύγματα, που ποτέ δεν τελειώνουν και ποτέ δεν ωφελούν, -διότι δόξα τω Θεώ «η γνώσις επληθύνθη και η οικοδομή η ψυχική δεν είναι υπόθεσις ακοής, αλλά εσωτερικού πόνου –δεν θα ήτο προτιμότερον, να κλεισθήτε εις το σπίτι σας και μάλιστα ερμητικώς, δια να μην έρχεται ο θόρυβος του δρόμου, να λησμονηθήτε ολίγον εις τον εαυτόν σας, και να «εισέλθητε εις το ταμιείον σας»; Ύστερα να πάρετε το κομβοσχοίνι και να αρχίσετε το «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησον ημάς», έως ότου, «εν στεναγμοίς αλαλήτοις», ο άγγελός σας αγγίξη τους οφθαλμούς σας και αναβλύσουν δάκρυα μετανοίας, ύστερα φόβου, και ύστερα αγάπης Θεού; Και ούτω να ιδήτε τον Χριστόν μυστικώς εις την καρδίαν σας, να σας εμπλήση, να σας χορτάση και γνώσιν και πίστιν και αγάπην και αλήθειαν, που τώρα ζητείτε χιμαιρικά εις τας αιθούσας και που ποτέ δεν θα εύρητε; ..

(Περιοδικό «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», Ιαν. 1959).–

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1419

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance